1188, Budapest Nagykőrösi út 52.

Általános Szerződési feltételek

Aktuális változat

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban úgy is, mint ÁSZF) célja, hogy a Flotta1 Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-321574; adószáma: 26276814-2-41; képviseli: Perényi Zoltán Gábor ügyvezető) gépjárművek bérbeadásával foglalkozó jogalany, mint bérbeadó (a továbbiakban: „Bérbeadó”) és vele Egyedi Bérleti Szerződés megkötése útján gépjármű bérletére vonatkozó jogviszonyt létesítő fél, mint bérlő (a továbbiakban: „Bérlő”) közötti jogviszony tartalmát, e Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja az Egyedi Bérleti Szerződés által nem szabályozott kérdések tekintetében a Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételeinek alkalmazását.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek az irányadók a Bérbeadó által a Bérlő részére bérletbe adott gépjárművel kapcsolatos Egyedi Bérleti Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben.

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan elérhetőek Bérbeadó honlapján.

 1. Értelmezőrendelkezések

A jelen ÁSZF alkalmazásában:

1.1. Gépjármű

Azt a gépjárművet jelenti, amelyet a Bérbeadó a Bérlőnek határozott időtartamra bérbe adja, amelynek feltételeit Felek az Egyedi Bérleti Szerződés megkötésével határozzák meg.

1.2.Egyedi Bérleti Szerződés

A Felek között a Gépjármű bérlete tárgyában megkötött szerződés.

1.4. Foglalás

Bérlő a Bérbeadó honlapján végzett tevékenysége, mely a bérbe venni kívánt gépjármű bérlése szándékának kifejezésére szolgál.

1.5.Biztosítások

1.5.1. Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás:

A hatályos jogszabályok szerint a gépjármű üzembentartója a gépjármű hatósági jelzéssel való ellátásának időpontjától a forgalomból való kivonásig köteles gépjármű felelősségbiztosítást kötni és azt hatályban tartani. A biztosítás kiterjed azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, illetve a megalapozatlan igények elhárítására, amelyeket a biztosított személyekkel szemben – a biztosítási szerződésben megjelölt – gépjármű üzemeltetésével okozott kár miatt támasztanak.

1.6.Bérleti díj

A gépjármű bérletért fizetendő ellenérték, mely magában foglalja a gépjármű normál használat melletti értékcsökkenésének összegét, a biztosítások díjait és a Bérlő által választott szolgáltatások díjait. A bérleti díj Forint alapú elszámolással határozható meg.

1.7.Adók

 • Gépjárműadó (Teljesítményadó):

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvényben meghatározottak szerinti adó, melynek megfizetésére a Bérleti Díjban foglaltan, a Bérbeadó köteles.

 • Cégautóadó

Adótörvények alapján, a nem magánszemély tulajdonában álló gépjármű után fizetendő adó, amelynek összegét a gépjármű bérleti díja tartalmazza.

1.8.Rendszer

A Bérbeadó által üzemeltetett, Bérbeadó tulajdonát képező www.flotta1.hu weboldalon keresztül (annak útján) használható, gépjármű bérletére és Bérbeadó által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételére szolgáló online felület.

1.9.Honlap

A Bérbeadó által üzemeltetett, Bérbeadó tulajdonát képező weboldal: www.flotta1.hu.

Jelen Általános Szerződési Feltételek fejezetcímei és -sorszámai kizárólag az átláthatóságot szolgálják, és nincs hatásuk az Általános Szerződési Feltételek értelmezésére.

 1. A szerződés hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Felek között az Egyedi Bérleti Szerződés alapján létrejövő bérleti jogviszonynak az Egyedi Bérleti Szerződés által nem szabályozott kérdéseit. Amennyiben jelen ÁSZF és az Egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései között eltérés, ellentmondás van, az Egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései irányadók.

 1. A gépjármű lefoglalása, átadása, az Egyedi Bérleti Szerződés megkötése

3.1.A Bérlő a honlapon keresztül tudja lefoglalni a gépjárművet, az ott található feltételrendszerben meghatározottak szerint, abból a célból, hogy a gépjárművet megrendelje, és a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján, határozott időre bérbe vegye a Bérbeadótól. A lefoglalást végző személy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a foglalással visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárműre az Egyedi Bérleti Szerződést a Bérbeadóval megköti, e szerződést aláírja, és a gépjárművet a Bérbeadótól átveszi. A lefoglalt gépjárművet a Bérbeadó kifejezetten az általa a Bérlővel kötendő Egyedi Bérleti Szerződés teljesítése érdekében más, harmadik félnek nem ajánlja ki.

3.2.A lefoglalást végző személy kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződés megkötéséhez szükséges, alább felsorolt dokumentumokkal rendelkezik és azokat Bérbeadó részére adatkezelés céljából bemutatja: érvényes személyi igazolvány, érvényes magyar lakcímkártya (bejelentett magyar lakcímmel), érvényes B kategóriás jogosítvány.

3.3.Az Egyedi Bérleti Szerződés a lefoglalt gépjármű átvételekor történik. Bérlő köteles a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott gépjárművet az Egyedi Bérleti Szerződés aláírásával egyidejűleg átvenni. Bérbeadó köteles Bérlőt az átadás helyének vagy időpontjának esetleges megváltozásáról legalább 2 (kettő) munkanappal előbb írásban értesíteni.

3.4. Az átadáskor a Felek aláírják az Egyedi Bérleti Szerződést, továbbá megállapodnak abban, hogy a gépjárművet a Bérlő közvetlenül a Bérbeadó telephelyén veszi át, a foglalásban meghatározott időpontban. Bérbeadó képviselője köteles az átadás-átvételi eljárásban részt venni. Az átadás-átvétel keretében a Bérlő elvégzi a gépjármű mennyiségi és minőségi átvételét, megvizsgálását, kipróbálását, majd aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet és az állapotfelmérő lapot. A jegyzőkönyv aláírásával a kárveszély a Bérlőre átszáll. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművet működőképes, a Bérlő foglalásának és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és jellemzőknek megfelelő, rendeltetésszerű és rendszeres használatra alkalmas állapotban adja át a Bérlő részére, és Bérlő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri a fentiek szerinti átvétel tényét.

3.5.Bérlő köteles a gépjárművet annak átvételét megelőzően a tőle elvárható legteljesebb gondossággal átvizsgálni, sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét ellenőrizni. A Bérlő mindezek elmaradására az átadás-átvételt követően nem hivatkozhat.

3.6.A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármű bármilyen okból a kikötött időpontnál később kerül részére átadásra, vagy a gépjármű nem felel meg a foglalásban rögzített követelményeknek, ezért Bérbeadó nem felel, kivéve, ha a késedelmet vagy hibás teljesítést Bérbeadó szándékos magatartása idézte elő.

3.7.A gépjármű lefoglalásával a Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződés aláírását megelőzően a Bérleti Díjat és az óvadékot a Bérbeadó részére megfizeti jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 1. A bérleti jogviszony

Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételek és az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített feltételek szerint határozott időre bérbe adja a gépjárművet Bérlő részére, és Bérlő határozott időre bérbe veszi azt a bérlet keretében. A Felek az Egyedi Bérleti Szerződésben határozzák meg a bérlethez kapcsolódó, Bérlő által megrendelt egyéb szolgáltatásokat is.5.

 1. A bérleti időszak

5.1.Bérbeadó a gépjárművet az Egyedi Bérleti Szerződésben megjelölt határozott időtartamra adja Bérbe a Bérlő részére. Felek közötti bérleti jogviszony időtartamára minden esetben az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzítettek irányadók (a továbbiakban: „Bérleti Időszak”).

5.2.Tekintettel a bérleti jogviszony határozott időtatamára, a Bérleti Időszak az átadás napján kezdődik és a határozott időtartam végén, a gépjármű visszaadásával szűnik meg, amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek ettől eltérően nem rendelkezik.

5.3. A Bérleti Időszak alatt a Bérbeadó mindaddig nem fosztja meg a gépjármű birtokától a Bérlőt, ameddig a Bérlő minden szerződéses kötelezettségét teljesíti.

 1. A bérleti díj

6.1. A gépjármű használatának és a jelen Általános Szerződési Feltételekben, illetve az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott szolgáltatásoknak az ellenértékeként Bérlő Bérleti Díjat (továbbiakban: Bérleti Díj) köteles Bérbeadónak Forint pénznemben megfizetni.

6.2. A Bérleti Díj az alábbiakat tartalmazza:

 • A gépkocsi rendeltetésszerű használatát, km korlátozás nélkül
 • Biztosítási díj, amely a Bérbeadó szerződött biztosítói partnere által meghatározott gépjármű kötelező felelősségbiztosítási díjat tartalmazza, a biztosító mindenkori általános biztosítási feltételei szerint
 • A gépjárműre vonatkozó törvényben előírt adók
 • Mellékszolgáltatások díjait. A Bérlő által kiválasztott és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott szolgáltatások díja, amely a Bérleti Díjjal együtt kerül előzetesen megállapításra és megfizetésre
 • Pest megyei autópályamatrica díját

6.3.A Bérleti Díj az alábbiakat nem tartalmazza:

 • Az üzemanyagköltséget
 • Az úthasználati díj (autópályamatrica) költségeit (kivéve: Pest megyei)
 • Parkolási díjakat
 • Szabálysértési és egyéb büntetési díjakat
 • Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat
 • A megadott átvételi ponttól eltérő helyszínen történő átadást vagy visszavételt

6.4. Bérbeadó jogosult módosítani a honlapján szereplő bérleti díjat a gazdasági körülmények vagy az üzletpolitikájának megfelelően. Amennyiben a bérleti időszak tartama alatt díjemelést érvényesít, erről Bérbeadó értesíti a Bérlőt, ezen értesítést követően Bérlő pedig köteles a megemelt díjtételek elfogadására és fizetésére. A Bérleti Díj módosítása a Bérlő értesítésével lép hatályba.

6.5. A Bérlő akkor is teljes mértékben és pontosan köteles fizetni a Bérleti Díjat, ha a Bérleti Időszak vagy annak bármely időtartama alatt bármilyen okból nem használja, vagy bármely okból nem használhatja a Gépjárművet (pl.: szervizelés vagy javítás alatt áll).

6.6.Egyéb költségek

A Bérlő a Bérleti Díjon felül köteles viselni a gépjármű használatával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget, melyek többek között, de nem kizárólag a következő költségeket jelentik: üzemanyag, kenőanyagok és egyéb folyadékok (Pl.: motor, fék, váltó, stb. kenőanyaga, ablakmosó folyadék, stb.) utántöltésével felmerülő, autópálya úthasználati és a gépjármű parkolásával járó díjak, tárolási díjak, ezen díjfizetési kötelezettségek elmulasztása miatt kirótt pótdíjak, tisztántartással felmerülő külső és belső mosás, kárpit tisztítás díjai, hatóságok által kirótt bírságok, önrész, sérülések és egyéb károk, az eszköz nem rendeltetésszerű használatából eredő költségek. Bérlő ezen külön felmerülő költségeket a Bérleti Díjon felül, azok felmerülésekor vagy esedékességekor közvetlenül és kifogás nélkül köteles teljesíteni, kivéve, ha a hatóság által kirótt bírság a Bérbeadó magatartására vagy mulasztására vezethető vissza.

 1. A bérleti díj megfizetésének módja

A Bérleti Díjat a Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott módon fizetve – banki átutalással, bankkáttyával, Paypal vagy SimplePay alkalmazáson keresztül, vagy készpénzben a szolgáltatás igénybevétele előtt, előre köteles megfizetni Bérbeadó részére. Bérlő akkor is köteles a Bérleti Díj megfizetésére, ha a Bérbeadó számláját bármilyen okból nem kapja kézhez.

7.1. Készpénzzel történő fizetés

A készpénzes fizetésnél a Bérlő személyesen, 1188 Budapest, Nagykőrösi út 52. épületszám alatt, Bérbeadó irodájában tudja rendezni a Bérleti Díjat a Bérbeadó házipénztárába történő befizetés útján.

7.2.Átutalással történő fizetés

A Bérleti Díj átutalással történő megfizetése esetén a rendszer megadja a Bérbeadó bankszámlaszámát és a fizetendő díjat. A felhasználó ennek alapján el tudja utalni a Bérleti Díjat, a közlemény rovatban feltüntetve a fizetési azonosítót. Átutalás esetén a Bérleti Díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra került.

Cégnév: Flotta1 Kft.

Bankszámlaszám: 11702043 – 21455900 – 00000000

7.3.PayPal útján történő fizetés

PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, ahol vagy belépés, vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetés. A fizetést a gépjármű lefoglalását követően rögtön kell teljesíteni. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Bérbeadó felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli.

 1. Bérlő által fizetendő költségek, óvadék

8.1.A Bérleti Időszak alatt Bérbeadó köteles az Egyedi Bérleti Szerződésben és jelen ÁSZF-ben meghatározott költségeket viselni.

8.2.A Bérlőt terhelő költségek és kiadások:

8.2.1. A Bérleti Időszak alatt Bérlőt terheli az üzemanyaggal-, olajjal- és a gumiabroncs sérülésével kapcsolatban felmerült összes költség és kiadás.

8.2.2. A Bérlőt terhelik azok a parkolási díjak és pótdíjak, közlekedéssel kapcsolatos szabálysértési bírságok és büntetések, adó-, és illetékfizetési kötelezettségek, más díjak és költségek, valamint ezekkel kapcsolatos eljárások közvetlen és közvetett költségei, amelyek esetében a Bérbeadót tüntetik fel kötelezettként, mely követelések akár a Bérleti Időszak alatt, akár a Bérleti Időszak lejárta után, de még a Bérleti Időszakra eső esemény miatt kerültek kiadásra (érvényesítenek) a Bérbeadóval. Ezeket a kirótt díjakat Bérbeadó az illetékes szervezet felé haladéktalanul megfizeti, majd a díjat a kezelési költséggel növelve továbbterheli a Bérlő részére, aki ezt köteles haladéktalanul megfizetni.

8.2.3.A Bérlő köteles a Bérbeadó első írásbeli felszólítására minden jognyilatkozatot, jogcselekményt megtenni és a fizetési kötelezettséget teljesíteni, amely ahhoz szükséges, hogy a 8.2.1. és 8.2.2. pontban írt terhek és kötelezettségek alól a Bérbeadó teljes mértékben mentesüljön – ideértve, de erre nem korlátozva -, a Bérbeadó által a Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítése esetén a Bérbeadónak Bérlő helyett teljesített kifizetések Bérbeadónak történő megtérítését is.

8.2.4.A fenti kötelezettségek Bérlő általi részben vagy egészben történő elmulasztása, megtagadása a Bérleti Szerződés súlyos megszegésének minősül és azonnali felmondási okot szolgáltat a Bérbeadó javára.

8.3.Óvadék (kaució) megfizetése

Bérlő köteles a gépjármű lefoglalását követően a Bérleti Díj mellett óvadék megfizetésére, mely a gépjármű használatából eredő esetleges károk és egyéb költségek fedezetére szolgál. Ilyen például (de nem kizárólagosan) a gépjármű – az amortizáció szokásos mértékét meghaladó – elhasználódásból, sérülésből eredő károk, valamint bírságok, pótdíjak. Bérbeadó jogosult a Bérlő által megfizetett óvadékból levonni a felmerül károk ellenértékét. Az óvadék a bérleti időszak lejárta után – amennyiben nem került felhasználásra – visszafizetésre kerül a Bérlő részére. Az óvadék összege az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra.

 1. Fizetési késedelem

 Abban az esetben, ha Bérlő fizetési kötelezettségének teljesítési határidőn belül nem tesz eleget, a hátralékos összeg után a Ptk. vonatkozó szabályai szerint késedelmi kamatot köteles megfizetni. E késedelmi kamat jogi személy Bérlő esetében a Ptk. 6:155.§ alapján a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű.

A késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem mentesíti a Bérlőt mulasztása pótlásának, vagy a késedelem egyéb jogkövetelményeiért fennálló felelősségéért való helytállási kötelezettsége alól. Abban az esetben, ha a Bérlő kamattal és kötelezettséggel is tartozik, és a fizetett összeg nem fedezi a tartozás egészét azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőkére (fő tartozásra) kell elszámolni.

 1. A gépjárművel kapcsolatos jogok és kötelezettségek

10.1. Bérleti Időszak alatt a gépjárművel kapcsolatos, a birtoklás, valamint az állandó és rendeltetésszerű használat joga kivételével minden jog, a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alapján a Bérbeadót illetik.

 • 2. Bérlő a gépjárműhöz kapcsolódó jogokat másra át nem ruházhatja, másnak át nem engedheti, valamint azt meg nem terhelheti, továbbá a gépjárművet albérletbe nem adhatja, a gépjárműhöz kapcsolódó jogokkal másokat nem ruházhat fel, a gépjárművet biztosítékként nem ajánlhatja fel, és – Bérbeadói felhatalmazás hiányában – a Bérlő a gépjármű használatát harmadik személynek sem ingyenesen, sem visszterhesen át nem engedheti. A jogi személy Bérlő vele szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók, munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban állók, valamint a jogi személy vezető tisztségviselői a gépjármű használatára kijelölhetők, azzal, hogy e kijelölésről – különösen annak alapjáról, és a kapcsolódó szerződésről – Bérbeadót tájékoztatni kell, és Bérbeadó felhívására a vonatkozó iratokat (szerződéseket) elérhetővé kell tenni Bérbeadó számára.
 • 3. A Bérlő köteles a gépjármű használata során minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

10.4. Bérlő köteles bármely harmadik személynek a gépjárművel összefüggő cselekményéről vagy igény érvényesítéséről azonnal írásban részletesen tájékoztatni Bérbeadót, valamint az említett harmadik személyt tájékoztatni arról, hogy a gépjármű kizárólagos tulajdonosa a Bérbeadó, és hogy Bérlőnek ahhoz joga kizárólag az Egyedi Bérleti Szerződés alapján, jelen ÁSZF keretei között fűződik. A gépjármű lefoglalása esetén, Bérlő köteles Bérbeadót 24 órán belül írásban és telefonon értesíteni, továbbá köteles minden olyan szükséges intézkedést megtenni, mellyel Bérbeadót az esetlegesen bekövetkező károktól, költségektől megóvja.

 • 5. Amíg a Bérlőnek az Egyedi Bérleti Szerződésben és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jogait hátrányosan nem befolyásolja, a Bérbeadó jogosult a gépjárműhöz kapcsolódó jogok egészét vagy egy részét a Bérlő hozzájárulása nélkül is engedményezni, átruházni, átengedni vagy amennyiben a Bérbeadó ezen jogosultsága később a Bérlő jogait mégis korlátozza, úgy a Bérbeadó köteles a Bérlő minden ezzel kapcsolatosan felmerülő, igazolt kárát megtéríteni.
 • 6. Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjárművet nem jogosult megterhelni, elidegeníteni, vagy biztosítékként felajánlani. A Bérlő a gépjárművet a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kizárólag Magyarország területén jogosult használni, a Bérbeadó által felhatalmazott személyeken kívül, harmadik személy részére a használatot át nem engedheti.
 • 7. Amennyiben a Bérlő a Gépjármű visszaszolgáltatására köteles, de e kötelezettségének nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a Gépjárművet saját maga, vagy az általa megbízott harmadik személy által birtokba venni, és elszállítani, és ennek érdekében a Bérlő helyiségébe belépni. Bérlő jelen megállapodás aláírásával kifejezetten lemond a jogos önhatalommal szembeni birtokvédelem érvényesítéséről. Amennyiben a Bérlő visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a Gépjármű Bérbeadó általi birtokbavételének és visszaszolgáltatásának valamennyi költségét viselni, és felel minden, a visszaszolgáltatás elmulasztásával kapcsolatban keletkezett, valamint a Bérbeadó vagy megbízottja jogszerű eljárása következtében harmadik személynek okozott kárért.
 • 8. A Bérlő a teljes, akár a gépjármű EUROTAX szerint meghatározott piaci értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni az Egyedi Bérleti Szerződésben, vagy az ÁSZF-ben meghatározott bérlői kötelezettségek megszegése esetében, továbbá a következő esetekben:
 • a gépjármű gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,
 • a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha ez a Bérlő önhibájából származik,
 • az alkatrészek, illetve az Átadás – Átvételi jegyzőkönyvben meghatározott tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért,
 • a gépjármű gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása következtében bekövetkezett károkért,
 • az olyan károk esetében, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépjárművet annak elhagyásakor nem zárták be, vagy nem az előírásoknak megfelelően parkolták,
 • A Bérlő felelősséggel tartozik a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, ha a Bérlő a gépjárműben hagyta lopáskor a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság előtt a használati jog igazolására alkalmas iratokat,
 • a Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely kárért való helytállást a biztosító kizárja vagy korlátozza,
 • ha a Bérlő nem a gépjárművekre előírt minőségű üzemanyagot használta,
 • a Bérlő által elkövetett szabálytalan, a parkoló díj megfizetésének elmulasztásából, illetve nem megfelelő összegű parkoló díj megfizetéséből eredő bírságok, büntetések, illetve azok kamataiból származó összegek megtérítése, illetve bármely hatóság által kiszabott, a Bérlő által elkövetett szabálysértés, mulasztás elkövetése miatt fizetendő bírságok megtérítése.
 1. A gépjármű fenntartása, használata

11.1. Bérlő a Bérleti Időszak alatt köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a gépjárművet megóvja a károsodástól és a töréskártól, és egyébként is mindenben a tőle elvárható gondossággal jár el. Bérlő köteles A gépjárművet rendeltetésének megfelelő módon és gondosan használni, biztosítani, hogy a gépjárművet a vonatkozó előírások szerinti időközökben átvizsgálják és javítsák, karbantartsák. Bérlő bármely szervizeltetéssel kapcsolatos teendőt kizárólag Bérbeadóval előre egyeztetett és Bérbeadó saját szervizében végeztetheti el.

11.2. Jogi személy Bérlő, a Bérbeadótól kapott megfelelő felhatalmazással és teljes körű felelősségvállalása terhével, a gépjárművet csak a 10.2. pontban meghatározott személyek részére adhatja át, és csak abban az esetben, ha e személy a gépjármű kategóriára érvényes gépjármű vezetési engedéllyel rendelkezik. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti kötelezettségét megszegi, akkor a Bérbeadó és a biztosító társaság közötti biztosítási szerződés alapján a biztosítás semmilyen káresemény esetén nem nyújt fedezetet. A fentiek megszegése esetén Bérlő a fentiekből adódó valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé.

11.3. Bérlő a gépjárművet kizárólag rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó műszaki és jogszabályi előírásoknak és használati utasításnak megfelelően használhatja. Különösen köteles ügyelni arra, hogy a megengedett összsúlyhoz képest ne terhelje túl a gépjárművet, és különösen figyelemmel kell lennie a műszaki leírásban szereplő maximális sebességre és teljesítményre, valamint az összes vonatkozó jogszabályi előírásra. Bérlő köteles rendszeresen ellenőrizni gépjármű folyadékainak és kenőanyagainak szintjét, és szükség szerint kizárólag a műszaki leírásban feltüntetett kenő- és egyéb anyagokkal saját költségén megfelelően pótolni, továbbá csak a gépjármű tekintetében meghatározott üzemanyaggal tölti fel és üzemelteti a gépjárművet. Bérlő köteles továbbá saját költségén a gépjárművet kívül és belül rendszeresen – különösen visszaadás előtt – kitisztítani.

11.4. A Bérlő köteles a gépjármű használati utasítását, műszaki leírását betartani, és kijelenti, hogy azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A gépjármű használata során Bérlő köteles mind a mechanikus, mind az elektronikus biztonsági eszközöket, felszereléseket alkalmazni. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérlő szerződésszegése és/vagy a biztosítási kötvény feltételeinek és/vagy bármely vonatkozó jogszabály megsértése miatt a biztosító megtagadja a gépjárművel kapcsolatos káreseményből eredő károk megtérítését, akkor Bérlő köteles haladéktalanul a teljes kárt megtéríteni a Bérbeadónak.

11.5. Tilos a gépjárművel olyan célra használni, amely az átlagosnak tekintett használathoz képest számottevően nagyobb piaci értékcsökkenéséhez vezet, különös tekintettel versenyzésre, oktatásra, taxizásra, illetve rendeltetésének meg nem felelő módon, célra.

11.6. Bérlő köteles a gépjármű okmányában, és/vagy hatósági jelzéseiben bekövetkezett bármilyen változást, így különösen ezek megsemmisülését, elvesztését, használhatatlanná válást vagy rongálódását az illetékes hatóságnak és a Bérbeadónak az arról való tudomásszerzést követő 1 (egy) napon belül bejelenteni.

11.7. Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a gépjárművön vagy annak részein nem végezhet semminemű átalakítási, kicserélési, illetve pótlási munkálatokat és berendezéseket, kiegészítéseket nem szerelhet fel a gépjárműbe. Nem festheti át, nem jelölheti meg a gépjárművet és nem járhat el egyéb olyan módon, mely a gépjárműben vagy annak részeiben esetlegesen kárt okozhat, vagy a gyártó által vállalt, illetve jogszabály által előírt jótállási jogok megszűnését eredményezné. Bérlő nem tehet ki a gépjárműre semmiféle jelet vagy kiírást, közleményt. Azonban a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásában a Bérlőt feljogosíthatja arra, hogy a gépjármű felületére matricákat ragasszon, amelyeket a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatása előtt a fényezés sérülése nélkül el kell távolítani. Bérlő köteles viselni az említett matricák felragasztásával és eltávolításával kapcsolatban felmerülő költségeket és kiadásokat.

11.8. Abban az esetben, ha a Bérlő és a Bérbeadó előzetes írásbeli beleegyezésével hajt végre a gépjárművön bárminemű változtatást és/vagy kiegészítést, és az említett változások, kiegészítések megmaradnak, a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatása esetén anélkül, hogy ennek következtében Bérbeadó bárminemű ellenszolgáltatásra lenne köteles. Azonban Bérbeadó követelheti Bérlőtől, hogy a gépjármű visszaszolgáltatását megelőzően szerelje ki és/vagy távolítsa el a gépjárműbe szerelt berendezéseket, szüntesse meg a gépjárműben végzett változtatásokat. Bérlő ennek megfelelően köteles saját költségére eljárni.

11.9. Bérbeadó felhívására a Bérlő köteles Bérbeadót a gépjármű tárolási helyéről írásban tájékoztatni és/vagy lehetővé tenni Bérbeadó, vagy a helyette eljáró bármely személy számára, hogy a gépjárművet ellenőrizhesse, továbbá köteles a Bérlő a Bérbeadó számára minden további információt megadni a gépjárművel, annak használatával és állapotával

11.10. Bérlő köteles Bérbeadót azonnal tájékoztatni a gépjármű bármi okból bekövetkező meghibásodása, károsodása esetén és köteles a Bérbeadó utasításai szerint eljárni.

11.11. Bérlő köteles Bérbeadóval együttműködni annak érdekében, hogy Bérbeadó felléphessen a gépjárművön fennálló jogai védelmében, általánosságban is, továbbá azért is, hogy megelőzhető legyen a Bérbeadót ért bárminemű kiadás, kár vagy veszteség.

11.12. Bérlő egyedül felel a Bérbeadóval szemben jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Egyedi Bérleti Szerződés bármely rendelkezésének megszegéséért.

11.13. Bérlő köteles mindent megtenni és a körben teljes helytállási kötelezettséggel tartozik a Bérbeadó és harmadik személy felé, hogy saját maga, vagy azon alkalmazottja, vagy bármely más személy, akinek a gépjárművet használatba adja:

11.13.1.Rendelkezik Magyarországon érvényes és az adott gépjármű kategóriájára vonatkozó vezetői engedéllyel; továbbá, 18. életévét betöltötte és legalább két éves járművezetői gyakorlata van az adott gépjármű kategóriában;

11.13..2.A gépjárműben nem okoz sem szándékosan, sem gondatlanul kárt, illetve azt nem idézi elő;

11.13.3.Nem vezeti a gépjárművet alkoholos, gyógyszeres, kábítószeres vagy bármely egyéb a gépjármű vezetését hátrányosan befolyásoló olyan szer hatása alatt, mely ideiglenes vagy tartósan hátrányosan befolyásolhatja tudatállapotát és/vagy ítélőképességét, és/vagy döntési képességét, és/vagy érzékszerveit,

11.13.4.A gépjárművet nem vezeti vezetésre alkalmatlan állapotban;

11.13.5.Nem használhatja fel a gépjárművet illegális célokra;

11.13.6.Más gépjármű vagy egyéb dolog vontatására és/vagy tolására nem használhatja kivéve, ha a gépjármű rendelkezik a célnak megfelelő felszereléssel;

11.13.7.Nem használja versenyzésre vagy tesztelés céljából,

11.13.8.A magyar jogszabályok és a kötelező gépjármű felelősség biztosítási kötvényében, valamint a gépjármű kezelési útmutatójában a megengedettnél több utast és nagyobb tömeget nem szállít.

11.13.9.Bérlő a gépjárművet nem használhatja olyan úton és körülmények között, mely a gépjárműben sérülést, kárt okozhat, továbbá nem használhatja olyan területen, ahol zavargások törtek ki vagy egyéb olyan körülmények állnak fenn, amelyek esetén a gépjármű károsodhat.

11.14. Bérlő semmilyen oknál fogva

11.14.1.nem hagyhatja a gépjárműben annak forgalmi engedélyét;

11.14.2.nem hagyhatja a gépjárműben gépjármű kulcsát és/vagy pótkulcsát;

11.14.3.nem hagyhatja el a gépjárművet anélkül, hogy be ne kapcsolná a gépjárműben található biztonsági eszközöket, amennyiben ilyen felszereltséggel rendelkezik;

11.14.4.a gépjárművet nem hagyja őrizetlenül amikor ezek a biztonsági eszközök nincsenek beszerelve, vagy nem működnek és a vezető ennek tudatában van; vagy ha az azokat aktiváló kód a gépjárműben van;

11.14.5.nem hagyhatja őrizetlenül, illetve megfelelő biztonsági intézkedés nélkül amikor a motor jár;

11.15. Bérlőnek meg kell tennie minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy megelőzzék a gépjármű ellopását vagy abban kár okozását.

11.16. Amennyiben Bérlő – vagy a Bérlő oldalán, vagy Bérlő felhatalmazásából eljárva a gépjárművet használó személy – megszegi az ÁSZF-nek a gépjármű használatára, birtoklására, fenntartására, vagy ezzel összefüggő bérlői kötelezettségekre vonatkozó bármely rendelkezését, köteles a Bérbeadónak okozott teljes kárt és/vagy veszteséget megtéríteni.

11.17.Bérlő felelős minden olyan kárért, amelyet a gépjármű használata során okozott, különösen azokért, amelyek a közlekedési szabályok vagy más kötelező erejű, vagy szerződéses rendelkezések megszegéséből erednek. A gépjárművet nem használhatja úgy, hogy a gépjárműre vonatkozó kötelező gépjármű felelősség biztosítás és/vagy a CASCO biztosítás érvényességét vagy fedezetét veszélyeztetheti vagy kizárja.

11.18. Bérlő a tudomására jutástól számított 1 (egy) munkanapon belül köteles írásban a Bérbeadót értesíteni arról, hogy:

 • 18.1.bíróságnál ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek és nyilatkozni az abban foglaltakról;
 • 18.2.bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be;
 • 18.3.cégbírósága ellene törvényességi felügyeleti eljárást indított;
 • 18.4.cégbírósága megszűntnek nyilvánítja vagy nyilvánította;
 • 18.5.adószáma törlésre vagy felfüggesztésre került;
 • 18.6.társasága jogutód nélküli megszűnését kezdeményezi.

11.19. A Bérlő felelős érte, és köteles egyedül viselni minden olyan kárt, amely a gépjárműben a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő használatából eredően, vagy a gumiabroncsok nem előírásszerű szereléséből adódóan következik be.

11.20. A Bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű őrizetlenül hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

 1. Baleset, káresemény

12.1. Bérlő a gépjárműben található kárbejelentő lappal először emailben, az eredetit pedig a lehető legrövidebb időn belül a Bérbeadónak bemutatva köteles a Bérbeadót a káresemény bekövetkeztét követő munkanapon haladéktalanul értesíteni a gépjárművel kapcsolatos minden balesetről. E kötelezettségnek akkor is eleget kell tenni, ha a gépjármű nem szenvedett kárt. Ha bármely személy megsérül a balesetben, Bérlő köteles rendőrségi intézkedést kérni. A bekövetkezett károkkal kapcsolatos felelősségi és megegyezési kérdések bejelentése során, Bérlő köteles együttműködni Bérbeadóval és annak biztosítási ügynökével.

12.2. Bérlő a káresemény vonatkozásában köteles minden feltétel, igény és kifogás nélkül megtenni minden olyan jognyilatkozatot és jogcselekményt, melyek szükségesek a kárenyhítéshez vagy amelyek csökkenthetik vagy megszüntethetik a költségeket vagy a költségek felmerülésének kockázatát a Feleknél. Bérlő késedelem nélkül köteles továbbítani minden dokumentumot, levelet vagy más lehetséges határozatot Bérbeadónál felmerülő kárral kapcsolatban. Bérlő köteles tartózkodni bármilyen olyan nyilatkozat tételétől, amely Bérbeadó károkért fennálló alaptalan felelősségét eredményezné.

12.3. Bérlő és/vagy az annak érdekében eljáró gépkocsivezető, aki érintett a káreseményben nem tehet olyan vallomást, joglemondást, mentesítést vagy ajánlatot arra vonatkozólag, hogy fizetést teljesít a káreseménnyel kapcsolatban és nem vállalhat felelősséget a Bérbeadó nevében, azonban köteles teljes és igaz vallomást tenni bármely vonatkozó jogszabály alapján folytatott hivatalos vizsgálat során.

12.3. Bérlő felelős azért, hogy bármely érdekében eljáró és a gépjárművet érő balesetben érintett gépkocsivezető rögzítse a balesettel érintett károsultak és a káreseménnyel érintett vagyontárgyak, illetve azok biztosítójának és a baleset tanúinak adatait.

12.4. Bérlő felel azért is, hogy maga, vagy bármely, érdekében eljáró gépkocsivezető, aki használja a káreseménykor a gépjárművet, minden kifogás, igény vagy feltétel nélkül megad, minden, Bérbeadó által igényelt segítséget, jelentést, adatot és bizonyítékot annak érdekében, hogy megvizsgálják a balesetet és/vagy az abból származó károkat, vagy bármely jogi eljárás érdekében amennyiben ilyen folyik a balesettel

12.5. Töréskár esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a gépjárművet használó személy a káresemény helyszínén és azt követően a szükséges intézkedéseket megtegye (szükség esetén rendőrségi helyszínelés), valamint a szükséges dokumentumokat (baleseti bejelentőlap, kárbejelentő nyomtatvány) kiállítsa. Bérlő köteles elküldeni a káreseménnyel kapcsolatos dokumentumokat a káreseményt követő 48 órán belül a Bérbeadónak, előzetesen egyeztetett időpontban és helyre a Bérbeadó és a biztosító társaság rendelkezésére bocsátani a gépjárművet, hogy Bérbeadó a szolgáltató szakembereivel megszervezhesse és lebonyolíthassa a kárszemlét, a gépjárművet, a fő- és pótkulcsokat, a szervizkönyvet a kárfelvétel, illetve a szükséges javítások elvégzése érdekében az előzetesen egyeztetett időpontban a Bérbeadónak átadni.

12.6. A Bérlő köteles személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó balesetnél haladéktalanul rendőrség intézkedését kérni, illetve a gépjármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni, és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a Bérbeadónak leadni. Balesetnél a Bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép).

12.7. A gépjárművel kapcsolatos minden közúti eseményt (baleset, koccanás, üvegtörés, stb.), valamint a gépjármű eltűnését, feltételezett ellopását szóban haladéktalanul, illetve 24 órán belül írás (e-mail) jelenteni kell a Bérbeadónak.

12.8. A Gépjárművet ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás, stb.) esetén Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Baleset esetén Bérlő köteles gondoskodni az ún. európai baleseti bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről, továbbá – amennyiben ennek jogszabályi feltételei (pl.: személyi sérülés, jelentős anyagi kár) fennállnak – köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni.

 1. Lopás – vagy totálkár

13.1. Ha a gépjárművet ellopják, Bérlő köteles a lopást a rendőrségen azonnal, továbbá Bérbeadónak a lopás bekövetkeztét követő munkanapon haladéktalanul bejelenteni. Bérlő köteles a gépjármű ellopása vagy totálkárossá minősítése miatt az okozott kárt a Bérbeadónak megfizetni.

13.2. A Bérbeadó a totál-, illetve lopáskár biztosítási ügyintézésének illetékes biztosító általi végleges lezárásától számított 15 napon belül a lopás, illetve a totálkár bekövetkeztének időpontjára vetített elszámolást készít akként, hogy lopás esetén a biztosító által fizetett kártérítés összegét, totálkár esetében a roncsértékkel megnövelt kártérítés összegét, összevezeti az óvadék (kaució) összegével, amelyről részletes végelszámolást ad át/postáz a Bérlő részére, a Bérlő által teljesített befizetések, és a biztosító káreseménnyel kapcsolatos álláspontja figyelembe vételével.

13.3. Túlfizetés esetén a Bérbeadó az elszámolás Bérlő részére történő átadással együtt visszafizeti a Bérlő részére a túlfizetés teljes összegét, amennyiben pedig a Bérlő részéről további fizetési kötelezettség áll fenn, úgy a jelen Általános Szerződésben foglalt feltételek szerint felszólítja a Bérlőt annak 8 (nyolc) napon belüli megfizetésére.

14.4. Lopáskár esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Gépjármű ellopása esetén a Gépjárművet használó személy haladéktalanul értesítse a rendőrséget és feljelentést tegyen, valamint köteles biztosítani, hogy a Gépjárművet használó személy a Bérbeadónál megjelenjen, Bérbeadó részére átadja a rendőrségi feljelentés eredeti példányát, a kárbejelentőt, a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait (fő- és pótkulcsait), továbbá, a rendőrség által küldött határozatok eredeti példányát.

 1. Tárgyak a gépjárműben

Amíg a gépjármű Bérlő birtokában van, Bérbeadó semmilyen módon nem felelős olyan tárgyért vagy készülékért, amelyet Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy a gépjárműben hagy (beleértve a szerviz, javítás, mosás stb. céljára elhelyezett tárgyakat), és nem felelős semmilyen tárgy üzemképes állapotáért vagy épségéért. Bérlő köteles eltávolítani a gépjárműből minden fent említett tárgyat, mielőtt átadja a gépjárművet Bérbeadónak. Bérbeadó nem rendelkezik olyan biztosítással, amely fedezi a Bérlő által a gépjárműben hagyott tárgyaiban bekövetkezett károkat.

 1. Biztosítás és fedezet

15.1. A Bérbeadó Bérleti Időszak kezdetétől a gépjármű vonatkozásában biztosítási ügynök közreműködésével kötelező felelősségbiztosítást köt és azokat a Bérleti Időszak alatt folyamatosan tartja. Az Átadás-átvételi Jegyzőkönyv aláírásával Bérlő kijelenti, hogy megismerte a biztosítás feltételeit. Bérlő kizárólag a Bérbeadón keresztül köthet a gépjárműre bármilyen kiegészítő biztosítást. Bérbeadó csak olyan biztosítást köteles nyújtani, amely nem terjed ki a Bérbeadó által Bérlő külön kérésére beépített extra felszerelésre.

15.2. A Felek jelen pont rendelkezéseit csak akkor alkalmazzák, ha a Bérlő vagy bármely olyan személy, aki a gépjárművet Bérlő nevében használja, betartja az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási valamennyi rendelkezését. Ha Bérlő vagy az érdekében eljáró személy nem a fentieknek megfelelően jár el, Bérlő köteles Bérbeadónak megtéríteni minden közvetlen és közvetett kárt, veszteséget, költséget és kiadást, amelyek a fenti kötelezettség megszegése miatt merültek fel.

15.3. A fentieket nem érintve a Bérlő köteles minden olyan költséget megfizetni, amelyet a biztosítás nem fedez, kivéve, ha az valamely a Bérbeadónak felróható magatartás következménye.

15.4. Amennyiben Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződés szerint megfelelő kiegészítő biztosítást is köt az alapbiztosítás mellé, akkor Bérlő elhagyhatja Magyarország területét a gépjárművel a biztosítási kötvényben meghatározott országokba. A fentieket nem érintve Bérlő megerősíti és kijelenti, hogy elolvasta a biztosítási kötvény feltételeit, beleértve a kiegészítő biztosítás területi hatályát, amely meghatározza a kiegészítő biztosítás hatálya alá tartozó országokat.

 1. Bérlő által választható szolgáltatások

A választható szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezések

 • 1. A választható szolgáltatásokkal (extra szolgáltatásokkal) kapcsolatos Szerződéses kötelezettségek teljesítése során a Bérbeadó, vagy az általa megbízott harmadik személy jár el. Ezen harmadik személyekkel a Bérbeadó szerződéses jogviszonyban áll, a Bérlővel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 • 2. Az extra szolgáltatások tekintetében a Bérlő csak a Bérbeadó szolgáltatását veheti igénybe. Bérlő a szolgáltatás tárgyai körében, a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhat megbízást harmadik személyeknek.
 • 3. A szerződés tartama alatt igényelt szolgáltatásokat Bérlő, az Egyedi Bérleti Szerződésben köteles pontosan megjelölni. Ha Bérlő több gépjárművet vesz Bérbeadótól egyidejűleg bérbe, joga van az egyes gépjárművekkel kapcsolatban eltérően nyilatkozni az igényelt szolgáltatások tekintetében.

16.4. Bérbeadó a székhelyén vevőszolgálatot üzemeltet (a továbbiakban: Vevőszolgálat) abból a célból, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos teendők megszervezésénél Bérlő rendelkezésére álljon. Bérlő a megrendelt szolgáltatásokat csak a Bérbeadó Vevőszolgálatán keresztül veheti igénybe

16.5. A Vevőszolgálat munkanapokon 8:00-16:00 óráig elérhető. A Vevőszolgálat telefonszáma: +36 20 443 5655. Felek kapcsolattartó személyeket jelölnek meg a Szerződésben foglaltak teljesítésének elősegítése érdekében. Ha a kapcsolattartók személyében bármilyen okból változás állna be, erről a felek előzetesen, írásban kötelesek egymást értesíteni.

16.6. Gépjármű bérletével összefüggő, választható szolgáltatások

Bérlőnek lehetősége van arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződésben az alábbi, 16.6.1. és 16.6.2. pontok szerinti szolgáltatásokat megrendelje Bérbeadótól, az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott díj fizetése ellenében.

16.6.1. Gépjármű segélyszolgálat

16.6.1.1.E szolgáltatási körbe tartozik a bérleti idő alatt Magyarország területén bekövetkező műszaki hiba, baleset, káresemény esetére, 24 órán belüli mentés, az év minden napján.

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek:

 • Ha a gépjármű üzemképtelenné válik, Bérlő köteles azonnal rövid úton, telefonon és írásban (email) értesíteni a Bérbeadó Vevőszolgálatát a gépjármű tárolási helyéről. Bérlő csak a Bérbeadó vagy meghatalmazottja részére adhatja át a gépjárművet Átadás-átvételi Jegyzőkönyv és Állapotlap kitöltése mellett. A kárveszély a gépjármű átadását követően száll át a Bérbeadóra, és annak javítás utáni visszaadásáig áll fenn.
 • Bérlőt terhelik a téves értesítésből eredő költségek.
 • Bérlő köteles a gépjármű védelméről és őrzéséről gondoskodni mindaddig, amíg a Bérbeadó, vagy megbízottja azt tőle át nem veszi.

16.6.1.2.Mentés, trélerezés

 • A Bérlő erre vonatkozó értesítésének Bérbeadóhoz történő beérkezését követően Bérbeadó kedvező díjszabás mellett intézkedik az elromlott, balesetet szenvedett gépjármű elszállításáról, és ezt követően haladéktalanul megkezdi annak javítását vagy elszállítását.
 • A traileres szállítás költségeit a Bérlő viseli.

16.6.2.Csereautó biztosítása

A gépjármű javítása, vagy műszaki vizsgáztatása időtartamára Bérbeadó díjmentesen biztosít Bérlő számára a gépjárműéhez hasonló kategóriájú cseregépjárművet.

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek:

 • A Bérlő hibájából eredő káresemény, vagy ha a gépjármű rendellenes használata miatti javítások során merül fel a Bérlőnek cseregépjármű igénye, ezekben az esetekben Bérbeadó nem köteles csereautó biztosítására. Csereautó biztosítása kizárólag erre vonatkozó, az ellenértéket (eseti elszámolást) tartalmazó külön megállapodás alapján lehetséges.
 • Bérbeadó cseregépjárművet kizárólag Magyarország területén köteles a Bérlő részére biztosítani.
 • Amennyiben a gépjármű üzemképtelenné válása, meghibásodása, vagy ha a káresemény a Bérlő felelősségi körében merül fel, e szolgáltatás megrendelése alapján a Bérbeadó cseregépjárművet bocsát a Bérlő rendelkezésére.
 • Bérlő térítésmentes cseregépjárműre csak az Egyedi Bérleti Szerződésben megjelölt szolgáltatási költség (díj) előzetes megfizetése esetében tarthat igényt, valamint egyes biztosítási káresemények során a biztosító társaság mindenkori feltételrendszere alapján.
 • A cseregépjármű típusát és kategóriáját a rendelkezésre álló gépjárművek alapján Bérbeadó határozza meg.

 A 16.6.1. és 16.6.2. pontok alkalmazása során üzemképtelennek tekintendő az a jármű, amely saját erőforrásának igénybevételével biztonságosan és szabályosan nem hozható mozgásba, illetve az, amely a KRESZ szabályai szerint további károsodás nélkül még a szakszervizbe érkezéshez szükséges ideig sem vehet részt a közúti forgalomban.

 16.6.3. Gumi menedzsment

Bérbeadó tárolja a gépjármű téli és a nyári gumiabroncsait, az adott időszakban és rövid átfutási idővel cseréli azokat.

 1. Gépjármű visszaadása
  • Az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnésekor Bérlő köteles:

17.1.1. a gépjárművet és annak minden tartozékát tiszta, rendeltetésszerű üzemképes állapotban a Bérbeadó székhelyén visszaszolgáltatni Bérbeadó részére. Bérlő vállalja, hogy a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Bérbeadó képviselőjével közösen dokumentálja a Gépjármű állapotát Átadás- átvételi Jegyzőkönyv aláírásával. Ha a Bérlő a gépjármű karosszériáját reklámmal látta el, akkor azok szakszerű eltávolítása és az eredeti állapot helyreállításával felmerülő költségek Bérlőt terhelik. Amennyiben Bérlő ennek nem tenne eleget, úgy Bérbeadó jogosult ezeket elvégeztetni és a felmerülő költségeket a Bérlőtől beszedni vagy az óvadék (kaució) összegéből levonni,

17.1.2. kiegyenlíteni a bérlet megszűnésének időpontjában ismert összes tartozását és/vagy kötelezettségét a Bérbeadó részére. A Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnését követően is mindaddig fennmaradnak, amíg Bérlő azokat a Bérbeadó részére maradéktalanul ki nem egyenlíti.

17.1.3.kiegyenlíteni a jármű rendeltetésszerű használata mellett elvárható állapotán túli esetleges sérülések helyreállításának vagy értékcsökkentő hatásának összegét. A jármű rendeltetésszerű használata melletti elvárható állapotának meghatározásakor a Bérbeadó által meghatározott gépjármű visszaadás feltételei szerint jár el, mely a Bérbeadó honlapján flotta1.hu megtalálható.

17.2. Abban az esetben, ha a 17.1. pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, vagy ha a Gépjármű visszaadásakor kiderül, hogy Bérlő nem teljesítette jelen Általános Szerződési Feltételekből illetve az Egyedi Bérleti Szerződésből eredő kötelezettségeit, vagy annak a Gépjárművel kapcsolatos bármely részét, és emiatt Bérbeadót veszteség, vagy kár éri, akkor Bérbeadó jogosult elvégezni minden szükséges javítási és/vagy pótlási munkálatot, és jogosult Bérlőnek felszámítani ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, az elmaradt hasznot is beleértve.

17.3. Amennyiben Bérlő a gépjárművet neki felróható okból a bérleti jogviszony utolsó napján (lejáratkor) nem adja Bérbeadónak vissza, úgy késedelme esetére késedelmi kötbért köteles Bérbeadónak megfizetni, melynek mértéke az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj háromszorosa, a késedelembe esés napjától kezdődően a tényleges visszaszolgáltatás napjáig. A késedelmi kötbér mindazon összegen felül jár, amit Bérlő köteles Bérbeadónak megfizetni bármely magyar jogszabály és/vagy jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Egyedi Bérleti Szerződés szerint. A félreértések elkerülése érdekében a fent említett kötbér nem jelenti Bérbeadó hozzájárulását a Gépjármű késedelmes visszaszolgáltatásához és nem enged eltérést Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy bármely vonatkozó jogszabályban meghatározott jogától.

17.4. Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait a normál elhasználódást figyelembe véve az átvétel alkalmával megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet rendeltetésellenesen használta, vagy az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni.

17.5. Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait jelen szerződésben megjelölt helyen és időpontban – a normál amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező műszaki és esztétikai állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben bérlő a gépjárművet nem rendeltetésszerűen használta, vagy azt szennyezetten szolgáltatja vissza, az ezekből származó kárt és költségeket köteles megtéríteni. Az általános szennyeződéseket meghaladó állapotban (kárpit, szőnyeg szennyezettsége, sár, homok, életmaradék az utas, vagy raktérben, vagy karosszériában) való visszaszolgáltatás esetén Bérbeadó 10.000,- Ft + ÁFA takarítási költséget jogosult felszámolni Bérlőnek.

17.6. A Gépjármű visszaszolgáltatásakor Bérbeadó a következő tartozékok hiánya, vagy javíthatatlan megrongálódása esetén az alábbi mértékű kötbért jogosult felszámítani:

 • kulcs (elvesztés esetén: 50.000,- + áfa)                                              
 • forgalmi engedély (elvesztés esetén: 50.000,- + áfa)
 • szőnyeg (elvesztés esetén: 12.000,- + áfa)
 • szivargyújtó (elvesztés esetén: 3.000,- + áfa)
 • pótkerék (elvesztés esetén: 60.000,- + áfa)
 • kerékkulcs (elvesztés esetén: 15.000,- + áfa)
 • kerékemelő (elvesztés esetén: 20.000,- + áfa)
 • vonószem (elvesztés esetén: 10.000,- + áfa)
 • eü. doboz (elvesztés esetén: 5.000,- + áfa)
 • elakadásjelző (elvesztés esetén: 5.000,- + áfa)
 • rendszámtábla (elvesztés esetén: 20.000,- + áfa/db)
 • kárbejelentő (elvesztés esetén: 500,- + áfa)
 • tetőantenna (elvesztés esetén: 12.000,- + áfa)
 • láthatóság mellény (elvesztés esetén: 1.200,- + áfa)
 1. A szerződés megszűnése

Megszűnik a bérleti jogviszony:

 • Az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott időpont bekövetkeztével (lejárat);
 • Bérbeadó azonnali hatályú felmondásával;

Bérbeadó jogosult az Egyedi Bérleti Szerződést a Bérlőnek küldött írásban indokolt egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetek bármelyikében:

18.2.1. Amennyiben Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy az Egyedi Bérleti Szerződés bármely rendelkezését megszegi.

18.2.2. Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy olyan magatartást tanúsít, amely arra az ésszerű gyanúra ad okot, hogy a Bérbeadónak a gépjárműre vonatkozó jogai veszélybe kerülhetnek vagy a Gépjármű meghibásodhat, illetve sérülést szenvedhet.

18.2.3. Bérbeadó azt állapítja meg, hogy a Gépjárművet baleset- illetve sérülésveszélyes módon használták, felelőtlenül, az értékére vagy értékekre tekintet nélkül vezetve.

18.2.4. Bérlő bármely okból és bizonyíthatóan nem képes szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

Amennyiben Bérbeadó a fenti 18.2.1.-18.2.4. pont alapján gyakorolja azonnali hatályú felmondási jogát, akkor Bérlő köteles a gépjárművet a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően a Bérbeadónak haladéktalanul visszaszolgáltatni, és Bérbeadó számlájára köteles a fenti pontban meghatározott jogcímeken fennálló fizetési kötelezettségének 8 (nyolc) napon belül eleget tenni, továbbá magatartásával a Bérbeadónak okozott kárt megfizetni.

Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor haladéktalanul köteles a gépjárművet bérbeadónak visszaadni a Bérbeadó által meghatározott helyen és időben. Amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségét elmulasztja, Bérbeadó jogosult a gépjárművet birtokába venni, és jogosult megbízottjával megkeresni és elszállíttatni a gépjárművet minden további feltétel nélkül. A birtokbavétel céljából Bérbeadó jogosult belépni bármely olyan helyiségbe, ahol a gépkocsit tárolják, továbbá jogosult az általa megfelelőnek vélt módon a gépkocsit elszállíttatni, melynek minden felmerülő költségét Bérlő köteles megfizetni. Bérbeadó nem köteles további felhívásokat küldeni Bérlő részére a gépjármű Bérbeadónak történő birtokba visszaadásáról és Bérlő előre lemond arról, hogy Bérbeadóval szemben kártérítés vagy elmaradt haszon vagy egyéb jogcímen követelést támasszon a fentiekkel kapcsolatban.

 • Bérlő a Bérbeadó súlyos szerződésszegése miatt a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondja;

Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérbeadó súlyosan megszegi az Egyedi Bérleti Szerződésben vagy jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott valamely lényeges kötelezettségét.

 • A gépjármű megsemmisülésével, valamint totálkár és lopáskár esetén. Az adott gépjárműre vonatkozó Egyedi Bérleti Szerződés megszűnik, ha a gépjármű teljes mértékben megrongálódik és javítása gazdaságilag aránytalanul magas költséggel jár, vagy műszakilag nem javítható (továbbiakban: „totálkár”), vagy azt ellopják. A megszűnés időpontja a „totálkár” esetén Biztosító írásbeli totálkár számításának kézhezvételének időpontja, lopáskár esetén a nyomozás megszüntetéséről szóló rendőrségi határozat kézhezvételének időpontja.

Azonnali hatályú felmondás esetén a bérleti jogviszony előzetes írásbeli felszólítást követően, az abban meghatározott minimum 8 napos határidő eredménytelen leteltét követő napon, minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan megszűnik.

 1. Üzleti titok, adatkezelés

19.1. Üzleti titok

A Felek üzleti kapcsolatuk során tudomásukra jutott, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Felek jogszerű érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Felek a szükséges intézkedéseket megtették, vagy megtartásához méltányolható érdek fűződik, üzleti titokként kezelnek, és időbeli korlátozás nélkül megőriznek.

19.2. Adatkezelés

19.2.1. Bérlő a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz és felhatalmazza Bérbeadót arra, hogy a szolgáltatások nyújtásához igénybe vett és azokhoz a Bérbeadó által előírt módon benyújtott, személyes adatnak minősülő adatra, továbbá mindazon adatokra – így különösen a vagyoni helyzetre, üzleti tevékenységre, gazdálkodásra, üzleti kapcsolatra, a Bérbeadóval kötött szerződésre vonatkozó tényt, információt, megoldást vagy adatot – amelyekből a Bérlő személyre vonatkozóan a Bérbeadó következtetést tud levonni vagy vele bármely más módon összefüggésbe hozható, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az alább részletesen meghatározott adatkezelési célból és ideig nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza és továbbítsa.

19.2.2. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó, az átadott személyes adatokat a szerződéses kötelezettségek, és jogosultságok igazolására nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. Hozzájárul továbbá, hogy Bérbeadó ezen célból kezelt személyes adatokat jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, illetőleg ahol erre lehetőség van, ott az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig a Bérbeadóval fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is, vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is, a megszűnéstől számított 8 évig nyilvántarthassa és kezelhesse.

19.2.3. Bérlő tudomásul veszi, hogy a külföldre történő adattovábbítás esetén Bérbeadó biztosítja, hogy a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés és/vagy adatfeldolgozás feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek. Bérlő kijelenti, hogy a fent részletezett személyes adat kezelésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulása ezen szerződésen alapul, tájékozott és határozott, megfelelő – az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő – tájékoztatáson

19.2.4.Bérbeadó jelen ÁSZF-fel és az Egyedi Bérleti Szerződéssel kapcsolatos adatkezeléseire a Bérbeadó Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó, mely tájékoztató megismerését, az abban foglaltak tudomásul vételét és elfogadását Bérlő elismeri.

 1. Módosítás

Az Egyedi Bérleti Szerződés kizárólag írásban, mindkét fél által cégszerűen aláírt okiratban módosítható vagy egészíthető ki. Szóbeli megállapodás vagy ráutaló magatartás nem tekinthető jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Egyedi Bérleti Szerződés érvényes és hatályos módosításának.

 1. Joglemondás

Valamely az Egyedi Bérleti Szerződésből, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő kötelezettség, megállapodás, vagy feltétel megszegéséből eredő teljesítés jogosultság vagy jogorvoslat érvényesítésének elmaradása valamelyik fél részéről, önmagában nem tekinthető joglemondásnak, és nem érinti a későbbi jogérvényesítés jogát.

 1. Beszámítás és ellenkövetelés

Bérlő valamennyi, Bérbeadó felé a jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét minden beszámítás vagy ellenkövetelés nélkül köteles teljesíteni.

 1. Szerződés teljessége

Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Egyedi Bérleti Szerződés a gépjármű Bérbeadótól történő Bérletre vonatkozóan a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza és az erre vonatkozó valamennyi korábbi tárgyalás, írásos feljegyzés, szerződés vagy más megállapodás helyébe lép.

 1. Bérlő helyett történő fizetés

Amennyiben Bérbeadó teljesít bármelyik olyan fizetést, amelyet az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Egyedi Bérleti Szerződés szerint Bérlőnek kellett volna teljesíteni, akkor Bérlő köteles ezen összegeket Bérbeadó részére Bérbeadó első felszólítására haladéktalanul megfizetni, és köteles ezen felül az adminisztratív költségeket is megtéríteni.

 1. Irányadó jog és illetékesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek és annak értelmezése tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Egyedi Bérleti Szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv és a többi vonatkozó jogszabály rendelkezései irányadók.

A jelen Általános Szerződési Feltételekkel, valamint az Egyedi Bérleti Szerződéssel Felek, annak értelmezésével, végrehajtásával, vagy megszegésével kapcsolatos bármely vita, vagy ellentmondás eldöntésére a Felek a jelen szerződés létrejöttének helye szerinti illetékességgel rendelkező Bíróságot jelölik

 1. Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az Egyedi Bérleti Szerződés bármely pontja teljesen vagy részlegesen érvénytelenné, vagy egyébként jogellenessé válna az egyéb rendelkezések érvénye, jogszerűsége és végrehajthatósága változatlanul fennmarad.

 1. Értesítések

Minden, a Felek közötti bérleti jogviszonnyal kapcsolatos közlést, illetve értesítést az alábbiak szerint kell kézbesítettnek tekinteni:

27.1. Személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervény által igazolt napon.

27.2. Tértivevényes ajánlott postai küldeményként történő kézbesítés esetén a postai okiraton szereplő étvétel időpontjában. Amennyiben Felek az értesítési címként megadott címére eredménytelenül kísérlik meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek, közlésnek tértivevényes ajánlott postai küldeményként a megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő

27.3. Az e-mailen történő továbbítás akkor válik hatályossá, amikor az elektronikus levél fogadását bizonyító olvasási visszaigazolás a küldő fél visszakapja.

Korábbi változatok

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban úgy is, mint ÁSZF) célja, hogy az STRL Flotta Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Sas u. 3, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-321574; adószáma: 14014587-2-41; képviseli: Perényi Zoltán Gábor ügyvezető) gépjárművek bérbeadásával foglalkozó jogalany, mint bérbeadó (a továbbiakban: „Bérbeadó”) és vele Egyedi Bérleti Szerződés megkötése útján gépjármű bérletére vonatkozó jogviszonyt létesítő fél, mint bérlő (a továbbiakban: „Bérlő”) közötti jogviszony tartalmát, e Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja az Egyedi Bérleti Szerződés által nem szabályozott kérdések tekintetében a Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételeinek alkalmazását.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek az irányadók a Bérbeadó által a Bérlő részére tartós bérletbe adott gépjárművel kapcsolatos Egyedi Bérleti Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben.

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan elérhetőek Bérbeadó honlapján.

 1. Értelmező rendelkezések

A jelen ÁSZF alkalmazásában:

1.1. Gépjármű

Azt a gépjárművet jelenti, amelyet a Bérbeadó a Bérlőnek határozott időtartamra bérbe adja, amelynek feltételeit Felek az Egyedi Bérleti Szerződés megkötésével határozzák meg.

 • Egyedi Bérleti Szerződés

A Felek között a Gépjármű bérlete tárgyában megkötött szerződés.

1.3. Flottaszolgáltatás

Jelen ÁSZF 6.7. pontjában meghatározott szolgáltatás, melyet Egyedi Bérleti Szerződés erre vonatkozó megállapodása alapján nyújt Bérbeadó a Bérlő részére.

1.4. Foglalás

Bérlő a Bérbeadó honlapján végzett tevékenysége, mely a bérbe venni kívánt gépjármű bérlése szándékának kifejezésére szolgál.

 • Biztosítások

1.5.1. Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás:

A hatályos jogszabályok szerint a gépjármű üzembentartója a gépjármű hatósági jelzéssel való ellátásának időpontjától a forgalomból való kivonásig köteles gépjármű felelősségbiztosítást kötni és azt hatályban tartani. A biztosítás kiterjed azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, illetve a megalapozatlan igények elhárítására, amelyeket a biztosított személyekkel szemben – a biztosítási szerződésben megjelölt – gépjármű üzemeltetésével okozott kár miatt támasztanak.

 • Bérleti Díj

A gépjármű bérletért fizetendő ellenérték, mely magában foglalja a gépjármű normál használat melletti értékcsökkenésének összegét, a biztosítások díjait és a Bérlő által választott szolgáltatások díjait.

A bérleti díj Forint alapú elszámolással határozható meg.

 • Adók
  • Gépjárműadó (Teljesítményadó):

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvényben meghatározottak szerinti adó, melynek megfizetésére a Bérleti Díjban foglaltan, a Bérbeadó köteles.

 • Cégautóadó

Adótörvények alapján, a nem magánszemély tulajdonában álló gépjármű után fizetendő adó, amelynek összegét a gépjármű bérleti díja tartalmazza.

 • Rendszer

A Bérbadó által üzemeltetett, Bérbeadó tulajdonát képező www.flotta1.hu weboldan keresztül (annak útján) használható, Gépjármű bérletére és Bérbeadó által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételére szolgáló online felület.

 • Honlap

A Bérbadó által üzemeltetett, Bérbeadó tulajdonát képező weboldal: www.flotta1.hu.

Jelen Általános Szerződési Feltételek fejezetcímei és -sorszámai kizárólag az átláthatóságot szolgálják, és nincs hatásuk az Általános Szerződési Feltételek értelmezésére.

 1. A szerződés hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Felek között az Egyedi Bérleti Szerződés alapján létrejövő bérleti jogviszonynak az Egyedi Bérleti Szerződés által nem szabályozott kérdéseit. Amennyiben jelen ÁSZF és az Egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései között eltérés, ellentmondás van, az Egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései irányadóak.

 1. A gépjármű lefoglalása, átadása, az Egyedi Bérleti Szerződés megkötése

 

 • A Bérlő a honlapon keresztül tudja lefoglalni a gépjárművet, az ott található feltételrendszerben meghatározottak szerint, abból a célból, hogy a gépjárművet megrendelje, és a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján, határozott időre bérbe vegye a Bérbeadótól. A lefoglalást végző személy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a foglalással visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárműre az Egyedi Bérleti Szerződést a Bérbeadóval megköti, e szerződást aláírja, és a gépjárművet a Bérbeadótól átveszi. A lefoglalt gépjárművet a Bérbeadó kifejezetten az általa a Bérlővel kötendő Egyedi Bérleti Szerződés teljesítése érdekében más, harmadik félnek nem ajánlja ki.
 • Alefoglalást végző személy kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Bérleti Szeződés megkötéséhez szükséges, következő dokumentumokat elektronikus úton megküldi a Bérbadó részére: érvényes személyi igazolvány; érvényes magyar lakcímkártya, bejelentett magyar lakcímmel; érvényes B kategóriás jogosítvány.
 • Az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen ÁSZF egy példányának Felek általi aláírása a lefoglalt gépjármű átvételekor történik. Bérlő köteles a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott gépjárművet az Egyedi Bérleti Szerződés aláírásával egyidejűleg átvenni. Bérbeadó köteles Bérlőt az átadás helyének vagy időpontjának esetleges megváltozásáról legalább 2 (kettő) munkanappal előbb írásban értesíteni.

3.4        Az átadáskor a Felek aláírják az Egyedi Bérleti Szerződést és jelen ÁSZF-hze, annak „B” Mellékletként csatolt „Átadás-átvételi jegyzőkönyv”-et. Felek megállapodnak abban, hogy a gépjárművet a Bérlő közvetlenül a Bérbeadó telephelyén veszi át, a foglalásban meghatározott időpontban. Bérbeadó képviselője köteles az átadás-átvételi eljárásban részt venni. Az átadás-átvétel keretében a Bérlő elvégzi a gépjármű mennyiségi és minőségi átvételét, megvizsgálását, kipróbálását és aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv aláírásával a kárveszély a Bérlőre átszáll. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművet működőképes, a Bérlő foglalásának és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és jellemzőknek megfelelő, rendeltetésszerű és rendszeres használatra alkalmas állapotban adja át a Bérlő részére, és Bérlő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri a fentiek szerinti átvétel tényét.

 • Bérlő köteles a gépjárművet annak átvételét megelőzően a tőle elvárható legteljesebb gondossággal átvizsgálni, sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét ellenőrizni. A Bérlő mindezek elmaradására az átadás-átvételt követően nem hivatkozhat.
 • A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármű bármilyen okból a kikötött időpontnál később kerül Bérlő részére átadásra, vagy a gépjármű nem felel meg a foglalásban rögzített követelményeknek, ezért Bérbeadó nem felel, kivéve, ha a késedelmet vagy hibás teljesítést Bérbeadó szándékos magatartása idézte elő.
 • A gépjármű lefoglalásával a Bérlő kötelzettséget vállal arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződés aláírását megeleőzően a Bérleti Díjat és az óvadékot a Bérbeadó részére megfizetei jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 1. A bérleti jogviszony

Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételek és az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített feltételek szerint határozott időre bérbe adja a gépjárművet Bérlő részére, és Bérlő határozott időre bérbe veszi azt a bérlet keretében. A Felek az Egyedi Bérleti Szerződésben határozzák meg a bérlethez kapcsolódó, Bérlő által megrendelt egyéb szolgáltatásokat is, vagy – flottaszolgáltatás igénybe vételes esetén – a flottaszolgáltatásokhoz jelen ÁSZF alapján tartozó szolgáltatásokat nyújtja a Bérbeadó.

 1. A bérleti időszak

 

5.1.    Bérbeadó a gépjárművet az Egyedi Bérleti Szerződésben megjelölt határozott időtartamra adja Bérbe a Bérlő részére; a Felek közötti bérleti jogviszony időtartamára minden esetben az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzítettek irányadóak (a továbbiakban: „Bérleti Időszak”).

5.2.    Tekintettel a bérelti jogviszony határozott időtratamára, a Bérleti Időszak az átadás napján kezdődik és a határozott időtartam végén, a gépjármű visszaadásával szűnik meg, amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek ettől eltérően nem rendelkezik.

5.3.    A Bérleti Időszak alatt a Bérbeadó mindaddig nem fosztja meg a gépjármű birtokától a Bérlőt, ameddig a Bérlő minden szerződéses kötelezettségét teljesíti.

 1. A Bérleti Díj

6.1.     A gépjármű használatának és a jelen Általános Szerződési Feltételekben, illetve az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott szolgáltatásoknak az ellenértékeként Bérlő Bérleti Díjat (továbbiakban: Bérleti Díj) köteles Bérbeadónak Forint pénznemben megfizetni.

6.2. A Bérleti Díj az alábbiakat tartalmazza:

 1. A gépkocsi rendeltetésszerű használatát, km korlátozás nélkül;
 2. Biztosítási díj, amely a Bérbeadó szerződött biztosítói partnere által meghatározott gépjármű kötelező felelősségbiztosítási díjat és a CASCO biztosítási díjat tartalmazza, a biztosító mindenkori általános biztosítási feltételei szerint;
 3. A gépjárműre vonatkozó törvényben előírt adók;
 4. Mellékszolgáltatások díjait. A Bérlő által kiválasztott és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott szolgáltatások díja, amely a Bérleti Díjjal együtt kerül előzetesen megállapításra és megfizetésre.
 5. Egy hétnél hosszabb időtartamú bérlet esetében, Budapesten belül tetszőleges átadási és átvételi helyszín biztosítását.

A Bérleti Díj az alábbiakat nem tartalmazza:

 1. Az üzemanyagköltséget;
 2. Az általános forgalmi adót;
 3. Az úthasználati díj (autópályamatrica) költségeit;
 4. Parkolási díjakat;
 5. Szabálysértési és egyéb büntetési díjakat;
 6. Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat;
 7. A megadott átvételi ponttól eltérő helyszínen történő átadást vagy visszavételt (kivéve az egy hetet meghaladó időtartamú bérlet esetében).

6.3.       Bérbeadó jogosult módosítani a honlapján szereplő bérleti díjat a gazdasági körülmények vagy az üzletpolitikájának megfelelően. A már lefoglalt gépjárművek bérleti díjait ez nem érintheti.

6.4.       Amennyiben a biztosító a bérleti időszak tartama alatt díjemelést érvényesít a Bérbeadó felé a gépjármű biztosítási díjai tárgyában, erről Bérbadó értesíti a Bérlőt, ezen értesítést követően Bérlő pedig köteles a megemelt díjtételek elfogadására és fizetésére. A Bérleti Díj módosítása a Bérlő értesítésével lép hatályba.

 • A Bérlő által fizetendő összegekhez kapcsolódó ÁFA összegét, az adott Bérleti Díj számlázásakor hatályos magyar jogszabályok szerint kell kiszámítani és teljesíteni.
 • A Bérlő akkor is teljes mértékben és pontosan köteles fizetni a Bérleti Díjat, ha a Bérleti Időszak vagy annak bármely időtartama alatt bármilyen okból nem használja, vagy bármely okból nem használhatja a Gépjárművet (pl.: szervizelés vagy javítás alatt áll, ).
 • Egyéb költségek

A Bérlő a Bérleti Díjon felül köteles viselni a gépjármű használatával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget, melyek többek között, de nem kizárólag a következő költségeket jelentik: üzemanyag, kenőanyagok és egyéb folyadékok (Pl.: motor, fék, váltó, stb. kenőanyaga, ablakmosó folyadék, stb.) utántöltésével felmerülők, autópálya úthasználati és a gépjármű parkolásával járó díjak, tárolási díjak, ezen díjfizetési kötelezettségek elmulasztása miatt kirótt pótdíjak, tisztántartással felmerülő külső és belső mosás, kárpit tisztítás díjai, hatóságok által kirótt bírságok, önrész, sérülések és egyéb károk, az eszköz nem rendeltetésszerű használatából eredő költségek. Bérlő ezen külön felmerülő költségeket a Bérleti Díjon felül, azok felmerülésekor vagy esedékességekor közvetlenül és kifogás nélkül köteles teljesíteni, kivéve, ha a hatóság által kirótt bírság a Bérbeadó magatartására vagy mulasztására vezethető vissza.

 1. A Bérleti Díj megfizetésének módja

 

A Bérleti Díjat a Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott módon fizetve – banki átutalással, bankkáttyával, Paypal vagy SimplePay alkalmazáson keresztül vagy készpénzben a szolgáltatás igénybevétele előtt, előre köteles megfizetni Bérbeadó részére.

A Bérlő akkor is köteles a Bérleti Díj megfizetésére, ha a Bérbeadó számláját bármilyen okból nem kapja kézhez.

7.1. Készpénzzel történő fizetés

A készpénzes fizetésnél a Bérlő személyesen, 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 1. épületszám alatt, Bárbadó az irodájában tudja rendezni a Bérleti Díjat a Bérbeadó házipénztárába történő befizetés útján.

Átutalás esetén a Bérleti Díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra került.

 • Átutalással történő fizetés

A Bérleti Díj átutalással történő megfizetése esetén a rendszer megadja a Bérbeadó bankszámlaszámát és a fizetendő díjat. A felhasználó ennek alapján el tudja utalni a Bérleti Díjat és az óvadékot, a közlemény rovatban feltüntetve a fizetési azonosítót. A rendszer ezt a megrendelést függőben hagyja mindaddig, amíg a bérleti díj és óvadék megfizetésre nem kerül és a pénz meg nem jelenik a Bérbeadó megjelölt számláján. Átutalásos fizetés esetén az összegnek legkésőbb a gépjármű lefoglalásától számított 5. napon kell jóváíródnia Bérbeadó számláján. Átutalás esetén a Bérleti Díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra került.

A Bérbeadó bankszámlaszáma:

Cégnév: STRL Flotta Kft.

Bankszámlaszám: 11763024 – 38879885 – 00000000

IBAN számlaszám: HU76117630243887988500000000

SWIFT Code: OTPVHUHB

Számlavezető bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

 • PayPal útján történő fizetés

PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, ahol vagy belépés vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetés. A fizetést a gépjármű lefoglalását követően rögtön kell teljesíteni. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Bérbeadó felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli.

 • Bankkártyával történő fizetés, fizetés Simple Fizetési Szolgáltatás és Simple Fizetési Rendszer (SimplePay) útján

Elektronikus, azaz bankkártyás fizetéskor a SimplePay biztonságos szerverén keresztül történik a fizetés. A bank fizetési oldala automatikusan jelenik meg, a fizetés lebonyolításához a bankkártya adatai szükségesek. A fizetés megtörténtéről a bank visszaigazolást ad. Bankkártyás fizetés választása esetén a megrendelés függő állapotba kerül mindaddig, amíg a bankkártyás fizetést bonyolító bank visszaigazolást nem ad a sikeres fizetésről. Ezt a Bérbeadó teljesítésnek fogadja el.

Amennyiben Bérlő a Bérleti Díj megfizetését Online bankkártyás fizetés útján, az OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén keresztül teljesíti, úgy erre az alábbiak is irányadóak:

Számlázáshoz szükséges adatok: cégnév, vezetéknév; keresztnév; irányítószám; város; megye, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím, adószám, bérelt autó felvételi helye, dátuma, leadási helye, dátuma.

Szállításhoz szükséges adatok: : cégnév, vezetéknév; keresztnév; irányítószám; város; megye, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím, adószám, bérelt autó felvételi helye, dátuma, leadási helye, dátuma.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

 

 • Bankkártyával történő fizetés, fizetés Barion rendszer útján

 

A fizetést Bérlő Barion szolgáltatás útján is teljesítheti. A Barion szolgáltatás a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192), mint elektronikuspénz-kibocsátó intézmény által létrehozott és üzemeltetett szerver alapú elektronikuspénz rendszer. A Barion szolgáltatás útján történő fizetés a Bérbeadó és a Barion Payment Zrt. közötti szerződés alapján és szerint történik. A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy Barion szolgáltatás igénybe vétele esetén a fizetésre, annak folyamatára a Barion Payment Zrt. általános azerződési feltételei vonatkoznak.

Jelen ÁSZF elfogadásával, Barion szolgáltatás útján történő fizetés esetére a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérbadó, mint adatkezelő által e fizetés lebonyolítása érdekében – a Barionon keresztül történő fizetéshez szükésges – személyes adatai átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Payment Zrt. adatkezelési tájékoztatójábanban, az alábbi linkeken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/, valamint: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

 

 1. A Bérlő által fizetendő költségek, óvadék

8.1. A Bérleti Időszak alatt Bérbeadó köteles az Egyedi Bérleti Szerződésben és jelen ÁSZF-ben meghatározott költségeket viselni.

 • A Bérlőt terhelő költségek és kiadások:
  • A Bérleti Időszak alatt Bérlőt terheli az üzemanyaggal-, olajjal- és a gumiabroncs sérülésével kapcsolatban felmerült összes költség és kiadás.
 • A Bérlőt terhelik azok a parkolási díjak és pótdíjak, közlekedéssel kapcsolatos szabálysértési bírságok és büntetések, adó-, és illetékfizetési kötelezettségek, más díjak és költségek, valamint ezekkel kapcsolatos eljárások közvetlen és közvetett költségei, amelyek esetében a Bérbeadót tüntetik fel kötelezettként, mely követelések akár a Bérleti Időszak alatt, akár a Bérleti Időszak lejárta után, de még a Bérleti Időszakra eső esemény miatt kerültek kiadásra (érvényesítenek) a Bérbeadóval

Ezeket a kirótt díjakat Bérbeadó az illetékes szervezet felé haladéktalanul megfizeti, majd a díjat a kezelési költséggel növelve továbbterheli a Bérlő részére, aki ezt köteles haladéktalanul megfizetni.

 • A Bérlő köteles a Bérbeadó első írásbeli felszólítására minden jognyilatkozatot, jogcselekményt megtenni és a fizetési kötelezettséget teljesíteni, amely ahhoz szükséges, hogy a 8.2.1. és 2.2. pontban írt terhek és kötelezettségek alól a Bérbeadó teljes mértékben mentesüljön – ideértve, de erre nem korlátozva -, a Bérbeadó által a Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítése esetén a Bérbeadónak Bérlő helyett teljesített kifizetések Bérbeadónak történő megtérítését is.

A fenti kötelezettségek Bérlő általi részben vagy egészben történő elmulasztása, megtagadása a Bérleti Szerződés súlyos megszegésének minősül és azonnali felmondási okot szolgáltat a Bérbeadó javára.

 • Óvadék (kaució) megfizetése

Bérlő köteles a gépjármű lefoglalását követeőn a Bérleti Díj mellett óvadék megfizetésére, mely a gépjármű használatából eredő esetleges károk és egyéb költségek fedezetére szolgál. Ilyen például (de nem kizárólagosan) a gépjármű – az amortizáció szokásos mértékét meghaladó – elhasználódásából, sérüléséből eredő károk, valamint bírságok, pótdíjak esetében, továbbá az ÁSZF-ben felsorolt hiányok felmerülése esetében. Bérbeadó jogosult a Bérlő által megfizetett óvadékból levonni a felmerül károk ellenértékét.

Az óvadék a bérleti időszak lejárta után – amennyiben nem került felhasználásra – visszafizetésre kerül a Bérlő részére. Az óvadék összege az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra.

 1. Fizetési késedelem

 

Abban az esetben, ha Bérlő fizetési kötelezettségének teljesítési határidőn belül nem tesz eleget, a hátralékos összeg után a Ptk. vonatkozó szabályai szerint késedelmi kamatot köteles megfizetni. E késedelmi kamat jogi személy Bérlő esetében a Ptk. 6:155.§ alapján a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett napári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat +8%al megegyező mértékű.

A késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem mentesíti a Bérlőt mulasztása pótlásának vagy a késedelem egyéb jogkövetelményeiért fennálló felelősségéért való helytállási kötelezettsége alól. Abban az esetben, ha a Bérlő kamattal és kötelezettséggel is tartozik, és a fizetett összeg nem fedezi a tartozás egészét azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőkére (főtartozásra) kell elszámolni.

 1. A gépjárművel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
 • Bérleti Időszak alatt a gépjárművel kapcsolatos, a birtoklás valamint az állandó és rendeltetésszerű használat joga kivételével minden jog, a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alapján a Bérbeadót illetik
 • Bérlő a gépjárműhöz kapcsolódó jogokat másra át nem ruházhatja, másnak át nem engedheti, valamint azt meg nem terhelheti, továbbá a gépjárművet albérletbe nem adhatja, a gépjárműhez kapcsolódó jogokkal másokat nem ruházhat fel, a gépjárművet biztosítékként nem ajánlhatja fel, és nem kötheti Bérbeadói felhatalmazás hiányában a Bérlő a gépjármű használatát harmadik személynek sem ingyenesen, sem visszterhesen át nem engedheti. A jogi személy Bérlő vele szerződéses jogviszonyban álló mukavállalók, munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban állók, valamint a jogi személy vezető tisztségviselői a géprjármű hazsnálatára kijelölhetőek, azzal, hogy e kijelölésről – különösen annak alapjáról, és a kapcsolódó szerződésről – Bérbeadót tájékoztatni kell, és Bérbeadó felhívására a vonatkozó iratokat (szerződéseket) elérhetővé kell tenni Bérbeadó számára.
 • A Bérlő köteles a gépjármű használata során minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

10.4. Bérlő köteles bármely harmadik személynek a gépjárművel összefüggő cselekményéről vagy igény érvényesítéséről azonnal írásban részleteses tájékoztatni Bérbeadót, valamint az említett harmadik személyt tájékoztatni arról, hogy a gépjármű kizárólagos tulajdonosa a Bérbeadó, és hogy Bérlőnek ahhoz joga kizárólag az Egyedi Bérleti Szerződés alapján, jelen ÁSZFkeretei között fűződik. A gépjármű lefoglalása esetén, Bérlő köteles Bérbeadót 24 órán belül írásban és telefonon értesíteni, továbbá köteles minden olyan szükséges intézkedést megtenni, mellyelBérbeadót az esetlegesen bekövetkező károktól, költségektől megóvja.

 • Amíg a Bérlőnek az Egyedi Bérleti Szerződésben és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jogait hátrányosan nem befolyásolja, a Bérbeadó jogosult a gépjárműhöz kapcsolódó jogok egészét vagy egy részét a Bérlő hozzájárulása nélkül is engedményezni, átruházni, átengedni vagy Amennyiben a Bérbeadó ezen jogosultsága később a Bérlő jogait mégis korlátozza, úgy a Bérbeadó köteles a Bérlő minden ezzel kapcsolatosan felmerülő, igazolt kárát megtéríteni.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a épjárművet nem jogosult megterhelni, elidegeníteni, vagy biztosítékként felajánlani. A Bérlő a gépjárművet a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kizárólag Magyarország területén jogosult használni, a Bérbeadó által felhatalmazott személyeken kívül, harmadik személy részére a használatot át nem A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Gépjármű a Bérleti Szerződés időtartama alatt harmadik fél tulajdonát képezheti.
 • Amennyiben a Bérlő a Gépjármű visszaszolgáltatására köteles, de e kötelezettségének nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a Gépjárművet saját maga, vagy az általa megbízott harmadik személy által birtokba venni, és elszállítani, ennek érdekében a Bérlő helyiségébe belépni. A Bérlő jelen megállapodás aláírásával kifejezetten lemond a jogos önhatalommal szembeni birtokvédelem érvényesítéséről. Amennyiben a Bérlő visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a Gépjármű Bérbeadó általi birtokbavételének és visszaszolgáltatásának valamennyi költségét viselni, és felel minden, a visszaszolgáltatás elmulasztásával kapcsolatban keletkezett, valamint a Bérbeadó vagy megbízottja jogszerű eljárása következtében harmadik személynek okozott kárért.
 • A Bérlő a teljes, akár a gépjármű EUROTAX szerint meghatározott piaci értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni az Egyedi Bérleti Szerződésben, vagy az ÁSZF-ben meghatározott bérlői kötelezettségekmegszegése esetében, továbbá a következő esetekben:
 • a gépjármű gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,
 • a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha ez a Bérlő önhibájából származik,
 • az alkatrészek, illetve az Átadás – Átvételi jegyzőkönyvben meghatározott tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért,
 • a gépjármű gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása következtében bekövetkezett károkért,
 • az olyan károk esetében, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépjárművet annak elhagyásakor nem zárták be, vagy nem az előírásoknak megfelelően parkolták. A Bérlő felelősséggel tartozik a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, ha a Bérlő a gépjárműben hagyta lopáskor a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság előtt a használati jog igazolására alkalmas iratokat,
 • a Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely kárért való helytállást a biztosító kizárja vagy korlátozza,
 • ha a Bérlő nem a gépjárművekre előírt minőségű üzemanyagot használta,

a Bérlő által elkövetett szabálytalan, a parkoló díj megfizetésének elmulasztásából, illetve nem megfelelő összegű parkoló díj megfizetéséből eredő bírságok, büntetések, illetve azok kamataiból származó összegek megtérítése, illetve bármely hatóság által kiszabott, a Bérlő által elkövetett szabálysértés, mulasztás elkövetése miatt fizetendő bírságok megtérítése.

 1. A gépjármű fenntartása, használata

 

11.1. Bérlő a Bérleti Időszak alatt köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a gépjárművet megóvja a károsodástól és a töréskártól, és egyébként is mindenben a tőle elvárható gondossággal jár el. Bérlő köteles A gépjárművet rendeltetésének megfelelő módon és gondosan használni, biztosítani, hogy a gépjárművet a vonatkozó előírások szerinti időközökben átvizsgálják és javítsák, karbantartsák. Bérlő bármely szervizeltetéssel kapcsolatos teendőt kizárólag Bérbeadóval előre egyeztetett és Bérbeadó saját szervizében végeztetheti el.

 • A CASCO biztosítási kötvény feltételeinek megfelelően a jogi személy Bérlő, a Bérbeadótól kapott megfelelő felhatalmazással és teljes körű felelősségvállalása terhével, a gépjárművet csak a 10.2. pontban meghatározott személyek részére adhatjanát, és csak abban az esetben, ha e személy a gépjármű kategóriára érvényes gépjármű vezetési engedéllyel rendelkezik. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségét megszegi, akkor a Bérbeadó és a biztosító társaság közötti biztosítási szerződés alapján a biztosítás semmilyen káresemény esetén nem nyújt fedezetet. A fentiek megszegése esetén Bérlő a fentiekből adódó valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé.
 • Bérlő a gépjárművet kizárólag rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó műszaki és jogszabályi előírásoknak és használati utasításnak megfelelően használhatja. Különösen köteles ügyelni arra, hogy a megengedett összsúlyhoz képest ne terhelje túl a gépjárművet, és különösen figyelemmel kell lennie a műszaki leírásban szereplő maximális sebességre és teljesítményre, valamint az összes vonatkozó jogszabályi előírásra. Bérlő köteles rendszeresen ellenőrizni gépjármű folyadékainak és kenőanyagainak szintjét, és szükség szerint kizárólag a műszaki leírásban feltüntetett kenő- és egyéb anyagokkal saját költségén megfelelően pótolni, továbbá csak a gépjármű tekintetében meghatározott üzemanyaggal tölti fel és üzemelteti a gépjárművet. Bérlő köteles továbbá saját költségén a gépjárművet kívül és belül rendszeresen – különösen visszaadás előtt – kitisztítani.
 • A Bérlő köteles a gépjármű használati utasítását, műszaki leírását betartani, és kijelenti, hogy azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri A gépjármű használata soránBérlő köteles mind a mechanikus, mind az elektronikus biztonsági eszközöket, felszereléseket alkalmazni. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérlő szerződésszegése és/vagy a biztosítási kötvény feltételeinek és/vagy bármely vonatkozó jogszabály megsértése miatt a biztosító megtagadja a gépjárművel kapcsolatos káreseményből eredő károk megtérítését, akkor Bérlő köteles haladéktalanul a teljes kárt megtéríteni a Bérbeadónak.
 • Tilos a gépjárművel olyan célra használni, amely az átlagosnak tekintett használathoz képest számottevően nagyobb piaci értékcsökkenéséhez vezet, különös tekintettel versenyzésre, oktatásra, taxizásra, illetve rendeltetésének meg nem felelő módon, célra.
 • Bérlő köteles a gépjármű okmányában, és/vagy hatósági jelzéseiben bekövetkezett bármilyen változást, így különösen ezek megsemmisülést, elveszését, használhatatlanná válást vagy rongálódást az illetékes hatóságnak és a Bérbeadónak az arról való tudomásszerzést követő 1 (egy) napon belül bejelenteni.
 • Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a gépjárművön vagy annak részein nem végezhet semminemű átalakítási, kicserélési illetve pótlási munkálatokat és berendezéseket, kiegészítéseket nem szerelhet fel a gépjárműbe. Nem festheti át, nem jelölheti meg a gépjárművet és nem járhat el egyéb olyan módon, mely a gépjárműben vagy annak részeiben esetlegesen kárt okozhat, vagy a gyártó által vállalt illetve jogszabály által előírt jótállási jogok megszűnését eredményezné. Bérlő nem tehet ki a gépjárműre semmiféle jelet vagy kiírást, közleményt. Azonban a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásában a Bérlőt feljogosíthatja arra, hogy a gépjármű felületére matricákat ragasszon, amelyeket a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatása előtt a fényezés sérülése nélkül el kell távolítani. Bérlő köteles viselni az említett matricák felragasztásával és eltávolításával kapcsolatban felmerülő költségeket és kiadásokat.
 • Abban az esetben, ha a Bérlő és a Bérbeadó előzetes írásbeli beleegyezésével hajt végre a gépjárművön bárminemű változtatást és/vagy kiegészítést az említett változások, kiegészítések megmaradnak a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatása esetén is anélkül, hogy ennek következtében Bérbeadó bárminemű ellenszolgáltatásra lenne köteles. Azonban Bérbeadó követelheti Bérlőtől, hogy a gépjármű visszaszolgáltatását megelőzően szerelje ki és/vagy távolítsa el a gépjárműbe szerelt berendezéseket, szüntesse meg a gépjárműben végzett változtatásokat. Bérlő ennek megfelelően köteles saját költségére eljárni.
 • Bérbeadó felhívására a Bérlő köteles Bérbeadót a gépjármű tárolási helyéről írásban tájékoztatni és/vagy lehetővé tenni a Bérbeadó vagy a helyette eljáró bármely személy számára, hogy a gépjárművet ellenőrizhesse, továbbá köteles a Bérlő a Bérbeadó számára minden további információt megadni a gépjárművel, annak használatával és állapotával
 • Bérlő köteles Bérbeadót azonnal tájékoztatni a gépjármű bármi okból bekövetkező meghibásodása, károsodása esetén és köteles a Bérbeadó utasításai szerint eljárni.
 • Bérlő köteles Bérbeadóval együttműködni annak érdekében, hogy Bérbeadó felléphessen a gépjárművön fennálló jogai védelmében, általánosságban is, továbbá ezért is, hogy megelőzhető legyen a Bérbeadót ért bárminemű kiadás, kár vagy veszteség.
 • Bérlő egyedül felel a Bérbeadóval szemben jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Egyedi Bérleti Szerződés bármely rendelkezésének megszegéséért.
 • Bérlő köteles mindent megtenni és a körben teljes helytállási kötelezettséggel tartozik a Bérbeadó és harmadik személy felé, hogy saját maga, vagy azon alkalmazottja, vagy bármely más személy, akinek a gépjárművet használatba adja:
  • Rendelkezik Magyarországon érvényes és az adott gépjármű kategóriájára vonatkozó vezetői engedéllyel; továbbá, k18. életévét betöltötte és legalább két éves járművezetői gyakrolata van az adott gépjérműategóriában;
  • A CASCO biztosításban meghatározott érvényességi területeken kívül nem használhatja a gépjárművet;
  • A gépjárműben nem okoz sem szándékosan, sem gondatlanul kárt, illetve azt nem idézi elő;
  • Nem vezeti a gépjárművet alkoholos, gyógyszeres, kábítószeres vagy bármely egyéb a gépjármű vezetését hátrányosan befolyásoló olyan szer hatása alatt, mely ideiglenes vagy tartósan hátrányosan befolyásolhatja tudatállapotát és/vagy ítélőképességét, és/vagy döntési képességét, és/vagy érzékszerveit,
  • A gépjárművet nem vezeti vezetésre alkalmatlan állapotban;
  • Nem használhatja fel a gépjárművet illegális célokra;
  • Más gépjármű vagy egyéb dolog vontatására és/vagy tolására nem használhatja kivéve, ha a gépjármű rendelkezik a célnak megfelelő felszereléssel;
  • Nem használja versenyzésre vagy tesztelés céljából,
  • A magyar jogszabályok és a kötelező gépjármű felelősség biztosítás és a CASCO biztosítás biztosítási kötvényében valamint a gépjármű kezelési útmutatójában a megengedettnél több utast és nagyobb tömeget nem szállít.
 • Bérlő a gépjérművet nem használhatja olyan úton és körülmények között, mely a gépjárműben sérülést, kárt
 • Bérlő a gépjérművet nem használhatja olyan területen, ahol zavargások törtek ki vagy egyéb olyan körülmények állnak fenn, amelyek esetén a gépjármű károsodhat.
 • Bérlő semmilyen oknál fogva
 • nem hagyhatja a gépjárműben annak forgalmi engedélyét;
 • a nem hagyhatja a gépjárműben gépjármű kulcsát és/vagy pótkulcsát;
 • nem hagyhatja el a gépjárművet anélkül, hogy be ne kapcsolná a gépjárműben található biztonsági eszközöket, amennyiben ilyen felszereltséggel rendelkezik;
 • a gépjárművet nem hagyja őrizetlenül amikor ezek a biztonsági eszközök nincsenek beszerelve, vagy nem működnek és a vezető ennek tudatában van; vagy ha az azokat aktiváló kód a gépjárműben van;
 • nem hagyhatja őrizetlenül, amikor a motor felügyelet, illetve megfelelő biztonsági intézkedés nélkül jár;
 • Bérlőnek meg kell tennie minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy megelőzzék a gépjármű ellopását vagy abban kár okozását.
 • Amennyiben Bérlő – vagy a Bérlő oldalán, vagy Bérlő felhatalmazásából eljárva a gépjárművet használó személy – megszegi az ÁSZF-nek a géprájmű használatára, birtoklására, fenntartására, vagy ezzel összefüggő bérlői kötelezettségekre vonatkozó bármely rendelkezését, köteles a Bérbeadónak okozott teljes kárt és/vagy veszteséget megtéríteni.
 • Anélkül, hogy Felek eltérnének a fenti 18. bekezdésben foglaltaktól, Bérlő felelős minden olyan kárért, amelyet a gépjármű használata során okozott, különösen azokért, amelyek a közlekedési szabályok vagy más kötelező erejű vagy szerződéses rendelkezések megszegéséből erednek. A gépjárművet nem használhatja úgy, hogy a gépjárműre vonatkozó kötelező gépjármű felelősség biztosítás és/vagy a CASCO biztosítás érvényességét vagy fedezetét veszélyeztetheti vagy kizárja.
 • Bérlő a tudomására jutástól számított 1 (egy) munkanapon belül köteles írásban a Bérbeadót értesíteni arról, hogy:

a.) bíróságnál ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek és nyilatkozni az abban foglaltakról;

b.) bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be; c.) cégbírósága ellene törvényességi felügyeleti eljárást indított; d.) cégbírósága megszűntnek nyilvánítja vagy nyilvánította;

e.) adószáma törlésre vagy felfüggesztésre került;

f.) társasága jogutód nélküli megszűnését kezdeményezi.

 • A Bérlő felelős érte, és köteles egyedül viselni minden olyan kárt, amely a gépjárműben a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő használatából eredően, vagy a gumiabroncsok nem előírásszerű szereléséből adódóan következik be.
 • A Bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű őrizetlenül hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
 1. Baleset, káresemény

 

12.1. Bérlő a gépjárműben található kárbejelentő lappal először emailben, az eredetit pedig a lehető legrövidebb időn belül a Bérbeadónak bemutatva köteles a Bérbeadót a káresemény bekövetkeztét követő munkanapon haladéktalanul értesíteni a gépjárművel kapcsolatos minden balesetről. E kötelezettségnek akkor is eleget kell tenni, ha a gépjármű nem szenvedett kárt. Ha bármely személy megsérül a balesetben, Bérlő köteles rendőrségi intézkedést kérni. A bekövetkezett károkkal kapcsolatos felelősségi és megegyezési kérdések bejelentése során, Bérlő köteles együttműködni Bérbeadóval és annak biztosítási ügynökével.

 • Bérlő a káresemény vonatkozásában köteles minden feltétel, igény és kifogás nélkül megtenni minden olyan jognyilatkozatot és jogcselekményt, melyek szükségesek a kárenyhítéshez vagy amelyek csökkenthetik vagy megszüntethetik a költségeket vagy a költségek felmerülésének kockázatát a Feleknél. Bérlő késedelem nélkül köteles továbbítani minden dokumentumot, levelet vagy más lehetséges határozatot Bérbeadónál felmerülő kárral Bérlő köteles tartózkodni bármilyen olyan nyilatkozat tételétől, amely Bérbeadó károkért fennálló alaptalan felelősségét eredményezné.
 • Bérlő és/vagy az annak érdekében eljáró gépkocsivezető, aki érintett a káreseményben nem tehet olyan vallomást, joglemondást, mentesítést vagy ajánlatot arra vonatkozólag, hogy fizetést teljesít a káreseménnyel kapcsolatban és nem vállalhat felelősséget a Bérbeadó nevében, azonban köteles teljes és igaz vallomást tenni bármely vonatkozó jogszabály alapján folytatott hivatalos vizsgálat során.
 • Bérlő felelős azért, hogy bármely érdekében eljáró és a gépjárművet érő balesetben érintett gépkocsivezető rögzítse a balesettel érintett károsultak és a káreseménnyel érintett vagyontárgyakat illetve azok biztosítójának és a baleset tanúinak
 • Bérlő felel azért is, hogy maga, vagy bármely, érdekében eljáró gépkocsivezető, aki használja a káreseménykor a gépjárművet, minden kifogás, igény vagy feltétel nélkül megad, minden, Bérbeadó által igényelt segítséget, jelentést, adatot és bizonyítékot annak érdekében, hogy megvizsgálják a balesetet és/vagy az abból származó károkat vagy bármely jogi eljárás érdekében amennyiben ilyen folyik a balesettel
 • Töréskár esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a gépjárművet használó személy a káresemény helyszínén és azt követően a szükséges intézkedéseket megtegye (szükség esetén rendőrségi helyszínelés), valamint a szükséges dokumentumokat (baleseti bejelentőlap, kárbejelentő nyomtatvány) kiállítsa. Bérlő köteles elküldeni a káreseménnyel kapcsolatos dokumentumokat a káreseményt követő 48 órán belül a Bérbeadónak, előzetesen egyeztetett időpontban és helyre a Bérbeadó és a biztosító társaság rendelkezésére bocsátani a gépjárművet, hogy Bérbeadó a szolgáltató szakembereivel megszervezhesse és lebonyolíthassa a kárszemlét, a gépjárművet, a fő- és pótkulcsokat, a szervizkönyvet a kárfelvétel, illetve a szükséges javítások elvégzése érdekében az előzetesen egyeztetett időpontban a Bérbeadónak átadni.
 • A Bérlő köteles személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó balesetnél haladéktalanul rendőrség intézkedését kérni, illetve a gépjármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni, és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a Bérbeadónak leadni. Balesetnél a Bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép).
 • A gépjárművel kapcsolatos minden közúti eseményt (baleset, koccanás, üvegtörés, stb.), valamint a gépjármű eltűnését, feltételezett ellopását szóban haladéktalanul, illetve 24 órán belül írás (fax, e-mail) jelenteni kell a Bérbeadónak.
 • A Gépjárművet ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás, stb.) esetén Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Baleset esetén Bérlő köteles gondoskodni az ún. európai baleseti bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről, továbbá – amennyiben ennek jogszabályi feltételei (pl.: személyi sérülés, jelentős anyagi kár) fennállnak – köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni.

 

 1. Lopás – vagy totálkár
 • Ha a gépjárművet ellopják, Bérlő köteles a lopást a rendőrségen azonnal, és a Bérbeadónak a lopás bekövetkeztét követő munkanapon haladéktalanul Bérlő köteles a gépjármű ellopása vagy totálkárossá minősítése miatt az okozott kárt a Bérbeadónak megfizetni.
 • A Bérbeadó a totál-, illetve lopáskár biztosítási ügyintézésének illetékes biztosító általi végleges lezárásától számított 15 napon belül a lopás, illetve a totálkár bekövetkeztének időpontjára vetített elszámolást készít akként, hogy lopás esetén a biztosító által fizetett kártérítés összegét, totálkár esetében a roncsértékkel megnövelt kártérítés összegét, összevezeti az óvadék (kaució) összegével, amelyről részletes végelszámolást ad át/postáz a Bérlő részére, a Bérlő által teljesített befizetések, és a biztosító káreseménnyel kapcsolatos álláspontja figyelembe vételével.
 • Túlfizetés esetén a Bérbeadó az elszámolás Bérlő részére történő átadással együtt visszafizeti a Bérlő részére a túlfizetés teljes összegét, amennyiben pedig a Bérlő részéről további fizetési kötelezettség áll fenn, úgy a jelen Általános Szerződésben Foglalt feltételek szerint felszólítja a Bérlőt annak 8 (nyolc) napon belüli megfizetésére.
 • Lopáskár esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Gépjármű ellopása esetén a Gépjárművet használó személy haladéktalanul értesítse a rendőrséget és feljelentést tegyen, valamint köteles biztosítani, hogy a Gépjárművet használó személy a Bérbeadónál megjelenjen, Bérbeadó részére átadja a rendőrségi feljelentés eredeti példányát, a kárbejelentőt, a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait (fő- és pótkulcsait), továbbá, a rendőrség által küldött határozatok eredeti példányát a Bérbeadó részére megküldeni.
 1. Tárgyak a gépjárműben

Amíg a gépjármű Bérlő birtokában van, Bérbeadó semmilyen módon nem felelős olyan tárgyért vagy készülékért, amelyet Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy a gépjárműben hagy (beleértve a szerviz, javítás, mosás stb. céljára elhelyezett tárgyakat), és nem felelős semmilyen tárgy üzemképes állapotáért vagy épségéért. Bérlő köteles eltávolítani a gépjárműből minden fent említett tárgyat, mielőtt átadja a gépjárművet Bérbeadónak. Bérbeadó nem rendelkezik olyan biztosítással, amely fedezi a Bérlő által a gépjárműben hagyott tárgyaiban bekövetkezett károkat.

 

 1. Biztosítás és fedezet
 • A Bérbeadó Bérleti Időszak kezdetétől a gépjármű vonatkozásában biztosítási ügynök közreműködésével teljes körű CASCO biztosítást és kötelező felelősségbiztosítást köt és azokat a Bérleti Időszak alatt folyamatosan Az Átadás-átvételi Jegyzőkönyv aláírásával Bérlő kijelenti, hogy megismerte a biztosítás feltételeit (különösen az Önrész összegét), és arról egy másolatot átvett. Bérlő kizárólag a Bérbeadón keresztül köthet a gépjárműre bármilyen kiegészítő biztosítást. Bérbeadó csak olyan biztosítást köteles nyújtani, amely nem terjed ki a Bérbeadó által Bérlő külön kérésére beépített extra felszerelésre.
 • A Felek a és 15. pontok, valamint jelen pont rendelkezéseit csak akkor alkalmazzák, ha a Bérlő vagy bármely olyan személy, aki a gépjárművet Bérlő nevében használja, betartja az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási és CASCO biztosítási valamennyi rendelkezését. Ha Bérlő vagy az érdekében eljáró személy nem a fentieknek megfelelően jár el, Bérlő köteles Bérbeadónak megtéríteni minden közvetlen és közvetett kárt, veszteséget, költséget és kiadást, amelyek a fenti kötelezettség megszegése miatt merültek fel.
 • A fentieket nem érintve a Bérlő köteles minden olyan költséget megfizetni, amelyet a biztosítás nem fedez, kivéve, ha az valamely a Bérbeadónak felróható magatartás következménye.
 • Amennyiben Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződés szerint megfelelő kiegészítő biztosítást is köt az alapbiztosítás mellé, akkor Bérlő elhagyhatja Magyarország területét a gépjárművel és a biztosítási kötvényben meghatározott országokba A fentieket nem érintve Bérlő megerősíti és kijelenti, hogy elolvasta a biztosítási kötvény feltételeit, beleértve a kiegészítő biztosítás területi hatályát, amely meghatározza a kiegészítő biztosítás hatálya alá tartozó országokat.
 1. A Bérlő által választható szolgáltatások

 

A választható szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezések

 • . A választható szolgáltatásokkal (extra szolgáltatásokkal) kapcsolatos Szerződéses kötelezettségek teljesítése során a Bérbeadó, vagy az általa megbízott harmadik személy jár Ezen harmadik személyekkel a Bérbeadó szerződéses jogviszonyban áll, a Bérlővel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 • . Az extra szolgáltatások tekintetében a Bérlő csak a Bérbeadó szolgáltatását veheti igénybe. Bérlő a szolgáltatás tárgyai körében, a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhat megbízást harmadik személyeknek.
 • . A szerződés tartama alatt igényelt szolgáltatásokat Bérlő, az Egyedi Bérleti Szerződésben köteles pontosan megjelölni. Ha Bérlő több gépjárművet vesz Bérbeadótól egyidejűleg bérbe, joga van az egyes gépjárművekkel kapcsolatban eltérően nyilatkozni az igényelt szolgáltatások tekintetében.
 • . Bérbeadó a székhelyén vevőszolgálatot üzemeltet (a továbbiakban: Vevőszolgálat) abból a célból, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos teendők megszervezésénél Bérlő rendelkezésére álljon. Bérlő a megrendelt szolgáltatásokat csak a Bérbeadó Vevőszolgálatán keresztül veheti igénybe
 • . A Vevőszolgálat munkanapokon 8:00-16:30 óráig tartó ügyeleti rendben A Vevőszolgálat telefonszáma: +36 20 443 5655. Felek kapcsolattartó személyeket jelölnek meg a Szerződésben foglaltak teljesedésének elősegítése érdekében. Ha a kapcsolattartók személyében bármilyen okból változás állna be, erről a felek előzetesen, írásban kötelesek egymást értesíteni. A kapcsolattartók személyéről, elérhetőségeiről az ÁSZF vonatkozó pontja rendelkezik.

 

16.6. Gépjármű bérletével összefüggő, választható szolgáltatások

Bérlőnek lehetősége van arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződésben az alábbi, 6.6.1. és 6.6.2. pontok szerinti szolgáltatásokat megrendelje Bérbeadótól, az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott díj fizetése ellenében.

 • Gépjármű segélyszolgálat

E szolgáltatási körbe tartozik a bérleti idő alatt Magyarország területén bekövetkező műszaki hiba, baleset, káresemény esetére, 24 órán belüli mentés, az év minden napján.

A szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó feltételek:

– Ha a gépjármű üzemképtelenné válik, Bérlő köteles azonnal rövid úton, telefonon és írásban (fax, email) értesíteni a Bérbeadó Vevőszolgálatát a gépjármű tárolási helyéről. Bérlő csak a Bérbeadó vagy meghatalmazottja részére adhatja át a gépjárművet Átadás-átvételi Jegyzőkönyv és Állapotlap kitöltése mellett. A kárveszély a gépjármű átadását követően száll át a Bérbeadóra, és annak javítás utáni visszaadásáig áll fenn.

– Bérlőt terhelik a téves értesítésből eredő költségek.

– Bérlő köteles a gépjármű védelméről és őrzéséről gondoskodni mindaddig, amíg a Bérbeadó, vagy megbízottja azt tőle át nem veszi.

– A traileres szállítás költségeit a Bérlő viseli.

 

16.6.2.     Csereautó biztosítása

Amennyiben a gépjármű üzemképtelenné válása, meghibásodása vagy káresemény a Bérlő felelősségi körében merül fel, e szolgáltatás megrendelése alapján a Bérbeadó cseregépjárművet bocsát a Bérlő rendelkezésére.

Bérlő térítésmentes cseregépjárműre csak az Egyedi Bérleti Szerződésben megjelölt szolgáltatási költség (díj) előzetes megfizetése esetében tarthat igényt, valamint egyes biztosítási káresemények során (a biztosító társaság mindenkori feltételrendszere) alapján.

A cseregépjármű típusát és kategóriáját a rendelkezésre álló gépjárművek alapján Bérbeadó határozza meg.

 

16.6.3. A 6.6.1. és 6.6.2. pontok alkalmazása során A Üzemképtelennek tekintendő az a jármű, amely saját erőforrásának igénybevételével biztonságosan és szabályosan nem hozható mozgásba, illetve az, amely a KRESZ szabályai szerint vagy további károsodás nélkül még a szakszervizbe érkezéshez szükséges ideig sem vehet részt a közúti forgalomban.

 

 • Flottaszolgáltatás

Bérbeadó flottaszolgáltatása komplex szolgáltatáscsomag, mely magában foglalja az alábbi, 16.7.1., 16.7.2., 16.7.3., 16.7.4., 16.7.5., 16.7.6., 16.7.8. és 16.7.9 pontok alatti szolgáltatásokat, amennyiben az Egyedi Bérleti Szerződésben Felek akként állapodnak meg, hogy Bérlő flottaszolgáltatást vesz igénybe a Bérbeadótól.

A flottaszolgáltatás ellenértéke (díja) az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra; illetve, amenyiben a flottaszolgáltatásba tartozó valamely szolgáltatásra külön díjtétel vonatkozik, úgy ez is az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül rögzítésre.

 • Asszisztant szolgáltatás

Bérbeadó Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott kapcsolattartója munkaidőben – tehát 8 és 17 óra között – felvilágosítást nyújt Béelő részére a bérelt gépjrművekre vonatkozóan.

 

 • Adminisztratív feladatok ellátása

Bérbeadó munkatársai folyamatosan végzik a bérelt gépjárművel az előzetesen meghatározott adminisztratív feladatokat. Ezen adminisztratív feladatok magukba foglalhatják a gépjármű(vek) mozgásával, állapotával, fogyasztásával, a használat ellenőrzésével kapcsolatos teendőket. Az adminisztratív feladatokról Bérbeadó időszakosan jelentést küld Bérlőnek.

 

 • Mentés, trélerezés

A Bérlő erre vonatkozó értesítésének Bérbeadóhoz történő beérkezését követő 4 órán belül Bérbeadó kedvező díjszabás mellett intézkedik az elromlott, balesetet szenvedett gépjármű elszállításáró, és ezt követően haladéktalanul megkezdi annak javítását vagy elszállítását.

16.7.4.     Csereautó biztosítása

A gépjármű javítása, vagy műszaki vizsgáztatása időtartamára Bérbeadó díjmentesen biztosít Bérlő számára a gépjárműéhez hasonló kategóriájú cseregépjárművet.

A szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó feltételek:

– Amennyiben a Bérlő hibájából eredő káresemény esetén a CASCO biztosítás a cseregépjármű díját nem fedezi, vagy csak részben fedezi, vagy a gépjármű rendellenes használata miatti javítások során merül fel Bérlőnek cseregépjármű igénye, ezekben az esetekben Bérbeadó nem köteles csereautó biztosítására; csereautó biztosítása kizárólag erre vonatkozó, az ellenértéket (eseti elszámolást) tartalmazó külön megállapodás alapján lehetséges.

– Bérbeadó cseregépjárművet kizárólag Magyarország területén köteles a Bérlő részére biztosítani.

16.7.5.     Megelőző karbantartások, időszakos szervizek

Bérbeadó a Bérlővel előzetesen egyeztetett (várakozástól mentes) időpontban biztosítja a gépjármű előre tervezhető karbantartó és időszakos szerviz-munkálatait, kedvező díjtételek mellett.

16.7.6.     Műszaki vizsgáztatás

Bérbeadó követi, mikor jár le a Bérlő által bérelt gépjármű műszaki vizsgája. Erről Bérbeadó emlékeztetőt küld Bérlő részére, és beütemezi a vizsgára való felkészítést és kedvező díjszabás mellett határidőre elvégzi azt. A szolgáltatás keretében Bérbeadó leegyezteti a műszaki a vizsga időpontját, és eljuttatja a gépjárművet a vizsga helyszínére. Bérbeadó a  lehető legrövidebb időn belül, friss műszaki vizsgával visszaadja (átadja) a gépjárművet a Bérlő részére.

16.7.7.     Biztosítási ügyintézés

A gépjárművet érintő baleset, sérülés, vagy egyéb káresemény esetén Bérbeadó vállalja a biztosítással kapcsolatos ügyintézést.

E szolgáltatási körben Bérbeadó ellátja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és Casco biztosítás szervezését, bonyolítását és adminisztrációját. (Ide tartozik a kárszemle, a gépkocsijavítás, a kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

16.7.8.     GPS alapú flotta követés menetlevél applikációval

Minden gépjárműben a Bárbeadó saját fejlesztésű GPS-e kerül beszerelésre. A Bérbeadó által bitosított Android alapú applikáció segítségével Bérlő online menetlevelet tud vezetni; amely adatokhoz Bérlő online hozzáférhet.

16.7.9.     Gumi menedzsment

Bérbeadó tárolja a gépjármű téli és a nyári gumiabroncsiat, kedvező díjszabás mellett az adott időszakban és rövid átfutási idővel cseréli azokat. Bérbeadó időszakos jelentést adunk a gumik állapotáról, erre vonatkozó Bérlői igény esetén közreműködik a gumiabroncsok kedvező árú beszerzésben.

 1. A Gépjármű visszaadása
 • Az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnésekor Bérlő köteles:
 • Gépjárművet és annak minden tartozékát tiszta, rendeltetésszerű üzemképesállapotban a Bérbeadó székhelyén visszaszolgáltatni Bérbeadó részére minden olyan tárgy nélkül, amely a Bérlőhöz vagy az érdekében eljáró bármely személyhez Bérlő vállalja, hogy a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Bérbeadó képviselőjével közösen dokumentálja a Gépjármű állapotát, Átadás- átvételi Jegyzőkönyv aláírásával. Ha a Bérlő a gépjármű karosszériáját reklámmal látta el, akkor azok szakszerű eltávolítása és az eredeti állapot helyreállításával felmerülő költségek Bérlőt terhelik. Amennyiben Bérlő ennek nem tenne eleget, úgy Bérbeadó jogosult ezeket elvégeztetni és a felmerülő költségeket a Bérlőtől beszedni vagy az óvadék (kaució) összegéből levonni.
 • Kiegyenlíteni a bérlet megszűnésének időpontjában ismert összes tartozását és/vagy kötelezettségét a Bérbeadó részére. A Bérlő köteles összes nem vitatott tartozását és/vagy kötelezettségét Bérbeadó első felhívására A Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnését követően is mindaddig fennmaradnak, amíg Bérlő azokat a Bérbeadó részére maradéktalanul ki nem egyenlíti.
 • Kiegyenlíteni a jármű rendeltetésszerű használata mellett elvárható állapotán túli esetleges sérülések helyreállításának vagy értékcsökkentő hatásának összegét. A jármű rendeltetésszerű használata melletti elvárható állapotának meghatározásakor a Bérbeadó által meghatározott gépjármű visszaadás feltételei szerint jár el, mely a Bérbeadó honlapján flotta1.hu megtalálható.
 • Abban az esetben, ha a 1. pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, vagy ha a Gépjármű visszaadásakor kiderül, hogy Bérlő nem teljesítette jelen Általános Szerződési Feltételekből illetve az Egyedi Bérleti Szerződésből eredő kötelezettségeit, vagy annak a Gépjárművel kapcsolatos bármely részét, és emiatt Bérbeadót veszteség vagy kár éri, akkor Bérbeadó jogosult elvégezni minden szükséges javítási és/vagy pótlási munkálatot és jogosult Bérlőnek felszámítani ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, az elmaradt hasznot is beleértve.
 • Amennyiben Bérlő a gépjárművet neki felróható okból a bérleti jogviszony utolsó napján (lejáratkor) nem adja Bérbeadónak vissza, úgy késedelme esetére késedelmi kötbért köteles Bérbeadónak megfizetni, melynek mértéke az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj háromszorosa, amely a késedelembe esés napjától kezdődően a tényleges visszaszolgáltatás napjáig A késedelmi kötbér mindazon összegen felül jár, amit Bérlő köteles Bérbeadónak megfizetni bármely magyar jogszabály és/vagy jelen Általános Szerződési Feltételek illetve az Egyedi Bérleti Szerződés szerint. A félreértések elkerülése érdekében a fent említett kötbér nem jelenti Bérbeadó hozzájárulását a Gépjármű késedelmes visszaszolgáltatásához és nem enged eltérést Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy bármely vonatkozó jogszabályban meghatározott jogától.
 • Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait a normál elhasználódást figyelembe véve az átvétel alkalmával megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet rendeltetésellenesen használta, vagy az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni.
 • Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait jelen szerződésben megjelölt helyen és időpontban – a normál amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező műszaki és esztétikai állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben bérlő a gépjárművet nem rendeltetésszerűen használta, vagy azt szennyezetten szolgáltatja vissza, az ezekből származó kárt és költségeket köteles megtéríteni. Az általános szennyeződéseket meghaladó állapotban (kárpit, szőnyeg szennyezettsége, sár, homok, életmaradék az utas vagy raktérben, vagy karosszériában) való visszaszolgáltatás esetén Bérbeadó 10.000,- Ft + ÁFA takarítási költséget jogosult felszámolni Bérlőnek.
 • A Gépjármű visszaszolgáltatásakor Bérbeadó a következő tartozékok hiánya, vagy javíthatatlan megrongálódása esetén az alábbi mértékű kötbért jogosult felszámítani:
 1. gépjármű dokumentumainak (forgalmi engedély, zöldkártya) elvesztése esetén: 40.000,- Ft + ÁFA;
 2. rendszámtábla hiánya esetén: 15.000,- Ft + ÁFA/darab;
 3. gyári kulcsok elvesztése esetén: 50.000,- Ft + ÁFA
 4. KRESZ-csomag (elakadásjelző háromszög, egészségügyi csomag) hiánya esetén: 7.700,- Ft+ ÁFA
 5. kerékemelő, kerékkulcs, vonószem elvesztése esetén: 15.000,- Ft + ÁFA/darab
 6. pótkerék hiánya: 55.000,- Ft + ÁFA.
 1. A szerződés megszűnése

 

 • Megszűnik a bérleti jogviszony:
 • Az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott időpont bekövetkeztével (lejárat);
 • Bérbeadó azonnali hatályú felmondásával;
 • Bérlő a Bérbeadó súlyos szerződésszegése miatt a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondja;
 • A gépjármű megsemmisülésével, valamint totálkár és lopáskár esetén. Az adott gépjárműre vonatkozó Egyedi Bérleti Szerződés megszűnik, ha a gépjármű teljes mértékben megrongálódik és javítása gazdaságilag aránytalanul magas költséggel jár, vagy műszakilag nem javítható (továbbiakban: „totálkár”), vagy azt ellopják. A megszűnés időpontja a „totálkár” esetén Biztosító írásbeli totálkár számításának kézhezvételének időpontja, lopáskár esetén a nyomozás megszüntetéséről szóló rendőrségi határozat kézhezvételének időpontja.
 • Bérbeadó jogosult az Egyedi Bérleti Szerződést a Bérlőnek küldött írásban indokolt egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetek bármelyikében:

a.) amennyiben Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy az Egyedi Bérleti Szerződés bármely rendelkezésétmegszegi.

b.) Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy olyan magatartást tanúsít, amely arra az ésszerű gyanúra ad okot, hogy a Bérbeadónak a gépjárműre vonatkozó jogai veszélybe kerülhetnek vagy a Gépjármű meghibásodhat, illetve sérülést szenvedhet.

c.) Bérbeadó azt állapítja meg, hogy a Gépjárművet baleset- illetve sérülésveszélyes módon használták, felelőtlenül, az értékére vagy értékekre tekintet nélkül vezetve.

d.) Bérlő bármely okból és bizonyíthatóan nem képes szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

 • Amennyiben Bérbeadó a Bérleti jogviszonyt a fenti 2. a.) – d.) pontokban meghatározott bármely ok alapján felmondja, akkor az alábbi rendelkezések irányadóak:

Amennyiben Bérbeadó a fenti 18.1. és 18.2. pont alapján gyakorolja azonnali hatályú felmondási jogát, akkor Bérlő köteles a gépjárművet a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően a Bérbeadónak haladéktalanul visszaszolgáltatni, és Bérbeadó számlájára köteles a fenti pontban meghatározott jogcímeken fennálló fizetési kötelezettségének 8 (nyolc) napon belül eleget tenni, továbbá magatartásával a Bérbeadónak okozott kárt megfizetni.

 • Bérlő a beérleti jogviszony megszűnésekor haladéktalanul köteles a gépjárművet bérbeadónak visszaadni a Bérbeadó által meghatározott helyen és időben. Amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségét elmulasztja, Bérbeadó jogosult a gépjárművet birtokába venni, és jogosult megbízottjával megkeresni és elszállíttatni a gépjárművet minden további feltétel nélkül. A birtokbavétel céljából Bérbeadó jogosult belépni bármely olyan helyiségbe, ahol a gépkocsit tárolják, és jogosult az általa megfelelőnek vélt módon a gépkocsit elszállíttatni, melynek minden felmerül költségét Bérlő köteles Bérbeadó nem köteles további felhívásokat küldeni Bérlő részére a gépjármű Bérbeadónak történő birtokba visszaadásáról és Bérlő előre lemond arról, hogy Bérbeadóval szemben kártérítés vagy elmaradt haszon vagy egyéb jogcímen követelést támasszon a fentiekkel kapcsolatban.
 • Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérbeadó súlyosan megszegi az Egyedi Bérleti Szerződésben vagy jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott valamely lényeges kötelezettségét.
 • Azonnali hatályú felmondás esetén a bérleti jogviszony előzetes írásbeli felszólítást követően, az abban meghatározott minimum 8 napos határidő eredménytelen leteltét követő napon, minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan megszűnik.
 1. Üzleti titok, adatkezelés
 • 1. Üzleti titok

A Felek üzleti kapcsolatuk során tudomásukra jutott, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Felek jogszerű érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Felek a szükséges intézkedéseket megtették, vagy megtartásához méltányolható érdek fűződik, üzleti titokként kezelnek, és időbeli korlátozás nélkül megőriznek.

 • 2. Adatkezelés
 • 2.1. Bérlő a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz és felhatalmazza Bérbeadót arra, hogy a szolgáltatások nyújtásához igénybevett és azokhoz a Bérbeadó által előírt módon benyújtott, személyes adatnak minősülő adatra, továbbá mindazon adatokra – így különösen a vagyoni helyzetre, üzleti tevékenységre, gazdálkodásra, üzleti kapcsolatra, a Bérbeadóval kötött szerződésre vonatkozó tényt, információt, megoldást vagy adatot – amelyekből a Bérlő személyre vonatkozóan a Bérbeadó következtetést tud levonni vagy vele bármely más módon összefüggésbe hozható, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az alább részletesen meghatározott adatkezelési célból és ideig nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza és továbbítsa.
 •  

19.2.2. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó, az átadott személyes adatokat a szerződéses kötelezettségek, és jogosultságok igazolására nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. Hozzájárul továbbá, hogy Bérbeadó ezen célból kezelt személyes adatokat jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, illetőleg ahol erre lehetőség van, ott az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig a Bérbeadóval fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is, a megszűnéstől számított 8 évig nyilvántarthassa és kezelhesse.

 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a külföldre történő adattovábbítás esetén Bérbeadó biztosítja, hogy a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés és/vagy adatfeldolgozás feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek.Bérlő kijelenti, hogy a fent részletezett személyes adat kezelésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulása ezen szerződésen alapul, tájékozott és határozott, megfelelő – az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő – tájékoztatáson
 • Bérbeadó jelen ÁSZF-fel és az Egyedi Bérleti Szerződéssel kapcsolatos adatkezelkéseire a Bérbeadó Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó, mely tájékoztató megismerését, az abban foglaltak tudomásul vételát és elfogadását Bérló jelen ÁSZF aláírásával is elismeri.
 1. Módosítás

Az Egyedi Bérleti Szerződés kizárólag írásban, mindkét fél által cégszerűen aláírt okiratban módosítható vagy egészíthető ki. Szóbeli megállapodás vagy ráutaló magatartás nem tekinthető jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Egyedi Bérleti Szerződés érvényes és hatályos módosításának.

 

 

 1. Joglemondás

Valamely az Egyedi Bérleti Szerződésből illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő kötelezettség, megállapodás, vagy feltétel megszegéséből eredő teljesítés jogosultság vagy jogorvoslat érvényesítésének elmaradása valamelyik fél részéről, önmagában nem tekinthető joglemondásnak, és nem érinti a későbbi jogérvényesítés jogát.

 1. Beszámítás és ellenkövetelés

Bérlő valamennyi, Bérbeadó felé a jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét minden beszámítás vagy ellenkövetelés nélkül köteles teljesíteni.

 1. Szerződés teljessége

Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés a gépjármű Bérbeadótól történő Bérletre vonatkozóan a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza és az erre vonatkozó valamennyi korábbi tárgyalás, írásos feljegyzés, szerződés vagy más megállapodás helyébe lép.

 1. Bérlő helyett történő fizetés

Amennyiben Bérbeadó teljesít bármelyik olyan fizetést, amelyet az Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés szerint Bérlőnek kellett volna teljesíteni, akkor Bérlő köteles ezen összegeket Bérbeadó részére Bérbeadó első felszólítására haladéktalanul megfizetni, és köteles ezen felül az adminisztratív költségeket is megtéríteni.

 1. Irányadó jog és illetékesség
  • Jelen Általános Szerződési Feltételek és annak értelmezése tekintetében a magyar jogszabályok az irányadóak. A jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv és a többi vonatkozó jogszabály rendelkezései irányadóak.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételekkel valamint az Egyedi Bérleti Szerződéssel Felek, annak értelmezésével, végrehajtásával, vagy megszegésével kapcsolatos bármely vita vagy ellentmondás eldöntésére a Felek a jelen szerződés létrejöttének helye szerinti illetékességgel rendelkező Bíróságot jelölik
 1. Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az Egyedi Bérleti Szerződés bármely pontja teljesen vagy részlegesen érvénytelenné, vagy egyébként jogellenessé válna az egyéb rendelkezések érvénye, jogszerűsége és végrehajthatósága változatlanul fennmarad.

 1. Értesítések

Minden, a Felek közötti bérleti jogvoszonnyal kapcsolatos közlést illetve értesítést az alábbiak szerint kell kézbesítettnek tekinteni:

 • Személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervény által igazolt napon.
 • tértivevényes ajánlott postai küldeményként történő kézbesítés esetén a postai okiraton szereplő étvétel időpontjában. Amennyiben Felek az értesítési címként megadott címére eredménytelenül kísérlik meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek, közlésnek tértivevényes ajánlott postai küldeményként a megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő
 • Az e-mailen történő továbbítás akkor válik hatályossá, amikor az elektronikus levél fogadását bizonyító olvasási visszaigazolás a küldő fél visszakapja.

Budapest, 2020……………………….

Bérbeadó                                                                                     Bérlő

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban úgy is, mint ÁSZF) célja, hogy az STRL Flotta Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Sas u. 3, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-321574; adószáma: 26276814-2-41; képviseli: Perényi Zoltán Gábor ügyvezető) gépjárművek bérbeadásával foglalkozó jogalany, mint bérbeadó (a továbbiakban: „Bérbeadó”) és vele Egyedi Bérleti Szerződés megkötése útján gépjármű bérletére vonatkozó jogviszonyt létesítő fél, mint bérlő (a továbbiakban: „Bérlő”) közötti jogviszony tartalmát, e Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja az Egyedi Bérleti Szerződés által nem szabályozott kérdések tekintetében a Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételeinek alkalmazását.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek az irányadók a Bérbeadó által a Bérlő részére tartós bérletbe adott gépjárművel kapcsolatos Egyedi Bérleti Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben.

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan elérhetőek Bérbeadó honlapján.

 1. Értelmező rendelkezések

A jelen ÁSZF alkalmazásában:

1.1. Gépjármű

Azt a gépjárművet jelenti, amelyet a Bérbeadó a Bérlőnek határozott időtartamra bérbe adja, amelynek feltételeit Felek az Egyedi Bérleti Szerződés megkötésével határozzák meg.

 • Egyedi Bérleti Szerződés

A Felek között a Gépjármű bérlete tárgyában megkötött szerződés.

1.3. Flottaszolgáltatás

Jelen ÁSZF 6.7. pontjában meghatározott szolgáltatás, melyet Egyedi Bérleti Szerződés erre vonatkozó megállapodása alapján nyújt Bérbeadó a Bérlő részére.

1.4. Foglalás

Bérlő a Bérbeadó honlapján végzett tevékenysége, mely a bérbe venni kívánt gépjármű bérlése szándékának kifejezésére szolgál.

 • Biztosítások

1.5.1. Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás:

A hatályos jogszabályok szerint a gépjármű üzembentartója a gépjármű hatósági jelzéssel való ellátásának időpontjától a forgalomból való kivonásig köteles gépjármű felelősségbiztosítást kötni és azt hatályban tartani. A biztosítás kiterjed azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, illetve a megalapozatlan igények elhárítására, amelyeket a biztosított személyekkel szemben – a biztosítási szerződésben megjelölt – gépjármű üzemeltetésével okozott kár miatt támasztanak.

 • CASCO biztosítás:

A gépjárműre vonatkozó, a biztosító által meghatározott biztosítási feltételek szerinti vagyonbiztosítás, mely a gépjárműben bekövetkező minden olyan káreseményre (ideértve, de erre nem korlátozva: elemi kár, törés-, lopás-, vagy üvegkár) kiterjed, amelyért harmadik személy nem vonható felelősségre vagy máshonnan nem térül meg. Az Önrész mértéke az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra.

 • Bérleti Díj

A gépjármű bérletért fizetendő ellenérték, mely magában foglalja a gépjármű normál használat melletti értékcsökkenésének összegét, a biztosítások díjait és a Bérlő által választott szolgáltatások díjait.

A bérleti díj Forint alapú elszámolással határozható meg.

 • Adók
  • Gépjárműadó (Teljesítményadó):

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvényben meghatározottak szerinti adó, melynek megfizetésére a Bérleti Díjban foglaltan, a Bérbeadó köteles.

 • Cégautóadó

Adótörvények alapján, a nem magánszemély tulajdonában álló gépjármű után fizetendő adó, amelynek összegét a gépjármű bérleti díja tartalmazza.

 • Rendszer

A Bérbadó által üzemeltetett, Bérbeadó tulajdonát képező www.flotta1.hu weboldan keresztül (annak útján) használható, Gépjármű bérletére és Bérbeadó által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételére szolgáló online felület.

 • Honlap

A Bérbadó által üzemeltetett, Bérbeadó tulajdonát képező weboldal: www.flotta1.hu.

Jelen Általános Szerződési Feltételek fejezetcímei és -sorszámai kizárólag az átláthatóságot szolgálják, és nincs hatásuk az Általános Szerződési Feltételek értelmezésére.

 1. A szerződés hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Felek között az Egyedi Bérleti Szerződés alapján létrejövő bérleti jogviszonynak az Egyedi Bérleti Szerződés által nem szabályozott kérdéseit. Amennyiben jelen ÁSZF és az Egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései között eltérés, ellentmondás van, az Egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései irányadóak.

 1. A gépjármű lefoglalása, átadása, az Egyedi Bérleti Szerződés megkötése

 

 • A Bérlő a honlapon keresztül tudja lefoglalni a gépjárművet, az ott található feltételrendszerben meghatározottak szerint, abból a célból, hogy a gépjárművet megrendelje, és a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján, határozott időre bérbe vegye a Bérbeadótól. A lefoglalást végző személy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a foglalással visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárműre az Egyedi Bérleti Szerződést a Bérbeadóval megköti, e szerződást aláírja, és a gépjárművet a Bérbeadótól átveszi. A lefoglalt gépjárművet a Bérbeadó kifejezetten az általa a Bérlővel kötendő Egyedi Bérleti Szerződés teljesítése érdekében más, harmadik félnek nem ajánlja ki.
 • Alefoglalást végző személy kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Bérleti Szeződés megkötéséhez szükséges, következő dokumentumokat elektronikus úton megküldi a Bérbadó részére: érvényes személyi igazolvány; érvényes magyar lakcímkártya, bejelentett magyar lakcímmel; érvényes B kategóriás jogosítvány.
 • Az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen ÁSZF egy példányának Felek általi aláírása a lefoglalt gépjármű átvételekor történik. Bérlő köteles a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott gépjárművet az Egyedi Bérleti Szerződés aláírásával egyidejűleg átvenni. Bérbeadó köteles Bérlőt az átadás helyének vagy időpontjának esetleges megváltozásáról legalább 2 (kettő) munkanappal előbb írásban értesíteni.

3.4        Az átadáskor a Felek aláírják az Egyedi Bérleti Szerződést és jelen ÁSZF-hze, annak „B” Mellékletként csatolt „Átadás-átvételi jegyzőkönyv”-et. Felek megállapodnak abban, hogy a gépjárművet a Bérlő közvetlenül a Bérbeadó telephelyén veszi át, a foglalásban meghatározott időpontban. Bérbeadó képviselője köteles az átadás-átvételi eljárásban részt venni. Az átadás-átvétel keretében a Bérlő elvégzi a gépjármű mennyiségi és minőségi átvételét, megvizsgálását, kipróbálását és aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv aláírásával a kárveszély a Bérlőre átszáll. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművet működőképes, a Bérlő foglalásának és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és jellemzőknek megfelelő, rendeltetésszerű és rendszeres használatra alkalmas állapotban adja át a Bérlő részére, és Bérlő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri a fentiek szerinti átvétel tényét.

 • Bérlő köteles a gépjárművet annak átvételét megelőzően a tőle elvárható legteljesebb gondossággal átvizsgálni, sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét ellenőrizni. A Bérlő mindezek elmaradására az átadás-átvételt követően nem hivatkozhat.
 • A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármű bármilyen okból a kikötött időpontnál később kerül Bérlő részére átadásra, vagy a gépjármű nem felel meg a foglalásban rögzített követelményeknek, ezért Bérbeadó nem felel, kivéve, ha a késedelmet vagy hibás teljesítést Bérbeadó szándékos magatartása idézte elő.
 • A gépjármű lefoglalásával a Bérlő kötelzettséget vállal arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződés aláírását megeleőzően a Bérleti Díjat és az óvadékot a Bérbeadó részére megfizetei jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 1. A bérleti jogviszony

Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételek és az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített feltételek szerint határozott időre bérbe adja a gépjárművet Bérlő részére, és Bérlő határozott időre bérbe veszi azt a bérlet keretében. A Felek az Egyedi Bérleti Szerződésben határozzák meg a bérlethez kapcsolódó, Bérlő által megrendelt egyéb szolgáltatásokat is, vagy – flottaszolgáltatás igénybe vételes esetén – a flottaszolgáltatásokhoz jelen ÁSZF alapján tartozó szolgáltatásokat nyújtja a Bérbeadó.

 1. A bérleti időszak

 

5.1.    Bérbeadó a gépjárművet az Egyedi Bérleti Szerződésben megjelölt határozott időtartamra adja Bérbe a Bérlő részére; a Felek közötti bérleti jogviszony időtartamára minden esetben az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzítettek irányadóak (a továbbiakban: „Bérleti Időszak”).

5.2.    Tekintettel a bérelti jogviszony határozott időtratamára, a Bérleti Időszak az átadás napján kezdődik és a határozott időtartam végén, a gépjármű visszaadásával szűnik meg, amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek ettől eltérően nem rendelkezik.

5.3.    A Bérleti Időszak alatt a Bérbeadó mindaddig nem fosztja meg a gépjármű birtokától a Bérlőt, ameddig a Bérlő minden szerződéses kötelezettségét teljesíti.

 1. A Bérleti Díj

6.1.     A gépjármű használatának és a jelen Általános Szerződési Feltételekben, illetve az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott szolgáltatásoknak az ellenértékeként Bérlő Bérleti Díjat (továbbiakban: Bérleti Díj) köteles Bérbeadónak Forint pénznemben megfizetni.

6.2. A Bérleti Díj az alábbiakat tartalmazza:

 1. A gépkocsi rendeltetésszerű használatát, km korlátozás nélkül;
 2. Biztosítási díj, amely a Bérbeadó szerződött biztosítói partnere által meghatározott gépjármű kötelező felelősségbiztosítási díjat és a CASCO biztosítási díjat tartalmazza, a biztosító mindenkori általános biztosítási feltételei szerint;
 3. A gépjárműre vonatkozó törvényben előírt adók;
 4. Mellékszolgáltatások díjait. A Bérlő által kiválasztott és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott szolgáltatások díja, amely a Bérleti Díjjal együtt kerül előzetesen megállapításra és megfizetésre.
 5. Egy hétnél hosszabb időtartamú bérlet esetében, Budapesten belül tetszőleges átadási és átvételi helyszín biztosítását.

A Bérleti Díj az alábbiakat nem tartalmazza:

 1. Az üzemanyagköltséget;
 2. Az általános forgalmi adót;
 3. Az úthasználati díj (autópályamatrica) költségeit;
 4. Parkolási díjakat;
 5. Szabálysértési és egyéb büntetési díjakat;
 6. Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat;
 7. A megadott átvételi ponttól eltérő helyszínen történő átadást vagy visszavételt (kivéve az egy hetet meghaladó időtartamú bérlet esetében).

6.3.       Bérbeadó jogosult módosítani a honlapján szereplő bérleti díjat a gazdasági körülmények vagy az üzletpolitikájának megfelelően. A már lefoglalt gépjárművek bérleti díjait ez nem érintheti.

6.4.       Amennyiben a biztosító a bérleti időszak tartama alatt díjemelést érvényesít a Bérbeadó felé a gépjármű biztosítási díjai tárgyában, erről Bérbadó értesíti a Bérlőt, ezen értesítést követően Bérlő pedig köteles a megemelt díjtételek elfogadására és fizetésére. A Bérleti Díj módosítása a Bérlő értesítésével lép hatályba.

 • A Bérlő által fizetendő összegekhez kapcsolódó ÁFA összegét, az adott Bérleti Díj számlázásakor hatályos magyar jogszabályok szerint kell kiszámítani és teljesíteni.
 • A Bérlő akkor is teljes mértékben és pontosan köteles fizetni a Bérleti Díjat, ha a Bérleti Időszak vagy annak bármely időtartama alatt bármilyen okból nem használja, vagy bármely okból nem használhatja a Gépjárművet (pl.: szervizelés vagy javítás alatt áll, ).
 • Egyéb költségek

A Bérlő a Bérleti Díjon felül köteles viselni a gépjármű használatával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget, melyek többek között, de nem kizárólag a következő költségeket jelentik: üzemanyag, kenőanyagok és egyéb folyadékok (Pl.: motor, fék, váltó, stb. kenőanyaga, ablakmosó folyadék, stb.) utántöltésével felmerülők, autópálya úthasználati és a gépjármű parkolásával járó díjak, tárolási díjak, ezen díjfizetési kötelezettségek elmulasztása miatt kirótt pótdíjak, tisztántartással felmerülő külső és belső mosás, kárpit tisztítás díjai, hatóságok által kirótt bírságok, önrész, sérülések és egyéb károk, az eszköz nem rendeltetésszerű használatából eredő költségek. Bérlő ezen külön felmerülő költségeket a Bérleti Díjon felül, azok felmerülésekor vagy esedékességekor közvetlenül és kifogás nélkül köteles teljesíteni, kivéve, ha a hatóság által kirótt bírság a Bérbeadó magatartására vagy mulasztására vezethető vissza.

 1. A Bérleti Díj megfizetésének módja

 

A Bérleti Díjat a Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott módon fizetve – banki átutalással, bankkáttyával, Paypal vagy SimplePay alkalmazáson keresztül vagy készpénzben a szolgáltatás igénybevétele előtt, előre köteles megfizetni Bérbeadó részére.

A Bérlő akkor is köteles a Bérleti Díj megfizetésére, ha a Bérbeadó számláját bármilyen okból nem kapja kézhez.

7.1. Készpénzzel történő fizetés

A készpénzes fizetésnél a Bérlő személyesen, 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 1. épületszám alatt, Bárbadó az irodájában tudja rendezni a Bérleti Díjat a Bérbeadó házipénztárába történő befizetés útján.

Átutalás esetén a Bérleti Díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra került.

 • Átutalással történő fizetés

A Bérleti Díj átutalással történő megfizetése esetén a rendszer megadja a Bérbeadó bankszámlaszámát és a fizetendő díjat. A felhasználó ennek alapján el tudja utalni a Bérleti Díjat és az óvadékot, a közlemény rovatban feltüntetve a fizetési azonosítót. A rendszer ezt a megrendelést függőben hagyja mindaddig, amíg a bérleti díj és óvadék megfizetésre nem kerül és a pénz meg nem jelenik a Bérbeadó megjelölt számláján. Átutalásos fizetés esetén az összegnek legkésőbb a gépjármű lefoglalásától számított 5. napon kell jóváíródnia Bérbeadó számláján. Átutalás esetén a Bérleti Díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra került.

A Bérbeadó bankszámlaszáma:

Cégnév: STRL Flotta Kft.

Bankszámlaszám: 11763024 – 38879885 – 00000000

IBAN számlaszám: HU76117630243887988500000000

SWIFT Code: OTPVHUHB

Számlavezető bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

 • PayPal útján történő fizetés

PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, ahol vagy belépés vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetés. A fizetést a gépjármű lefoglalását követően rögtön kell teljesíteni. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Bérbeadó felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli.

 • Bankkártyával történő fizetés, fizetés Simple Fizetési Szolgáltatás és Simple Fizetési Rendszer (SimplePay) útján

Elektronikus, azaz bankkártyás fizetéskor a SimplePay biztonságos szerverén keresztül történik a fizetés. A bank fizetési oldala automatikusan jelenik meg, a fizetés lebonyolításához a bankkártya adatai szükségesek. A fizetés megtörténtéről a bank visszaigazolást ad. Bankkártyás fizetés választása esetén a megrendelés függő állapotba kerül mindaddig, amíg a bankkártyás fizetést bonyolító bank visszaigazolást nem ad a sikeres fizetésről. Ezt a Bérbeadó teljesítésnek fogadja el.

Amennyiben Bérlő a Bérleti Díj megfizetését Online bankkártyás fizetés útján, az OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén keresztül teljesíti, úgy erre az alábbiak is irányadóak:

Számlázáshoz szükséges adatok: cégnév, vezetéknév; keresztnév; irányítószám; város; megye, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím, adószám, bérelt autó felvételi helye, dátuma, leadási helye, dátuma.

Szállításhoz szükséges adatok: : cégnév, vezetéknév; keresztnév; irányítószám; város; megye, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím, adószám, bérelt autó felvételi helye, dátuma, leadási helye, dátuma.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési

 1. A Bérlő által fizetendő költségek, óvadék

8.1. A Bérleti Időszak alatt Bérbeadó köteles az Egyedi Bérleti Szerződésben és jelen ÁSZF-ben meghatározott költségeket viselni.

 • A Bérlőt terhelő költségek és kiadások:
  • A Bérleti Időszak alatt Bérlőt terheli az üzemanyaggal-, olajjal- és a gumiabroncs sérülésével kapcsolatban felmerült összes költség és kiadás.
 • A Bérlőt terhelik azok a parkolási díjak és pótdíjak, közlekedéssel kapcsolatos szabálysértési bírságok és büntetések, adó-, és illetékfizetési kötelezettségek, más díjak és költségek, valamint ezekkel kapcsolatos eljárások közvetlen és közvetett költségei, amelyek esetében a Bérbeadót tüntetik fel kötelezettként, mely követelések akár a Bérleti Időszak alatt, akár a Bérleti Időszak lejárta után, de még a Bérleti Időszakra eső esemény miatt kerültek kiadásra (érvényesítenek) a Bérbeadóval

Ezeket a kirótt díjakat Bérbeadó az illetékes szervezet felé haladéktalanul megfizeti, majd a díjat a kezelési költséggel növelve továbbterheli a Bérlő részére, aki ezt köteles haladéktalanul megfizetni.

 • A Bérlő köteles a Bérbeadó első írásbeli felszólítására minden jognyilatkozatot, jogcselekményt megtenni és a fizetési kötelezettséget teljesíteni, amely ahhoz szükséges, hogy a 8.2.1. és 2.2. pontban írt terhek és kötelezettségek alól a Bérbeadó teljes mértékben mentesüljön – ideértve, de erre nem korlátozva -, a Bérbeadó által a Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítése esetén a Bérbeadónak Bérlő helyett teljesített kifizetések Bérbeadónak történő megtérítését is.

A fenti kötelezettségek Bérlő általi részben vagy egészben történő elmulasztása, megtagadása a Bérleti Szerződés súlyos megszegésének minősül és azonnali felmondási okot szolgáltat a Bérbeadó javára.

 • Óvadék (kaució) megfizetése

Bérlő köteles a gépjármű lefoglalását követeőn a Bérleti Díj mellett óvadék megfizetésére, mely a gépjármű használatából eredő esetleges károk és egyéb költségek fedezetére szolgál. Ilyen például (de nem kizárólagosan) a gépjármű – az amortizáció szokásos mértékét meghaladó – elhasználódásából, sérüléséből eredő károk, valamint bírságok, pótdíjak esetében, továbbá az ÁSZF-ben felsorolt hiányok felmerülése esetében. Bérbeadó jogosult a Bérlő által megfizetett óvadékból levonni a felmerül károk ellenértékét.

Az óvadék a bérleti időszak lejárta után – amennyiben nem került felhasználásra – visszafizetésre kerül a Bérlő részére. Az óvadék összege az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra.

 1. Fizetési késedelem

 

Abban az esetben, ha Bérlő fizetési kötelezettségének teljesítési határidőn belül nem tesz eleget, a hátralékos összeg után a Ptk. vonatkozó szabályai szerint késedelmi kamatot köteles megfizetni. E késedelmi kamat jogi személy Bérlő esetében a Ptk. 6:155.§ alapján a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett napári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat +8%al megegyező mértékű.

A késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem mentesíti a Bérlőt mulasztása pótlásának vagy a késedelem egyéb jogkövetelményeiért fennálló felelősségéért való helytállási kötelezettsége alól. Abban az esetben, ha a Bérlő kamattal és kötelezettséggel is tartozik, és a fizetett összeg nem fedezi a tartozás egészét azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőkére (főtartozásra) kell elszámolni.

 1. A gépjárművel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
 • Bérleti Időszak alatt a gépjárművel kapcsolatos, a birtoklás valamint az állandó és rendeltetésszerű használat joga kivételével minden jog, a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alapján a Bérbeadót illetik
 • Bérlő a gépjárműhöz kapcsolódó jogokat másra át nem ruházhatja, másnak át nem engedheti, valamint azt meg nem terhelheti, továbbá a gépjárművet albérletbe nem adhatja, a gépjárműhez kapcsolódó jogokkal másokat nem ruházhat fel, a gépjárművet biztosítékként nem ajánlhatja fel, és nem kötheti Bérbeadói felhatalmazás hiányában a Bérlő a gépjármű használatát harmadik személynek sem ingyenesen, sem visszterhesen át nem engedheti. A jogi személy Bérlő vele szerződéses jogviszonyban álló mukavállalók, munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban állók, valamint a jogi személy vezető tisztségviselői a géprjármű hazsnálatára kijelölhetőek, azzal, hogy e kijelölésről – különösen annak alapjáról, és a kapcsolódó szerződésről – Bérbeadót tájékoztatni kell, és Bérbeadó felhívására a vonatkozó iratokat (szerződéseket) elérhetővé kell tenni Bérbeadó számára.
 • A Bérlő köteles a gépjármű használata során minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

10.4. Bérlő köteles bármely harmadik személynek a gépjárművel összefüggő cselekményéről vagy igény érvényesítéséről azonnal írásban részleteses tájékoztatni Bérbeadót, valamint az említett harmadik személyt tájékoztatni arról, hogy a gépjármű kizárólagos tulajdonosa a Bérbeadó, és hogy Bérlőnek ahhoz joga kizárólag az Egyedi Bérleti Szerződés alapján, jelen ÁSZFkeretei között fűződik. A gépjármű lefoglalása esetén, Bérlő köteles Bérbeadót 24 órán belül írásban és telefonon értesíteni, továbbá köteles minden olyan szükséges intézkedést megtenni, mellyelBérbeadót az esetlegesen bekövetkező károktól, költségektől megóvja.

 • Amíg a Bérlőnek az Egyedi Bérleti Szerződésben és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jogait hátrányosan nem befolyásolja, a Bérbeadó jogosult a gépjárműhöz kapcsolódó jogok egészét vagy egy részét a Bérlő hozzájárulása nélkül is engedményezni, átruházni, átengedni vagy Amennyiben a Bérbeadó ezen jogosultsága később a Bérlő jogait mégis korlátozza, úgy a Bérbeadó köteles a Bérlő minden ezzel kapcsolatosan felmerülő, igazolt kárát megtéríteni.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a épjárművet nem jogosult megterhelni, elidegeníteni, vagy biztosítékként felajánlani. A Bérlő a gépjárművet a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kizárólag Magyarország területén jogosult használni, a Bérbeadó által felhatalmazott személyeken kívül, harmadik személy részére a használatot át nem A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Gépjármű a Bérleti Szerződés időtartama alatt harmadik fél tulajdonát képezheti.
 • Amennyiben a Bérlő a Gépjármű visszaszolgáltatására köteles, de e kötelezettségének nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a Gépjárművet saját maga, vagy az általa megbízott harmadik személy által birtokba venni, és elszállítani, ennek érdekében a Bérlő helyiségébe belépni. A Bérlő jelen megállapodás aláírásával kifejezetten lemond a jogos önhatalommal szembeni birtokvédelem érvényesítéséről. Amennyiben a Bérlő visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a Gépjármű Bérbeadó általi birtokbavételének és visszaszolgáltatásának valamennyi költségét viselni, és felel minden, a visszaszolgáltatás elmulasztásával kapcsolatban keletkezett, valamint a Bérbeadó vagy megbízottja jogszerű eljárása következtében harmadik személynek okozott kárért.
 • A Bérlő a teljes, akár a gépjármű EUROTAX szerint meghatározott piaci értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni az Egyedi Bérleti Szerződésben, vagy az ÁSZF-ben meghatározott bérlői kötelezettségekmegszegése esetében, továbbá a következő esetekben:
 • a gépjármű gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,
 • a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha ez a Bérlő önhibájából származik,
 • az alkatrészek, illetve az Átadás – Átvételi jegyzőkönyvben meghatározott tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért,
 • a gépjármű gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása következtében bekövetkezett károkért,
 • az olyan károk esetében, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépjárművet annak elhagyásakor nem zárták be, vagy nem az előírásoknak megfelelően parkolták. A Bérlő felelősséggel tartozik a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, ha a Bérlő a gépjárműben hagyta lopáskor a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság előtt a használati jog igazolására alkalmas iratokat,
 • a Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely kárért való helytállást a biztosító kizárja vagy korlátozza,
 • ha a Bérlő nem a gépjárművekre előírt minőségű üzemanyagot használta,

a Bérlő által elkövetett szabálytalan, a parkoló díj megfizetésének elmulasztásából, illetve nem megfelelő összegű parkoló díj megfizetéséből eredő bírságok, büntetések, illetve azok kamataiból származó összegek megtérítése, illetve bármely hatóság által kiszabott, a Bérlő által elkövetett szabálysértés, mulasztás elkövetése miatt fizetendő bírságok megtérítése.

 1. A gépjármű fenntartása, használata

 

11.1. Bérlő a Bérleti Időszak alatt köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a gépjárművet megóvja a károsodástól és a töréskártól, és egyébként is mindenben a tőle elvárható gondossággal jár el. Bérlő köteles A gépjárművet rendeltetésének megfelelő módon és gondosan használni, biztosítani, hogy a gépjárművet a vonatkozó előírások szerinti időközökben átvizsgálják és javítsák, karbantartsák. Bérlő bármely szervizeltetéssel kapcsolatos teendőt kizárólag Bérbeadóval előre egyeztetett és Bérbeadó saját szervizében végeztetheti el.

 • A CASCO biztosítási kötvény feltételeinek megfelelően a jogi személy Bérlő, a Bérbeadótól kapott megfelelő felhatalmazással és teljes körű felelősségvállalása terhével, a gépjárművet csak a 10.2. pontban meghatározott személyek részére adhatjanát, és csak abban az esetben, ha e személy a gépjármű kategóriára érvényes gépjármű vezetési engedéllyel rendelkezik. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségét megszegi, akkor a Bérbeadó és a biztosító társaság közötti biztosítási szerződés alapján a biztosítás semmilyen káresemény esetén nem nyújt fedezetet. A fentiek megszegése esetén Bérlő a fentiekből adódó valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé.
 • Bérlő a gépjárművet kizárólag rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó műszaki és jogszabályi előírásoknak és használati utasításnak megfelelően használhatja. Különösen köteles ügyelni arra, hogy a megengedett összsúlyhoz képest ne terhelje túl a gépjárművet, és különösen figyelemmel kell lennie a műszaki leírásban szereplő maximális sebességre és teljesítményre, valamint az összes vonatkozó jogszabályi előírásra. Bérlő köteles rendszeresen ellenőrizni gépjármű folyadékainak és kenőanyagainak szintjét, és szükség szerint kizárólag a műszaki leírásban feltüntetett kenő- és egyéb anyagokkal saját költségén megfelelően pótolni, továbbá csak a gépjármű tekintetében meghatározott üzemanyaggal tölti fel és üzemelteti a gépjárművet. Bérlő köteles továbbá saját költségén a gépjárművet kívül és belül rendszeresen – különösen visszaadás előtt – kitisztítani.
 • A Bérlő köteles a gépjármű használati utasítását, műszaki leírását betartani, és kijelenti, hogy azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri A gépjármű használata soránBérlő köteles mind a mechanikus, mind az elektronikus biztonsági eszközöket, felszereléseket alkalmazni. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérlő szerződésszegése és/vagy a biztosítási kötvény feltételeinek és/vagy bármely vonatkozó jogszabály megsértése miatt a biztosító megtagadja a gépjárművel kapcsolatos káreseményből eredő károk megtérítését, akkor Bérlő köteles haladéktalanul a teljes kárt megtéríteni a Bérbeadónak.
 • Tilos a gépjárművel olyan célra használni, amely az átlagosnak tekintett használathoz képest számottevően nagyobb piaci értékcsökkenéséhez vezet, különös tekintettel versenyzésre, oktatásra, taxizásra, illetve rendeltetésének meg nem felelő módon, célra.
 • Bérlő köteles a gépjármű okmányában, és/vagy hatósági jelzéseiben bekövetkezett bármilyen változást, így különösen ezek megsemmisülést, elveszését, használhatatlanná válást vagy rongálódást az illetékes hatóságnak és a Bérbeadónak az arról való tudomásszerzést követő 1 (egy) napon belül bejelenteni.
 • Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a gépjárművön vagy annak részein nem végezhet semminemű átalakítási, kicserélési illetve pótlási munkálatokat és berendezéseket, kiegészítéseket nem szerelhet fel a gépjárműbe. Nem festheti át, nem jelölheti meg a gépjárművet és nem járhat el egyéb olyan módon, mely a gépjárműben vagy annak részeiben esetlegesen kárt okozhat, vagy a gyártó által vállalt illetve jogszabály által előírt jótállási jogok megszűnését eredményezné. Bérlő nem tehet ki a gépjárműre semmiféle jelet vagy kiírást, közleményt. Azonban a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásában a Bérlőt feljogosíthatja arra, hogy a gépjármű felületére matricákat ragasszon, amelyeket a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatása előtt a fényezés sérülése nélkül el kell távolítani. Bérlő köteles viselni az említett matricák felragasztásával és eltávolításával kapcsolatban felmerülő költségeket és kiadásokat.
 • Abban az esetben, ha a Bérlő és a Bérbeadó előzetes írásbeli beleegyezésével hajt végre a gépjárművön bárminemű változtatást és/vagy kiegészítést az említett változások, kiegészítések megmaradnak a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatása esetén is anélkül, hogy ennek következtében Bérbeadó bárminemű ellenszolgáltatásra lenne köteles. Azonban Bérbeadó követelheti Bérlőtől, hogy a gépjármű visszaszolgáltatását megelőzően szerelje ki és/vagy távolítsa el a gépjárműbe szerelt berendezéseket, szüntesse meg a gépjárműben végzett változtatásokat. Bérlő ennek megfelelően köteles saját költségére eljárni.
 • Bérbeadó felhívására a Bérlő köteles Bérbeadót a gépjármű tárolási helyéről írásban tájékoztatni és/vagy lehetővé tenni a Bérbeadó vagy a helyette eljáró bármely személy számára, hogy a gépjárművet ellenőrizhesse, továbbá köteles a Bérlő a Bérbeadó számára minden további információt megadni a gépjárművel, annak használatával és állapotával
 • Bérlő köteles Bérbeadót azonnal tájékoztatni a gépjármű bármi okból bekövetkező meghibásodása, károsodása esetén és köteles a Bérbeadó utasításai szerint eljárni.
 • Bérlő köteles Bérbeadóval együttműködni annak érdekében, hogy Bérbeadó felléphessen a gépjárművön fennálló jogai védelmében, általánosságban is, továbbá ezért is, hogy megelőzhető legyen a Bérbeadót ért bárminemű kiadás, kár vagy veszteség.
 • Bérlő egyedül felel a Bérbeadóval szemben jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Egyedi Bérleti Szerződés bármely rendelkezésének megszegéséért.
 • Bérlő köteles mindent megtenni és a körben teljes helytállási kötelezettséggel tartozik a Bérbeadó és harmadik személy felé, hogy saját maga, vagy azon alkalmazottja, vagy bármely más személy, akinek a gépjárművet használatba adja:
  • Rendelkezik Magyarországon érvényes és az adott gépjármű kategóriájára vonatkozó vezetői engedéllyel; továbbá, k18. életévét betöltötte és legalább két éves járművezetői gyakrolata van az adott gépjérműategóriában;
  • A CASCO biztosításban meghatározott érvényességi területeken kívül nem használhatja a gépjárművet;
  • A gépjárműben nem okoz sem szándékosan, sem gondatlanul kárt, illetve azt nem idézi elő;
  • Nem vezeti a gépjárművet alkoholos, gyógyszeres, kábítószeres vagy bármely egyéb a gépjármű vezetését hátrányosan befolyásoló olyan szer hatása alatt, mely ideiglenes vagy tartósan hátrányosan befolyásolhatja tudatállapotát és/vagy ítélőképességét, és/vagy döntési képességét, és/vagy érzékszerveit,
  • A gépjárművet nem vezeti vezetésre alkalmatlan állapotban;
  • Nem használhatja fel a gépjárművet illegális célokra;
  • Más gépjármű vagy egyéb dolog vontatására és/vagy tolására nem használhatja kivéve, ha a gépjármű rendelkezik a célnak megfelelő felszereléssel;
  • Nem használja versenyzésre vagy tesztelés céljából,
  • A magyar jogszabályok és a kötelező gépjármű felelősség biztosítás és a CASCO biztosítás biztosítási kötvényében valamint a gépjármű kezelési útmutatójában a megengedettnél több utast és nagyobb tömeget nem szállít.
 • Bérlő a gépjérművet nem használhatja olyan úton és körülmények között, mely a gépjárműben sérülést, kárt
 • Bérlő a gépjérművet nem használhatja olyan területen, ahol zavargások törtek ki vagy egyéb olyan körülmények állnak fenn, amelyek esetén a gépjármű károsodhat.
 • Bérlő semmilyen oknál fogva
 • nem hagyhatja a gépjárműben annak forgalmi engedélyét;
 • a nem hagyhatja a gépjárműben gépjármű kulcsát és/vagy pótkulcsát;
 • nem hagyhatja el a gépjárművet anélkül, hogy be ne kapcsolná a gépjárműben található biztonsági eszközöket, amennyiben ilyen felszereltséggel rendelkezik;
 • a gépjárművet nem hagyja őrizetlenül amikor ezek a biztonsági eszközök nincsenek beszerelve, vagy nem működnek és a vezető ennek tudatában van; vagy ha az azokat aktiváló kód a gépjárműben van;
 • nem hagyhatja őrizetlenül, amikor a motor felügyelet, illetve megfelelő biztonsági intézkedés nélkül jár;
 • Bérlőnek meg kell tennie minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy megelőzzék a gépjármű ellopását vagy abban kár okozását.
 • Amennyiben Bérlő – vagy a Bérlő oldalán, vagy Bérlő felhatalmazásából eljárva a gépjárművet használó személy – megszegi az ÁSZF-nek a géprájmű használatára, birtoklására, fenntartására, vagy ezzel összefüggő bérlői kötelezettségekre vonatkozó bármely rendelkezését, köteles a Bérbeadónak okozott teljes kárt és/vagy veszteséget megtéríteni.
 • Anélkül, hogy Felek eltérnének a fenti 18. bekezdésben foglaltaktól, Bérlő felelős minden olyan kárért, amelyet a gépjármű használata során okozott, különösen azokért, amelyek a közlekedési szabályok vagy más kötelező erejű vagy szerződéses rendelkezések megszegéséből erednek. A gépjárművet nem használhatja úgy, hogy a gépjárműre vonatkozó kötelező gépjármű felelősség biztosítás és/vagy a CASCO biztosítás érvényességét vagy fedezetét veszélyeztetheti vagy kizárja.
 • Bérlő a tudomására jutástól számított 1 (egy) munkanapon belül köteles írásban a Bérbeadót értesíteni arról, hogy:

a.) bíróságnál ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek és nyilatkozni az abban foglaltakról;

b.) bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be; c.) cégbírósága ellene törvényességi felügyeleti eljárást indított; d.) cégbírósága megszűntnek nyilvánítja vagy nyilvánította;

e.) adószáma törlésre vagy felfüggesztésre került;

f.) társasága jogutód nélküli megszűnését kezdeményezi.

 • A Bérlő felelős érte, és köteles egyedül viselni minden olyan kárt, amely a gépjárműben a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő használatából eredően, vagy a gumiabroncsok nem előírásszerű szereléséből adódóan következik be.
 • A Bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű őrizetlenül hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
 1. Baleset, káresemény

 

12.1. Bérlő a gépjárműben található kárbejelentő lappal először emailben, az eredetit pedig a lehető legrövidebb időn belül a Bérbeadónak bemutatva köteles a Bérbeadót a káresemény bekövetkeztét követő munkanapon haladéktalanul értesíteni a gépjárművel kapcsolatos minden balesetről. E kötelezettségnek akkor is eleget kell tenni, ha a gépjármű nem szenvedett kárt. Ha bármely személy megsérül a balesetben, Bérlő köteles rendőrségi intézkedést kérni. A bekövetkezett károkkal kapcsolatos felelősségi és megegyezési kérdések bejelentése során, Bérlő köteles együttműködni Bérbeadóval és annak biztosítási ügynökével.

 • Bérlő a káresemény vonatkozásában köteles minden feltétel, igény és kifogás nélkül megtenni minden olyan jognyilatkozatot és jogcselekményt, melyek szükségesek a kárenyhítéshez vagy amelyek csökkenthetik vagy megszüntethetik a költségeket vagy a költségek felmerülésének kockázatát a Feleknél. Bérlő késedelem nélkül köteles továbbítani minden dokumentumot, levelet vagy más lehetséges határozatot Bérbeadónál felmerülő kárral Bérlő köteles tartózkodni bármilyen olyan nyilatkozat tételétől, amely Bérbeadó károkért fennálló alaptalan felelősségét eredményezné.
 • Bérlő és/vagy az annak érdekében eljáró gépkocsivezető, aki érintett a káreseményben nem tehet olyan vallomást, joglemondást, mentesítést vagy ajánlatot arra vonatkozólag, hogy fizetést teljesít a káreseménnyel kapcsolatban és nem vállalhat felelősséget a Bérbeadó nevében, azonban köteles teljes és igaz vallomást tenni bármely vonatkozó jogszabály alapján folytatott hivatalos vizsgálat során.
 • Bérlő felelős azért, hogy bármely érdekében eljáró és a gépjárművet érő balesetben érintett gépkocsivezető rögzítse a balesettel érintett károsultak és a káreseménnyel érintett vagyontárgyakat illetve azok biztosítójának és a baleset tanúinak
 • Bérlő felel azért is, hogy maga, vagy bármely, érdekében eljáró gépkocsivezető, aki használja a káreseménykor a gépjárművet, minden kifogás, igény vagy feltétel nélkül megad, minden, Bérbeadó által igényelt segítséget, jelentést, adatot és bizonyítékot annak érdekében, hogy megvizsgálják a balesetet és/vagy az abból származó károkat vagy bármely jogi eljárás érdekében amennyiben ilyen folyik a balesettel
 • Töréskár esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a gépjárművet használó személy a káresemény helyszínén és azt követően a szükséges intézkedéseket megtegye (szükség esetén rendőrségi helyszínelés), valamint a szükséges dokumentumokat (baleseti bejelentőlap, kárbejelentő nyomtatvány) kiállítsa. Bérlő köteles elküldeni a káreseménnyel kapcsolatos dokumentumokat a káreseményt követő 48 órán belül a Bérbeadónak, előzetesen egyeztetett időpontban és helyre a Bérbeadó és a biztosító társaság rendelkezésére bocsátani a gépjárművet, hogy Bérbeadó a szolgáltató szakembereivel megszervezhesse és lebonyolíthassa a kárszemlét, a gépjárművet, a fő- és pótkulcsokat, a szervizkönyvet a kárfelvétel, illetve a szükséges javítások elvégzése érdekében az előzetesen egyeztetett időpontban a Bérbeadónak átadni.
 • A Bérlő köteles személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó balesetnél haladéktalanul rendőrség intézkedését kérni, illetve a gépjármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni, és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a Bérbeadónak leadni. Balesetnél a Bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép).
 • A gépjárművel kapcsolatos minden közúti eseményt (baleset, koccanás, üvegtörés, stb.), valamint a gépjármű eltűnését, feltételezett ellopását szóban haladéktalanul, illetve 24 órán belül írás (fax, e-mail) jelenteni kell a Bérbeadónak.
 • A Gépjárművet ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás, stb.) esetén Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Baleset esetén Bérlő köteles gondoskodni az ún. európai baleseti bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről, továbbá – amennyiben ennek jogszabályi feltételei (pl.: személyi sérülés, jelentős anyagi kár) fennállnak – köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni.

 

 1. Lopás – vagy totálkár
 • Ha a gépjárművet ellopják, Bérlő köteles a lopást a rendőrségen azonnal, és a Bérbeadónak a lopás bekövetkeztét követő munkanapon haladéktalanul Bérlő köteles a gépjármű ellopása vagy totálkárossá minősítése miatt az okozott kárt a Bérbeadónak megfizetni.
 • A Bérbeadó a totál-, illetve lopáskár biztosítási ügyintézésének illetékes biztosító általi végleges lezárásától számított 15 napon belül a lopás, illetve a totálkár bekövetkeztének időpontjára vetített elszámolást készít akként, hogy lopás esetén a biztosító által fizetett kártérítés összegét, totálkár esetében a roncsértékkel megnövelt kártérítés összegét, összevezeti az óvadék (kaució) összegével, amelyről részletes végelszámolást ad át/postáz a Bérlő részére, a Bérlő által teljesített befizetések, és a biztosító káreseménnyel kapcsolatos álláspontja figyelembe vételével.
 • Túlfizetés esetén a Bérbeadó az elszámolás Bérlő részére történő átadással együtt visszafizeti a Bérlő részére a túlfizetés teljes összegét, amennyiben pedig a Bérlő részéről további fizetési kötelezettség áll fenn, úgy a jelen Általános Szerződésben Foglalt feltételek szerint felszólítja a Bérlőt annak 8 (nyolc) napon belüli megfizetésére.
 • Lopáskár esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Gépjármű ellopása esetén a Gépjárművet használó személy haladéktalanul értesítse a rendőrséget és feljelentést tegyen, valamint köteles biztosítani, hogy a Gépjárművet használó személy a Bérbeadónál megjelenjen, Bérbeadó részére átadja a rendőrségi feljelentés eredeti példányát, a kárbejelentőt, a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait (fő- és pótkulcsait), továbbá, a rendőrség által küldött határozatok eredeti példányát a Bérbeadó részére megküldeni.
 1. Tárgyak a gépjárműben

Amíg a gépjármű Bérlő birtokában van, Bérbeadó semmilyen módon nem felelős olyan tárgyért vagy készülékért, amelyet Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy a gépjárműben hagy (beleértve a szerviz, javítás, mosás stb. céljára elhelyezett tárgyakat), és nem felelős semmilyen tárgy üzemképes állapotáért vagy épségéért. Bérlő köteles eltávolítani a gépjárműből minden fent említett tárgyat, mielőtt átadja a gépjárművet Bérbeadónak. Bérbeadó nem rendelkezik olyan biztosítással, amely fedezi a Bérlő által a gépjárműben hagyott tárgyaiban bekövetkezett károkat.

 

 1. Biztosítás és fedezet
 • A Bérbeadó Bérleti Időszak kezdetétől a gépjármű vonatkozásában biztosítási ügynök közreműködésével teljes körű CASCO biztosítást és kötelező felelősségbiztosítást köt és azokat a Bérleti Időszak alatt folyamatosan Az Átadás-átvételi Jegyzőkönyv aláírásával Bérlő kijelenti, hogy megismerte a biztosítás feltételeit (különösen az Önrész összegét), és arról egy másolatot átvett. Bérlő kizárólag a Bérbeadón keresztül köthet a gépjárműre bármilyen kiegészítő biztosítást. Bérbeadó csak olyan biztosítást köteles nyújtani, amely nem terjed ki a Bérbeadó által Bérlő külön kérésére beépített extra felszerelésre.
 • A Felek a és 15. pontok, valamint jelen pont rendelkezéseit csak akkor alkalmazzák, ha a Bérlő vagy bármely olyan személy, aki a gépjárművet Bérlő nevében használja, betartja az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási és CASCO biztosítási valamennyi rendelkezését. Ha Bérlő vagy az érdekében eljáró személy nem a fentieknek megfelelően jár el, Bérlő köteles Bérbeadónak megtéríteni minden közvetlen és közvetett kárt, veszteséget, költséget és kiadást, amelyek a fenti kötelezettség megszegése miatt merültek fel.
 • A fentieket nem érintve a Bérlő köteles minden olyan költséget megfizetni, amelyet a biztosítás nem fedez, kivéve, ha az valamely a Bérbeadónak felróható magatartás következménye.
 • Amennyiben Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződés szerint megfelelő kiegészítő biztosítást is köt az alapbiztosítás mellé, akkor Bérlő elhagyhatja Magyarország területét a gépjárművel és a biztosítási kötvényben meghatározott országokba A fentieket nem érintve Bérlő megerősíti és kijelenti, hogy elolvasta a biztosítási kötvény feltételeit, beleértve a kiegészítő biztosítás területi hatályát, amely meghatározza a kiegészítő biztosítás hatálya alá tartozó országokat.
 1. A Bérlő által választható szolgáltatások

 

A választható szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezések

 • . A választható szolgáltatásokkal (extra szolgáltatásokkal) kapcsolatos Szerződéses kötelezettségek teljesítése során a Bérbeadó, vagy az általa megbízott harmadik személy jár Ezen harmadik személyekkel a Bérbeadó szerződéses jogviszonyban áll, a Bérlővel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 • . Az extra szolgáltatások tekintetében a Bérlő csak a Bérbeadó szolgáltatását veheti igénybe. Bérlő a szolgáltatás tárgyai körében, a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhat megbízást harmadik személyeknek.
 • . A szerződés tartama alatt igényelt szolgáltatásokat Bérlő, az Egyedi Bérleti Szerződésben köteles pontosan megjelölni. Ha Bérlő több gépjárművet vesz Bérbeadótól egyidejűleg bérbe, joga van az egyes gépjárművekkel kapcsolatban eltérően nyilatkozni az igényelt szolgáltatások tekintetében.
 • . Bérbeadó a székhelyén vevőszolgálatot üzemeltet (a továbbiakban: Vevőszolgálat) abból a célból, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos teendők megszervezésénél Bérlő rendelkezésére álljon. Bérlő a megrendelt szolgáltatásokat csak a Bérbeadó Vevőszolgálatán keresztül veheti igénybe
 • . A Vevőszolgálat munkanapokon 8:00-16:30 óráig tartó ügyeleti rendben A Vevőszolgálat telefonszáma: +36 20 443 5655. Felek kapcsolattartó személyeket jelölnek meg a Szerződésben foglaltak teljesedésének elősegítése érdekében. Ha a kapcsolattartók személyében bármilyen okból változás állna be, erről a felek előzetesen, írásban kötelesek egymást értesíteni. A kapcsolattartók személyéről, elérhetőségeiről az ÁSZF vonatkozó pontja rendelkezik.

 

 • Gépjármű bérletével összefüggő, választható szolgáltatások

Bérlőnek lehetősége van arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződésben az alábbi, 6.6.1. és 6.6.2. pontok szerinti szolgáltatásokat megrendelje Bérbeadótól, az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott díj fizetése ellenében.

 • Gépjármű segélyszolgálat

E szolgáltatási körbe tartozik a bérleti idő alatt Magyarország területén bekövetkező műszaki hiba, baleset, káresemény esetére, 24 órán belüli mentés, az év minden napján.

A szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó feltételek:

– Ha a gépjármű üzemképtelenné válik, Bérlő köteles azonnal rövid úton, telefonon és írásban (fax, email) értesíteni a Bérbeadó Vevőszolgálatát a gépjármű tárolási helyéről. Bérlő csak a Bérbeadó vagy meghatalmazottja részére adhatja át a gépjárművet Átadás-átvételi Jegyzőkönyv és Állapotlap kitöltése mellett. A kárveszély a gépjármű átadását követően száll át a Bérbeadóra, és annak javítás utáni visszaadásáig áll fenn.

– Bérlőt terhelik a téves értesítésből eredő költségek.

– Bérlő köteles a gépjármű védelméről és őrzéséről gondoskodni mindaddig, amíg a Bérbeadó, vagy megbízottja azt tőle át nem veszi.

– A traileres szállítás költségeit a Bérlő viseli.

 

16.6.2.     Csereautó biztosítása

Amennyiben a gépjármű üzemképtelenné válása, meghibásodása vagy káresemény a Bérlő felelősségi körében merül fel, e szolgáltatás megrendelése alapján a Bérbeadó cseregépjárművet bocsát a Bérlő rendelkezésére.

Bérlő térítésmentes cseregépjárműre csak az Egyedi Bérleti Szerződésben megjelölt szolgáltatási költség (díj) előzetes megfizetése esetében tarthat igényt, valamint egyes biztosítási káresemények során (a biztosító társaság mindenkori feltételrendszere) alapján.

A cseregépjármű típusát és kategóriáját a rendelkezésre álló gépjárművek alapján Bérbeadó határozza meg.

 

16.6.3. A 6.6.1. és 6.6.2. pontok alkalmazása során A Üzemképtelennek tekintendő az a jármű, amely saját erőforrásának igénybevételével biztonságosan és szabályosan nem hozható mozgásba, illetve az, amely a KRESZ szabályai szerint vagy további károsodás nélkül még a szakszervizbe érkezéshez szükséges ideig sem vehet részt a közúti forgalomban.

 

 • Flottaszolgáltatás

Bérbeadó flottaszolgáltatása komplex szolgáltatáscsomag, mely magában foglalja az alábbi, 16.7.1., 16.7.2., 16.7.3., 16.7.4., 16.7.5., 16.7.6., 16.7.8. és 16.7.9 pontok alatti szolgáltatásokat, amennyiben az Egyedi Bérleti Szerződésben Felek akként állapodnak meg, hogy Bérlő flottaszolgáltatást vesz igénybe a Bérbeadótól.

A flottaszolgáltatás ellenértéke (díja) az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra; illetve, amenyiben a flottaszolgáltatásba tartozó valamely szolgáltatásra külön díjtétel vonatkozik, úgy ez is az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül rögzítésre.

 • Asszisztant szolgáltatás

Bérbeadó Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott kapcsolattartója munkaidőben – tehát X és X óra között – felvilágosítást nyújt Béelő részére a bérelt gépjrművekre vonatkozóan.

 

 • Adminisztratív feladatok ellátása

Bérbeadó munkatársai folyamatosan végzik a bérelt gépjárművel az előzetesen meghatározott adminisztratív feladatokat. Ezen adminisztratív feladatok magukba foglalhatják a gépjármű(vek) mozgásával, állapotával, fogyasztásával, a használat ellenőrzésével kapcsolatos teendőket. Az adminisztratív feladatokról Bérbeadó időszakosan jelentést küld Bérlőnek.

 

 • Mentés, trélerezés

A Bérlő erre vonatkozó értesítésének Bérbeadóhoz történő beérkezését követő 4 órán belül Bérbeadó kedvező díjszabás mellett intézkedik az elromlott, balesetet szenvedett gépjármű elszállításáró, és ezt követően haladéktalanul megkezdi annak javítását vagy elszállítását.

16.7.4.     Csereautó biztosítása

A gépjármű javítása, vagy műszaki vizsgáztatása időtartamára Bérbeadó díjmentesen biztosít Bérlő számára a gépjárműéhez hasonló kategóriájú cseregépjárművet.

A szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó feltételek:

– Amennyiben a Bérlő hibájából eredő káresemény esetén a CASCO biztosítás a cseregépjármű díját nem fedezi, vagy csak részben fedezi, vagy a gépjármű rendellenes használata miatti javítások során merül fel Bérlőnek cseregépjármű igénye, ezekben az esetekben Bérbeadó nem köteles csereautó biztosítására; csereautó biztosítása kizárólag erre vonatkozó, az ellenértéket (eseti elszámolást) tartalmazó külön megállapodás alapján lehetséges.

– Bérbeadó cseregépjárművet kizárólag Magyarország területén köteles a Bérlő részére biztosítani.

16.7.5.     Megelőző karbantartások, időszakos szervizek

Bérbeadó a Bérlővel előzetesen egyeztetett (várakozástól mentes) időpontban biztosítja a gépjármű előre tervezhető karbantartó és időszakos szerviz-munkálatait, kedvező díjtételek mellett.

16.7.6.     Műszaki vizsgáztatás

Bérbeadó követi, mikor jár le a Bérlő által bérelt gépjármű műszaki vizsgája. Erről Bérbeadó emlékeztetőt küld Bérlő részére, és beütemezi a vizsgára való felkészítést és kedvező díjszabás mellett határidőre elvégzi azt. A szolgáltatás keretében Bérbeadó leegyezteti a műszaki a vizsga időpontját, és eljuttatja a gépjárművet a vizsga helyszínére. Bérbeadó a  lehető legrövidebb időn belül, friss műszaki vizsgával visszaadja (átadja) a gépjárművet a Bérlő részére.

16.7.7.     Biztosítási ügyintézés

A gépjárművet érintő baleset, sérülés, vagy egyéb káresemény esetén Bérbeadó vállalja a biztosítással kapcsolatos ügyintézést.

E szolgáltatási körben Bérbeadó ellátja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és Casco biztosítás szervezését, bonyolítását és adminisztrációját. (Ide tartozik a kárszemle, a gépkocsijavítás, a kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

16.7.8.     GPS alapú flotta követés menetlevél applikációval

Minden gépjárműben a Bárbeadó saját fejlesztésű GPS-e kerül beszerelésre. A Bérbeadó által bitosított Android alapú applikáció segítségével Bérlő online menetlevelet tud vezetni; amely adatokhoz Bérlő online hozzáférhet.

16.7.9.     Gumi menedzsment

Bérbeadó tárolja a gépjármű téli és a nyári gumiabroncsiat, kedvező díjszabás mellett az adott időszakban és rövid átfutási idővel cseréli azokat. Bérbeadó időszakos jelentést adunk a gumik állapotáról, erre vonatkozó Bérlői igény esetén közreműködik a gumiabroncsok kedvező árú beszerzésben.

 1. A Gépjármű visszaadása
 • Az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnésekor Bérlő köteles:
 • Gépjárművet és annak minden tartozékát tiszta, rendeltetésszerű üzemképesállapotban a Bérbeadó székhelyén visszaszolgáltatni Bérbeadó részére minden olyan tárgy nélkül, amely a Bérlőhöz vagy az érdekében eljáró bármely személyhez Bérlő vállalja, hogy a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Bérbeadó képviselőjével közösen dokumentálja a Gépjármű állapotát, Átadás- átvételi Jegyzőkönyv aláírásával. Ha a Bérlő a gépjármű karosszériáját reklámmal látta el, akkor azok szakszerű eltávolítása és az eredeti állapot helyreállításával felmerülő költségek Bérlőt terhelik. Amennyiben Bérlő ennek nem tenne eleget, úgy Bérbeadó jogosult ezeket elvégeztetni és a felmerülő költségeket a Bérlőtől beszedni vagy az óvadék (kaució) összegéből levonni.
 • Kiegyenlíteni a bérlet megszűnésének időpontjában ismert összes tartozását és/vagy kötelezettségét a Bérbeadó részére. A Bérlő köteles összes nem vitatott tartozását és/vagy kötelezettségét Bérbeadó első felhívására A Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnését követően is mindaddig fennmaradnak, amíg Bérlő azokat a Bérbeadó részére maradéktalanul ki nem egyenlíti.
 • Kiegyenlíteni a jármű rendeltetésszerű használata mellett elvárható állapotán túli esetleges sérülések helyreállításának vagy értékcsökkentő hatásának összegét. A jármű rendeltetésszerű használata melletti elvárható állapotának meghatározásakor a Bérbeadó által meghatározott gépjármű visszaadás feltételei szerint jár el, mely a Bérbeadó honlapján flotta1.hu megtalálható.
 • Abban az esetben, ha a 1. pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, vagy ha a Gépjármű visszaadásakor kiderül, hogy Bérlő nem teljesítette jelen Általános Szerződési Feltételekből illetve az Egyedi Bérleti Szerződésből eredő kötelezettségeit, vagy annak a Gépjárművel kapcsolatos bármely részét, és emiatt Bérbeadót veszteség vagy kár éri, akkor Bérbeadó jogosult elvégezni minden szükséges javítási és/vagy pótlási munkálatot és jogosult Bérlőnek felszámítani ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, az elmaradt hasznot is beleértve.
 • Amennyiben Bérlő a gépjárművet neki felróható okból a bérleti jogviszony utolsó napján (lejáratkor) nem adja Bérbeadónak vissza, úgy késedelme esetére késedelmi kötbért köteles Bérbeadónak megfizetni, melynek mértéke az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj háromszorosa, amely a késedelembe esés napjától kezdődően a tényleges visszaszolgáltatás napjáig A késedelmi kötbér mindazon összegen felül jár, amit Bérlő köteles Bérbeadónak megfizetni bármely magyar jogszabály és/vagy jelen Általános Szerződési Feltételek illetve az Egyedi Bérleti Szerződés szerint. A félreértések elkerülése érdekében a fent említett kötbér nem jelenti Bérbeadó hozzájárulását a Gépjármű késedelmes visszaszolgáltatásához és nem enged eltérést Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy bármely vonatkozó jogszabályban meghatározott jogától.
 • Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait a normál elhasználódást figyelembe véve az átvétel alkalmával megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet rendeltetésellenesen használta, vagy az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni.
 • Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait jelen szerződésben megjelölt helyen és időpontban – a normál amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező műszaki és esztétikai állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben bérlő a gépjárművet nem rendeltetésszerűen használta, vagy azt szennyezetten szolgáltatja vissza, az ezekből származó kárt és költségeket köteles megtéríteni. Az általános szennyeződéseket meghaladó állapotban (kárpit, szőnyeg szennyezettsége, sár, homok, életmaradék az utas vagy raktérben, vagy karosszériában) való visszaszolgáltatás esetén Bérbeadó 10.000,- Ft + ÁFA takarítási költséget jogosult felszámolni Bérlőnek.
 • A Gépjármű visszaszolgáltatásakor Bérbeadó a következő tartozékok hiánya, vagy javíthatatlan megrongálódása esetén az alábbi mértékű kötbért jogosult felszámítani:
 1. gépjármű dokumentumainak (forgalmi engedély, zöldkártya) elvesztése esetén: 40.000,- Ft + ÁFA;
 2. rendszámtábla hiánya esetén: 15.000,- Ft + ÁFA/darab;
 3. gyári kulcsok elvesztése esetén: 50.000,- Ft + ÁFA
 4. KRESZ-csomag (elakadásjelző háromszög, egészségügyi csomag) hiánya esetén: 7.700,- Ft+ ÁFA
 5. kerékemelő, kerékkulcs, vonószem elvesztése esetén: 15.000,- Ft + ÁFA/darab
 6. pótkerék hiánya: 55.000,- Ft + ÁFA.
 1. A szerződés megszűnése

 

 • Megszűnik a bérleti jogviszony:
 • Az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott időpont bekövetkeztével (lejárat);
 • Bérbeadó azonnali hatályú felmondásával;
 • Bérlő a Bérbeadó súlyos szerződésszegése miatt a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondja;
 • A gépjármű megsemmisülésével, valamint totálkár és lopáskár esetén. Az adott gépjárműre vonatkozó Egyedi Bérleti Szerződés megszűnik, ha a gépjármű teljes mértékben megrongálódik és javítása gazdaságilag aránytalanul magas költséggel jár, vagy műszakilag nem javítható (továbbiakban: „totálkár”), vagy azt ellopják. A megszűnés időpontja a „totálkár” esetén Biztosító írásbeli totálkár számításának kézhezvételének időpontja, lopáskár esetén a nyomozás megszüntetéséről szóló rendőrségi határozat kézhezvételének időpontja.
 • Bérbeadó jogosult az Egyedi Bérleti Szerződést a Bérlőnek küldött írásban indokolt egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetek bármelyikében:

a.) amennyiben Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy az Egyedi Bérleti Szerződés bármely rendelkezésétmegszegi.

b.) Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy olyan magatartást tanúsít, amely arra az ésszerű gyanúra ad okot, hogy a Bérbeadónak a gépjárműre vonatkozó jogai veszélybe kerülhetnek vagy a Gépjármű meghibásodhat, illetve sérülést szenvedhet.

c.) Bérbeadó azt állapítja meg, hogy a Gépjárművet baleset- illetve sérülésveszélyes módon használták, felelőtlenül, az értékére vagy értékekre tekintet nélkül vezetve.

d.) Bérlő bármely okból és bizonyíthatóan nem képes szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

 • Amennyiben Bérbeadó a Bérleti jogviszonyt a fenti 2. a.) – d.) pontokban meghatározott bármely ok alapján felmondja, akkor az alábbi rendelkezések irányadóak:

Amennyiben Bérbeadó a fenti 18.1. és 18.2. pont alapján gyakorolja azonnali hatályú felmondási jogát, akkor Bérlő köteles a gépjárművet a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően a Bérbeadónak haladéktalanul visszaszolgáltatni, és Bérbeadó számlájára köteles a fenti pontban meghatározott jogcímeken fennálló fizetési kötelezettségének 8 (nyolc) napon belül eleget tenni, továbbá magatartásával a Bérbeadónak okozott kárt megfizetni.

 • Bérlő a beérleti jogviszony megszűnésekor haladéktalanul köteles a gépjárművet bérbeadónak visszaadni a Bérbeadó által meghatározott helyen és időben. Amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségét elmulasztja, Bérbeadó jogosult a gépjárművet birtokába venni, és jogosult megbízottjával megkeresni és elszállíttatni a gépjárművet minden további feltétel nélkül. A birtokbavétel céljából Bérbeadó jogosult belépni bármely olyan helyiségbe, ahol a gépkocsit tárolják, és jogosult az általa megfelelőnek vélt módon a gépkocsit elszállíttatni, melynek minden felmerül költségét Bérlő köteles Bérbeadó nem köteles további felhívásokat küldeni Bérlő részére a gépjármű Bérbeadónak történő birtokba visszaadásáról és Bérlő előre lemond arról, hogy Bérbeadóval szemben kártérítés vagy elmaradt haszon vagy egyéb jogcímen követelést támasszon a fentiekkel kapcsolatban.
 • Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérbeadó súlyosan megszegi az Egyedi Bérleti Szerződésben vagy jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott valamely lényeges kötelezettségét.
 • Azonnali hatályú felmondás esetén a bérleti jogviszony előzetes írásbeli felszólítást követően, az abban meghatározott minimum 8 napos határidő eredménytelen leteltét követő napon, minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan megszűnik.
 1. Üzleti titok, adatkezelés
 • 1. Üzleti titok

A Felek üzleti kapcsolatuk során tudomásukra jutott, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Felek jogszerű érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Felek a szükséges intézkedéseket megtették, vagy megtartásához méltányolható érdek fűződik, üzleti titokként kezelnek, és időbeli korlátozás nélkül megőriznek.

 • 2. Adatkezelés
 • 2.1. Bérlő a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz és felhatalmazza Bérbeadót arra, hogy a szolgáltatások nyújtásához igénybevett és azokhoz a Bérbeadó által előírt módon benyújtott, személyes adatnak minősülő adatra, továbbá mindazon adatokra – így különösen a vagyoni helyzetre, üzleti tevékenységre, gazdálkodásra, üzleti kapcsolatra, a Bérbeadóval kötött szerződésre vonatkozó tényt, információt, megoldást vagy adatot – amelyekből a Bérlő személyre vonatkozóan a Bérbeadó következtetést tud levonni vagy vele bármely más módon összefüggésbe hozható, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az alább részletesen meghatározott adatkezelési célból és ideig nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza és továbbítsa.
 •  

19.2.2. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó, az átadott személyes adatokat a szerződéses kötelezettségek, és jogosultságok igazolására nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. Hozzájárul továbbá, hogy Bérbeadó ezen célból kezelt személyes adatokat jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, illetőleg ahol erre lehetőség van, ott az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig a Bérbeadóval fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is, a megszűnéstől számított 8 évig nyilvántarthassa és kezelhesse.

 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a külföldre történő adattovábbítás esetén Bérbeadó biztosítja, hogy a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés és/vagy adatfeldolgozás feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek.Bérlő kijelenti, hogy a fent részletezett személyes adat kezelésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulása ezen szerződésen alapul, tájékozott és határozott, megfelelő – az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő – tájékoztatáson
 • Bérbeadó jelen ÁSZF-fel és az Egyedi Bérleti Szerződéssel kapcsolatos adatkezelkéseire a Bérbeadó Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó, mely tájékoztató megismerését, az abban foglaltak tudomásul vételát és elfogadását Bérló jelen ÁSZF aláírásával is elismeri.
 1. Módosítás

Az Egyedi Bérleti Szerződés kizárólag írásban, mindkét fél által cégszerűen aláírt okiratban módosítható vagy egészíthető ki. Szóbeli megállapodás vagy ráutaló magatartás nem tekinthető jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Egyedi Bérleti Szerződés érvényes és hatályos módosításának.

 

 

 1. Joglemondás

Valamely az Egyedi Bérleti Szerződésből illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő kötelezettség, megállapodás, vagy feltétel megszegéséből eredő teljesítés jogosultság vagy jogorvoslat érvényesítésének elmaradása valamelyik fél részéről, önmagában nem tekinthető joglemondásnak, és nem érinti a későbbi jogérvényesítés jogát.

 1. Beszámítás és ellenkövetelés

Bérlő valamennyi, Bérbeadó felé a jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét minden beszámítás vagy ellenkövetelés nélkül köteles teljesíteni.

 1. Szerződés teljessége

Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés a gépjármű Bérbeadótól történő Bérletre vonatkozóan a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza és az erre vonatkozó valamennyi korábbi tárgyalás, írásos feljegyzés, szerződés vagy más megállapodás helyébe lép.

 1. Bérlő helyett történő fizetés

Amennyiben Bérbeadó teljesít bármelyik olyan fizetést, amelyet az Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés szerint Bérlőnek kellett volna teljesíteni, akkor Bérlő köteles ezen összegeket Bérbeadó részére Bérbeadó első felszólítására haladéktalanul megfizetni, és köteles ezen felül az adminisztratív költségeket is megtéríteni.

 1. Irányadó jog és illetékesség
  • Jelen Általános Szerződési Feltételek és annak értelmezése tekintetében a magyar jogszabályok az irányadóak. A jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv és a többi vonatkozó jogszabály rendelkezései irányadóak.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételekkel valamint az Egyedi Bérleti Szerződéssel Felek, annak értelmezésével, végrehajtásával, vagy megszegésével kapcsolatos bármely vita vagy ellentmondás eldöntésére a Felek a jelen szerződés létrejöttének helye szerinti illetékességgel rendelkező Bíróságot jelölik
 1. Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az Egyedi Bérleti Szerződés bármely pontja teljesen vagy részlegesen érvénytelenné, vagy egyébként jogellenessé válna az egyéb rendelkezések érvénye, jogszerűsége és végrehajthatósága változatlanul fennmarad.

 1. Értesítések

Minden, a Felek közötti bérleti jogvoszonnyal kapcsolatos közlést illetve értesítést az alábbiak szerint kell kézbesítettnek tekinteni:

 • Személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervény által igazolt napon.
 • tértivevényes ajánlott postai küldeményként történő kézbesítés esetén a postai okiraton szereplő étvétel időpontjában. Amennyiben Felek az értesítési címként megadott címére eredménytelenül kísérlik meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek, közlésnek tértivevényes ajánlott postai küldeményként a megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő
 • Az e-mailen történő továbbítás akkor válik hatályossá, amikor az elektronikus levél fogadását bizonyító olvasási visszaigazolás a küldő fél visszakapja.

Budapest, 2020……………………….

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban úgy is, mint ÁSZF) célja, hogy az STRL Flotta Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Sas u. 3, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-321574; adószáma: 26276814-2-41 képviseli: Perényi Zoltán Gábor ügyvezető) gépjárművek bérbeadásával foglalkozó jogalany, mint bérbeadó (a továbbiakban: „Bérbeadó”) és vele Egyedi Bérleti Szerződés megkötése útján gépjármű bérletére vonatkozó jogviszonyt létesítő fél, mint bérlő (a továbbiakban: „Bérlő”) közötti jogviszony tartalmát, e Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja az Egyedi Bérleti Szerződés által nem szabályozott kérdések tekintetében a Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételeinek alkalmazását.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek az irányadók a Bérbeadó által a Bérlő részére tartós bérletbe adott gépjárművel kapcsolatos Egyedi Bérleti Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben.

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan elérhetőek Bérbeadó honlapján.

 1. Értelmező rendelkezések

A jelen ÁSZF alkalmazásában:

1.1. Gépjármű

Azt a gépjárművet jelenti, amelyet a Bérbeadó a Bérlőnek határozott időtartamra bérbe adja, amelynek feltételeit Felek az Egyedi Bérleti Szerződés megkötésével határozzák meg.

 • Egyedi Bérleti Szerződés

A Felek között a Gépjármű bérlete tárgyában megkötött szerződés.

1.3. Flottaszolgáltatás

Jelen ÁSZF 6.7. pontjában meghatározott szolgáltatás, melyet Egyedi Bérleti Szerződés erre vonatkozó megállapodása alapján nyújt Bérbeadó a Bérlő részére.

1.4. Foglalás

Bérlő a Bérbeadó honlapján végzett tevékenysége, mely a bérbe venni kívánt gépjármű bérlése szándékának kifejezésére szolgál.

 • Biztosítások

1.5.1. Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás:

A hatályos jogszabályok szerint a gépjármű üzembentartója a gépjármű hatósági jelzéssel való ellátásának időpontjától a forgalomból való kivonásig köteles gépjármű felelősségbiztosítást kötni és azt hatályban tartani. A biztosítás kiterjed azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, illetve a megalapozatlan igények elhárítására, amelyeket a biztosított személyekkel szemben – a biztosítási szerződésben megjelölt – gépjármű üzemeltetésével okozott kár miatt támasztanak.

 • CASCO biztosítás:

A gépjárműre vonatkozó, a biztosító által meghatározott biztosítási feltételek szerinti vagyonbiztosítás, mely a gépjárműben bekövetkező minden olyan káreseményre (ideértve, de erre nem korlátozva: elemi kár, törés-, lopás-, vagy üvegkár) kiterjed, amelyért harmadik személy nem vonható felelősségre vagy máshonnan nem térül meg. Az Önrész mértéke az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra.

 • Bérleti Díj

A gépjármű bérletért fizetendő ellenérték, mely magában foglalja a gépjármű normál használat melletti értékcsökkenésének összegét, a biztosítások díjait és a Bérlő által választott szolgáltatások díjait.

A bérleti díj Forint alapú elszámolással határozható meg.

 • Adók
  • Gépjárműadó (Teljesítményadó):

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvényben meghatározottak szerinti adó, melynek megfizetésére a Bérleti Díjban foglaltan, a Bérbeadó köteles.

 • Cégautóadó

Adótörvények alapján, a nem magánszemély tulajdonában álló gépjármű után fizetendő adó, amelynek összegét a gépjármű bérleti díja tartalmazza.

 • Rendszer

A Bérbadó által üzemeltetett, Bérbeadó tulajdonát képező www.flotta1.hu weboldan keresztül (annak útján) használható, Gépjármű bérletére és Bérbeadó által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételére szolgáló online felület.

 • Honlap

A Bérbadó által üzemeltetett, Bérbeadó tulajdonát képező weboldal: www.flotta1.hu.

Jelen Általános Szerződési Feltételek fejezetcímei és -sorszámai kizárólag az átláthatóságot szolgálják, és nincs hatásuk az Általános Szerződési Feltételek értelmezésére.

 1. A szerződés hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Felek között az Egyedi Bérleti Szerződés alapján létrejövő bérleti jogviszonynak az Egyedi Bérleti Szerződés által nem szabályozott kérdéseit. Amennyiben jelen ÁSZF és az Egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései között eltérés, ellentmondás van, az Egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései irányadóak.

 1. A gépjármű lefoglalása, átadása, az Egyedi Bérleti Szerződés megkötése

 

 • A Bérlő a honlapon keresztül tudja lefoglalni a gépjárművet, az ott található feltételrendszerben meghatározottak szerint, abból a célból, hogy a gépjárművet megrendelje, és a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján, határozott időre bérbe vegye a Bérbeadótól. A lefoglalást végző személy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a foglalással visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárműre az Egyedi Bérleti Szerződést a Bérbeadóval megköti, e szerződást aláírja, és a gépjárművet a Bérbeadótól átveszi. A lefoglalt gépjárművet a Bérbeadó kifejezetten az általa a Bérlővel kötendő Egyedi Bérleti Szerződés teljesítése érdekében más, harmadik félnek nem ajánlja ki.
 • Alefoglalást végző személy kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Bérleti Szeződés megkötéséhez szükséges, következő dokumentumokat elektronikus úton megküldi a Bérbadó részére: érvényes személyi igazolvány; érvényes magyar lakcímkártya, bejelentett magyar lakcímmel; érvényes B kategóriás jogosítvány.
 • Az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen ÁSZF egy példányának Felek általi aláírása a lefoglalt gépjármű átvételekor történik. Bérlő köteles a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott gépjárművet az Egyedi Bérleti Szerződés aláírásával egyidejűleg átvenni. Bérbeadó köteles Bérlőt az átadás helyének vagy időpontjának esetleges megváltozásáról legalább 2 (kettő) munkanappal előbb írásban értesíteni.

3.4        Az átadáskor a Felek aláírják az Egyedi Bérleti Szerződést és jelen ÁSZF-hze, annak „B” Mellékletként csatolt „Átadás-átvételi jegyzőkönyv”-et. Felek megállapodnak abban, hogy a gépjárművet a Bérlő közvetlenül a Bérbeadó telephelyén veszi át, a foglalásban meghatározott időpontban. Bérbeadó képviselője köteles az átadás-átvételi eljárásban részt venni. Az átadás-átvétel keretében a Bérlő elvégzi a gépjármű mennyiségi és minőségi átvételét, megvizsgálását, kipróbálását és aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv aláírásával a kárveszély a Bérlőre átszáll. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművet működőképes, a Bérlő foglalásának és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és jellemzőknek megfelelő, rendeltetésszerű és rendszeres használatra alkalmas állapotban adja át a Bérlő részére, és Bérlő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri a fentiek szerinti átvétel tényét.

 • Bérlő köteles a gépjárművet annak átvételét megelőzően a tőle elvárható legteljesebb gondossággal átvizsgálni, sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét ellenőrizni. A Bérlő mindezek elmaradására az átadás-átvételt követően nem hivatkozhat.
 • A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármű bármilyen okból a kikötött időpontnál később kerül Bérlő részére átadásra, vagy a gépjármű nem felel meg a foglalásban rögzített követelményeknek, ezért Bérbeadó nem felel, kivéve, ha a késedelmet vagy hibás teljesítést Bérbeadó szándékos magatartása idézte elő.
 • A gépjármű lefoglalásával a Bérlő kötelzettséget vállal arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződés aláírását megeleőzően a Bérleti Díjat és az óvadékot a Bérbeadó részére megfizetei jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 1. A bérleti jogviszony

Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételek és az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített feltételek szerint határozott időre bérbe adja a gépjárművet Bérlő részére, és Bérlő határozott időre bérbe veszi azt a bérlet keretében. A Felek az Egyedi Bérleti Szerződésben határozzák meg a bérlethez kapcsolódó, Bérlő által megrendelt egyéb szolgáltatásokat is, vagy – flottaszolgáltatás igénybe vételes esetén – a flottaszolgáltatásokhoz jelen ÁSZF alapján tartozó szolgáltatásokat nyújtja a Bérbeadó.

 1. A bérleti időszak

 

5.1.    Bérbeadó a gépjárművet az Egyedi Bérleti Szerződésben megjelölt határozott időtartamra adja Bérbe a Bérlő részére; a Felek közötti bérleti jogviszony időtartamára minden esetben az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzítettek irányadóak (a továbbiakban: „Bérleti Időszak”).

5.2.    Tekintettel a bérelti jogviszony határozott időtratamára, a Bérleti Időszak az átadás napján kezdődik és a határozott időtartam végén, a gépjármű visszaadásával szűnik meg, amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek ettől eltérően nem rendelkezik.

5.3.    A Bérleti Időszak alatt a Bérbeadó mindaddig nem fosztja meg a gépjármű birtokától a Bérlőt, ameddig a Bérlő minden szerződéses kötelezettségét teljesíti.

 1. A Bérleti Díj

6.1.     A gépjármű használatának és a jelen Általános Szerződési Feltételekben, illetve az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott szolgáltatásoknak az ellenértékeként Bérlő Bérleti Díjat (továbbiakban: Bérleti Díj) köteles Bérbeadónak Forint pénznemben megfizetni.

6.2. A Bérleti Díj az alábbiakat tartalmazza:

 1. A gépkocsi rendeltetésszerű használatát, km korlátozás nélkül;
 2. Biztosítási díj, amely a Bérbeadó szerződött biztosítói partnere által meghatározott gépjármű kötelező felelősségbiztosítási díjat és a CASCO biztosítási díjat tartalmazza, a biztosító mindenkori általános biztosítási feltételei szerint;
 3. A gépjárműre vonatkozó törvényben előírt adók;
 4. Mellékszolgáltatások díjait. A Bérlő által kiválasztott és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott szolgáltatások díja, amely a Bérleti Díjjal együtt kerül előzetesen megállapításra és megfizetésre.
 5. Egy hétnél hosszabb időtartamú bérlet esetében, Budapesten belül tetszőleges átadási és átvételi helyszín biztosítását.

A Bérleti Díj az alábbiakat nem tartalmazza:

 1. Az üzemanyagköltséget;
 2. Az általános forgalmi adót;
 3. Az úthasználati díj (autópályamatrica) költségeit;
 4. Parkolási díjakat;
 5. Szabálysértési és egyéb büntetési díjakat;
 6. Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat;
 7. A megadott átvételi ponttól eltérő helyszínen történő átadást vagy visszavételt (kivéve az egy hetet meghaladó időtartamú bérlet esetében).

6.3.       Bérbeadó jogosult módosítani a honlapján szereplő bérleti díjat a gazdasági körülmények vagy az üzletpolitikájának megfelelően. A már lefoglalt gépjárművek bérleti díjait ez nem érintheti.

6.4.       Amennyiben a biztosító a bérleti időszak tartama alatt díjemelést érvényesít a Bérbeadó felé a gépjármű biztosítási díjai tárgyában, erről Bérbadó értesíti a Bérlőt, ezen értesítést követően Bérlő pedig köteles a megemelt díjtételek elfogadására és fizetésére. A Bérleti Díj módosítása a Bérlő értesítésével lép hatályba.

 • A Bérlő által fizetendő összegekhez kapcsolódó ÁFA összegét, az adott Bérleti Díj számlázásakor hatályos magyar jogszabályok szerint kell kiszámítani és teljesíteni.
 • A Bérlő akkor is teljes mértékben és pontosan köteles fizetni a Bérleti Díjat, ha a Bérleti Időszak vagy annak bármely időtartama alatt bármilyen okból nem használja, vagy bármely okból nem használhatja a Gépjárművet (pl.: szervizelés vagy javítás alatt áll, ).
 • Egyéb költségek

A Bérlő a Bérleti Díjon felül köteles viselni a gépjármű használatával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget, melyek többek között, de nem kizárólag a következő költségeket jelentik: üzemanyag, kenőanyagok és egyéb folyadékok (Pl.: motor, fék, váltó, stb. kenőanyaga, ablakmosó folyadék, stb.) utántöltésével felmerülők, autópálya úthasználati és a gépjármű parkolásával járó díjak, tárolási díjak, ezen díjfizetési kötelezettségek elmulasztása miatt kirótt pótdíjak, tisztántartással felmerülő külső és belső mosás, kárpit tisztítás díjai, hatóságok által kirótt bírságok, önrész, sérülések és egyéb károk, az eszköz nem rendeltetésszerű használatából eredő költségek. Bérlő ezen külön felmerülő költségeket a Bérleti Díjon felül, azok felmerülésekor vagy esedékességekor közvetlenül és kifogás nélkül köteles teljesíteni, kivéve, ha a hatóság által kirótt bírság a Bérbeadó magatartására vagy mulasztására vezethető vissza.

 1. A Bérleti Díj megfizetésének módja

 

A Bérleti Díjat a Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott módon fizetve – banki átutalással, bankkáttyával, Paypal vagy SimplePay alkalmazáson keresztül vagy készpénzben a szolgáltatás igénybevétele előtt, előre köteles megfizetni Bérbeadó részére.

A Bérlő akkor is köteles a Bérleti Díj megfizetésére, ha a Bérbeadó számláját bármilyen okból nem kapja kézhez.

7.1. Készpénzzel történő fizetés

A készpénzes fizetésnél a Bérlő személyesen, 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 1. épületszám alatt, Bárbadó az irodájában tudja rendezni a Bérleti Díjat a Bérbeadó házipénztárába történő befizetés útján.

Átutalás esetén a Bérleti Díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra került.

 • Átutalással történő fizetés

A Bérleti Díj átutalással történő megfizetése esetén a rendszer megadja a Bérbeadó bankszámlaszámát és a fizetendő díjat. A felhasználó ennek alapján el tudja utalni a Bérleti Díjat és az óvadékot, a közlemény rovatban feltüntetve a fizetési azonosítót. A rendszer ezt a megrendelést függőben hagyja mindaddig, amíg a bérleti díj és óvadék megfizetésre nem kerül és a pénz meg nem jelenik a Bérbeadó megjelölt számláján. Átutalásos fizetés esetén az összegnek legkésőbb a gépjármű lefoglalásától számított 5. napon kell jóváíródnia Bérbeadó számláján. Átutalás esetén a Bérleti Díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra került.

A Bérbeadó bankszámlaszáma:

Cégnév: STRL Flotta Kft.

Bankszámlaszám: 11763024 – 38879885 – 00000000

IBAN számlaszám: HU76117630243887988500000000

SWIFT Code: OTPVHUHB

Számlavezető bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

 • PayPal útján történő fizetés

PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, ahol vagy belépés vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetés. A fizetést a gépjármű lefoglalását követően rögtön kell teljesíteni. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Bérbeadó felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli.

 • Bankkártyával történő fizetés, fizetés Simple Fizetési Szolgáltatás és Simple Fizetési Rendszer (SimplePay) útján

Elektronikus, azaz bankkártyás fizetéskor a SimplePay biztonságos szerverén keresztül történik a fizetés. A bank fizetési oldala automatikusan jelenik meg, a fizetés lebonyolításához a bankkártya adatai szükségesek. A fizetés megtörténtéről a bank visszaigazolást ad. Bankkártyás fizetés választása esetén a megrendelés függő állapotba kerül mindaddig, amíg a bankkártyás fizetést bonyolító bank visszaigazolást nem ad a sikeres fizetésről. Ezt a Bérbeadó teljesítésnek fogadja el.

Amennyiben Bérlő a Bérleti Díj megfizetését Online bankkártyás fizetés útján, az OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén keresztül teljesíti, úgy erre az alábbiak is irányadóak:

Számlázáshoz szükséges adatok: cégnév, vezetéknév; keresztnév; irányítószám; város; megye, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím, adószám, bérelt autó felvételi helye, dátuma, leadási helye, dátuma.

Szállításhoz szükséges adatok: : cégnév, vezetéknév; keresztnév; irányítószám; város; megye, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím, adószám, bérelt autó felvételi helye, dátuma, leadási helye, dátuma.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési

 1. A Bérlő által fizetendő költségek, óvadék

8.1. A Bérleti Időszak alatt Bérbeadó köteles az Egyedi Bérleti Szerződésben és jelen ÁSZF-ben meghatározott költségeket viselni.

 • A Bérlőt terhelő költségek és kiadások:
  • A Bérleti Időszak alatt Bérlőt terheli az üzemanyaggal-, olajjal- és a gumiabroncs sérülésével kapcsolatban felmerült összes költség és kiadás.
 • A Bérlőt terhelik azok a parkolási díjak és pótdíjak, közlekedéssel kapcsolatos szabálysértési bírságok és büntetések, adó-, és illetékfizetési kötelezettségek, más díjak és költségek, valamint ezekkel kapcsolatos eljárások közvetlen és közvetett költségei, amelyek esetében a Bérbeadót tüntetik fel kötelezettként, mely követelések akár a Bérleti Időszak alatt, akár a Bérleti Időszak lejárta után, de még a Bérleti Időszakra eső esemény miatt kerültek kiadásra (érvényesítenek) a Bérbeadóval

Ezeket a kirótt díjakat Bérbeadó az illetékes szervezet felé haladéktalanul megfizeti, majd a díjat a kezelési költséggel növelve továbbterheli a Bérlő részére, aki ezt köteles haladéktalanul megfizetni.

 • A Bérlő köteles a Bérbeadó első írásbeli felszólítására minden jognyilatkozatot, jogcselekményt megtenni és a fizetési kötelezettséget teljesíteni, amely ahhoz szükséges, hogy a 8.2.1. és 2.2. pontban írt terhek és kötelezettségek alól a Bérbeadó teljes mértékben mentesüljön – ideértve, de erre nem korlátozva -, a Bérbeadó által a Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítése esetén a Bérbeadónak Bérlő helyett teljesített kifizetések Bérbeadónak történő megtérítését is.

A fenti kötelezettségek Bérlő általi részben vagy egészben történő elmulasztása, megtagadása a Bérleti Szerződés súlyos megszegésének minősül és azonnali felmondási okot szolgáltat a Bérbeadó javára.

 • Óvadék (kaució) megfizetése

Bérlő köteles a gépjármű lefoglalását követeőn a Bérleti Díj mellett óvadék megfizetésére, mely a gépjármű használatából eredő esetleges károk és egyéb költségek fedezetére szolgál. Ilyen például (de nem kizárólagosan) a gépjármű – az amortizáció szokásos mértékét meghaladó – elhasználódásából, sérüléséből eredő károk, valamint bírságok, pótdíjak esetében, továbbá az ÁSZF-ben felsorolt hiányok felmerülése esetében. Bérbeadó jogosult a Bérlő által megfizetett óvadékból levonni a felmerül károk ellenértékét.

Az óvadék a bérleti időszak lejárta után – amennyiben nem került felhasználásra – visszafizetésre kerül a Bérlő részére. Az óvadék összege az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra.

 1. Fizetési késedelem

 

Abban az esetben, ha Bérlő fizetési kötelezettségének teljesítési határidőn belül nem tesz eleget, a hátralékos összeg után a Ptk. vonatkozó szabályai szerint késedelmi kamatot köteles megfizetni. E késedelmi kamat jogi személy Bérlő esetében a Ptk. 6:155.§ alapján a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett napári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat +8%al megegyező mértékű.

A késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem mentesíti a Bérlőt mulasztása pótlásának vagy a késedelem egyéb jogkövetelményeiért fennálló felelősségéért való helytállási kötelezettsége alól. Abban az esetben, ha a Bérlő kamattal és kötelezettséggel is tartozik, és a fizetett összeg nem fedezi a tartozás egészét azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőkére (főtartozásra) kell elszámolni.

 1. A gépjárművel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
 • Bérleti Időszak alatt a gépjárművel kapcsolatos, a birtoklás valamint az állandó és rendeltetésszerű használat joga kivételével minden jog, a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alapján a Bérbeadót illetik
 • Bérlő a gépjárműhöz kapcsolódó jogokat másra át nem ruházhatja, másnak át nem engedheti, valamint azt meg nem terhelheti, továbbá a gépjárművet albérletbe nem adhatja, a gépjárműhez kapcsolódó jogokkal másokat nem ruházhat fel, a gépjárművet biztosítékként nem ajánlhatja fel, és nem kötheti Bérbeadói felhatalmazás hiányában a Bérlő a gépjármű használatát harmadik személynek sem ingyenesen, sem visszterhesen át nem engedheti. A jogi személy Bérlő vele szerződéses jogviszonyban álló mukavállalók, munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban állók, valamint a jogi személy vezető tisztségviselői a géprjármű hazsnálatára kijelölhetőek, azzal, hogy e kijelölésről – különösen annak alapjáról, és a kapcsolódó szerződésről – Bérbeadót tájékoztatni kell, és Bérbeadó felhívására a vonatkozó iratokat (szerződéseket) elérhetővé kell tenni Bérbeadó számára.
 • A Bérlő köteles a gépjármű használata során minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

10.4. Bérlő köteles bármely harmadik személynek a gépjárművel összefüggő cselekményéről vagy igény érvényesítéséről azonnal írásban részleteses tájékoztatni Bérbeadót, valamint az említett harmadik személyt tájékoztatni arról, hogy a gépjármű kizárólagos tulajdonosa a Bérbeadó, és hogy Bérlőnek ahhoz joga kizárólag az Egyedi Bérleti Szerződés alapján, jelen ÁSZFkeretei között fűződik. A gépjármű lefoglalása esetén, Bérlő köteles Bérbeadót 24 órán belül írásban és telefonon értesíteni, továbbá köteles minden olyan szükséges intézkedést megtenni, mellyelBérbeadót az esetlegesen bekövetkező károktól, költségektől megóvja.

 • Amíg a Bérlőnek az Egyedi Bérleti Szerződésben és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jogait hátrányosan nem befolyásolja, a Bérbeadó jogosult a gépjárműhöz kapcsolódó jogok egészét vagy egy részét a Bérlő hozzájárulása nélkül is engedményezni, átruházni, átengedni vagy Amennyiben a Bérbeadó ezen jogosultsága később a Bérlő jogait mégis korlátozza, úgy a Bérbeadó köteles a Bérlő minden ezzel kapcsolatosan felmerülő, igazolt kárát megtéríteni.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a épjárművet nem jogosult megterhelni, elidegeníteni, vagy biztosítékként felajánlani. A Bérlő a gépjárművet a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kizárólag Magyarország területén jogosult használni, a Bérbeadó által felhatalmazott személyeken kívül, harmadik személy részére a használatot át nem A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Gépjármű a Bérleti Szerződés időtartama alatt harmadik fél tulajdonát képezheti.
 • Amennyiben a Bérlő a Gépjármű visszaszolgáltatására köteles, de e kötelezettségének nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a Gépjárművet saját maga, vagy az általa megbízott harmadik személy által birtokba venni, és elszállítani, ennek érdekében a Bérlő helyiségébe belépni. A Bérlő jelen megállapodás aláírásával kifejezetten lemond a jogos önhatalommal szembeni birtokvédelem érvényesítéséről. Amennyiben a Bérlő visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a Gépjármű Bérbeadó általi birtokbavételének és visszaszolgáltatásának valamennyi költségét viselni, és felel minden, a visszaszolgáltatás elmulasztásával kapcsolatban keletkezett, valamint a Bérbeadó vagy megbízottja jogszerű eljárása következtében harmadik személynek okozott kárért.
 • A Bérlő a teljes, akár a gépjármű EUROTAX szerint meghatározott piaci értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni az Egyedi Bérleti Szerződésben, vagy az ÁSZF-ben meghatározott bérlői kötelezettségekmegszegése esetében, továbbá a következő esetekben:
 • a gépjármű gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,
 • a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha ez a Bérlő önhibájából származik,
 • az alkatrészek, illetve az Átadás – Átvételi jegyzőkönyvben meghatározott tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért,
 • a gépjármű gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása következtében bekövetkezett károkért,
 • az olyan károk esetében, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépjárművet annak elhagyásakor nem zárták be, vagy nem az előírásoknak megfelelően parkolták. A Bérlő felelősséggel tartozik a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, ha a Bérlő a gépjárműben hagyta lopáskor a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság előtt a használati jog igazolására alkalmas iratokat,
 • a Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely kárért való helytállást a biztosító kizárja vagy korlátozza,
 • ha a Bérlő nem a gépjárművekre előírt minőségű üzemanyagot használta,

a Bérlő által elkövetett szabálytalan, a parkoló díj megfizetésének elmulasztásából, illetve nem megfelelő összegű parkoló díj megfizetéséből eredő bírságok, büntetések, illetve azok kamataiból származó összegek megtérítése, illetve bármely hatóság által kiszabott, a Bérlő által elkövetett szabálysértés, mulasztás elkövetése miatt fizetendő bírságok megtérítése.

 1. A gépjármű fenntartása, használata

 

11.1. Bérlő a Bérleti Időszak alatt köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a gépjárművet megóvja a károsodástól és a töréskártól, és egyébként is mindenben a tőle elvárható gondossággal jár el. Bérlő köteles A gépjárművet rendeltetésének megfelelő módon és gondosan használni, biztosítani, hogy a gépjárművet a vonatkozó előírások szerinti időközökben átvizsgálják és javítsák, karbantartsák. Bérlő bármely szervizeltetéssel kapcsolatos teendőt kizárólag Bérbeadóval előre egyeztetett és Bérbeadó saját szervizében végeztetheti el.

 • A CASCO biztosítási kötvény feltételeinek megfelelően a jogi személy Bérlő, a Bérbeadótól kapott megfelelő felhatalmazással és teljes körű felelősségvállalása terhével, a gépjárművet csak a 10.2. pontban meghatározott személyek részére adhatjanát, és csak abban az esetben, ha e személy a gépjármű kategóriára érvényes gépjármű vezetési engedéllyel rendelkezik. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségét megszegi, akkor a Bérbeadó és a biztosító társaság közötti biztosítási szerződés alapján a biztosítás semmilyen káresemény esetén nem nyújt fedezetet. A fentiek megszegése esetén Bérlő a fentiekből adódó valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé.
 • Bérlő a gépjárművet kizárólag rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó műszaki és jogszabályi előírásoknak és használati utasításnak megfelelően használhatja. Különösen köteles ügyelni arra, hogy a megengedett összsúlyhoz képest ne terhelje túl a gépjárművet, és különösen figyelemmel kell lennie a műszaki leírásban szereplő maximális sebességre és teljesítményre, valamint az összes vonatkozó jogszabályi előírásra. Bérlő köteles rendszeresen ellenőrizni gépjármű folyadékainak és kenőanyagainak szintjét, és szükség szerint kizárólag a műszaki leírásban feltüntetett kenő- és egyéb anyagokkal saját költségén megfelelően pótolni, továbbá csak a gépjármű tekintetében meghatározott üzemanyaggal tölti fel és üzemelteti a gépjárművet. Bérlő köteles továbbá saját költségén a gépjárművet kívül és belül rendszeresen – különösen visszaadás előtt – kitisztítani.
 • A Bérlő köteles a gépjármű használati utasítását, műszaki leírását betartani, és kijelenti, hogy azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri A gépjármű használata soránBérlő köteles mind a mechanikus, mind az elektronikus biztonsági eszközöket, felszereléseket alkalmazni. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérlő szerződésszegése és/vagy a biztosítási kötvény feltételeinek és/vagy bármely vonatkozó jogszabály megsértése miatt a biztosító megtagadja a gépjárművel kapcsolatos káreseményből eredő károk megtérítését, akkor Bérlő köteles haladéktalanul a teljes kárt megtéríteni a Bérbeadónak.
 • Tilos a gépjárművel olyan célra használni, amely az átlagosnak tekintett használathoz képest számottevően nagyobb piaci értékcsökkenéséhez vezet, különös tekintettel versenyzésre, oktatásra, taxizásra, illetve rendeltetésének meg nem felelő módon, célra.
 • Bérlő köteles a gépjármű okmányában, és/vagy hatósági jelzéseiben bekövetkezett bármilyen változást, így különösen ezek megsemmisülést, elveszését, használhatatlanná válást vagy rongálódást az illetékes hatóságnak és a Bérbeadónak az arról való tudomásszerzést követő 1 (egy) napon belül bejelenteni.
 • Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a gépjárművön vagy annak részein nem végezhet semminemű átalakítási, kicserélési illetve pótlási munkálatokat és berendezéseket, kiegészítéseket nem szerelhet fel a gépjárműbe. Nem festheti át, nem jelölheti meg a gépjárművet és nem járhat el egyéb olyan módon, mely a gépjárműben vagy annak részeiben esetlegesen kárt okozhat, vagy a gyártó által vállalt illetve jogszabály által előírt jótállási jogok megszűnését eredményezné. Bérlő nem tehet ki a gépjárműre semmiféle jelet vagy kiírást, közleményt. Azonban a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásában a Bérlőt feljogosíthatja arra, hogy a gépjármű felületére matricákat ragasszon, amelyeket a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatása előtt a fényezés sérülése nélkül el kell távolítani. Bérlő köteles viselni az említett matricák felragasztásával és eltávolításával kapcsolatban felmerülő költségeket és kiadásokat.
 • Abban az esetben, ha a Bérlő és a Bérbeadó előzetes írásbeli beleegyezésével hajt végre a gépjárművön bárminemű változtatást és/vagy kiegészítést az említett változások, kiegészítések megmaradnak a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatása esetén is anélkül, hogy ennek következtében Bérbeadó bárminemű ellenszolgáltatásra lenne köteles. Azonban Bérbeadó követelheti Bérlőtől, hogy a gépjármű visszaszolgáltatását megelőzően szerelje ki és/vagy távolítsa el a gépjárműbe szerelt berendezéseket, szüntesse meg a gépjárműben végzett változtatásokat. Bérlő ennek megfelelően köteles saját költségére eljárni.
 • Bérbeadó felhívására a Bérlő köteles Bérbeadót a gépjármű tárolási helyéről írásban tájékoztatni és/vagy lehetővé tenni a Bérbeadó vagy a helyette eljáró bármely személy számára, hogy a gépjárművet ellenőrizhesse, továbbá köteles a Bérlő a Bérbeadó számára minden további információt megadni a gépjárművel, annak használatával és állapotával
 • Bérlő köteles Bérbeadót azonnal tájékoztatni a gépjármű bármi okból bekövetkező meghibásodása, károsodása esetén és köteles a Bérbeadó utasításai szerint eljárni.
 • Bérlő köteles Bérbeadóval együttműködni annak érdekében, hogy Bérbeadó felléphessen a gépjárművön fennálló jogai védelmében, általánosságban is, továbbá ezért is, hogy megelőzhető legyen a Bérbeadót ért bárminemű kiadás, kár vagy veszteség.
 • Bérlő egyedül felel a Bérbeadóval szemben jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Egyedi Bérleti Szerződés bármely rendelkezésének megszegéséért.
 • Bérlő köteles mindent megtenni és a körben teljes helytállási kötelezettséggel tartozik a Bérbeadó és harmadik személy felé, hogy saját maga, vagy azon alkalmazottja, vagy bármely más személy, akinek a gépjárművet használatba adja:
  • Rendelkezik Magyarországon érvényes és az adott gépjármű kategóriájára vonatkozó vezetői engedéllyel; továbbá, k18. életévét betöltötte és legalább két éves járművezetői gyakrolata van az adott gépjérműategóriában;
  • A CASCO biztosításban meghatározott érvényességi területeken kívül nem használhatja a gépjárművet;
  • A gépjárműben nem okoz sem szándékosan, sem gondatlanul kárt, illetve azt nem idézi elő;
  • Nem vezeti a gépjárművet alkoholos, gyógyszeres, kábítószeres vagy bármely egyéb a gépjármű vezetését hátrányosan befolyásoló olyan szer hatása alatt, mely ideiglenes vagy tartósan hátrányosan befolyásolhatja tudatállapotát és/vagy ítélőképességét, és/vagy döntési képességét, és/vagy érzékszerveit,
  • A gépjárművet nem vezeti vezetésre alkalmatlan állapotban;
  • Nem használhatja fel a gépjárművet illegális célokra;
  • Más gépjármű vagy egyéb dolog vontatására és/vagy tolására nem használhatja kivéve, ha a gépjármű rendelkezik a célnak megfelelő felszereléssel;
  • Nem használja versenyzésre vagy tesztelés céljából,
  • A magyar jogszabályok és a kötelező gépjármű felelősség biztosítás és a CASCO biztosítás biztosítási kötvényében valamint a gépjármű kezelési útmutatójában a megengedettnél több utast és nagyobb tömeget nem szállít.
 • Bérlő a gépjérművet nem használhatja olyan úton és körülmények között, mely a gépjárműben sérülést, kárt
 • Bérlő a gépjérművet nem használhatja olyan területen, ahol zavargások törtek ki vagy egyéb olyan körülmények állnak fenn, amelyek esetén a gépjármű károsodhat.
 • Bérlő semmilyen oknál fogva
 • nem hagyhatja a gépjárműben annak forgalmi engedélyét;
 • a nem hagyhatja a gépjárműben gépjármű kulcsát és/vagy pótkulcsát;
 • nem hagyhatja el a gépjárművet anélkül, hogy be ne kapcsolná a gépjárműben található biztonsági eszközöket, amennyiben ilyen felszereltséggel rendelkezik;
 • a gépjárművet nem hagyja őrizetlenül amikor ezek a biztonsági eszközök nincsenek beszerelve, vagy nem működnek és a vezető ennek tudatában van; vagy ha az azokat aktiváló kód a gépjárműben van;
 • nem hagyhatja őrizetlenül, amikor a motor felügyelet, illetve megfelelő biztonsági intézkedés nélkül jár;
 • Bérlőnek meg kell tennie minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy megelőzzék a gépjármű ellopását vagy abban kár okozását.
 • Amennyiben Bérlő – vagy a Bérlő oldalán, vagy Bérlő felhatalmazásából eljárva a gépjárművet használó személy – megszegi az ÁSZF-nek a géprájmű használatára, birtoklására, fenntartására, vagy ezzel összefüggő bérlői kötelezettségekre vonatkozó bármely rendelkezését, köteles a Bérbeadónak okozott teljes kárt és/vagy veszteséget megtéríteni.
 • Anélkül, hogy Felek eltérnének a fenti 18. bekezdésben foglaltaktól, Bérlő felelős minden olyan kárért, amelyet a gépjármű használata során okozott, különösen azokért, amelyek a közlekedési szabályok vagy más kötelező erejű vagy szerződéses rendelkezések megszegéséből erednek. A gépjárművet nem használhatja úgy, hogy a gépjárműre vonatkozó kötelező gépjármű felelősség biztosítás és/vagy a CASCO biztosítás érvényességét vagy fedezetét veszélyeztetheti vagy kizárja.
 • Bérlő a tudomására jutástól számított 1 (egy) munkanapon belül köteles írásban a Bérbeadót értesíteni arról, hogy:

a.) bíróságnál ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek és nyilatkozni az abban foglaltakról;

b.) bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be; c.) cégbírósága ellene törvényességi felügyeleti eljárást indított; d.) cégbírósága megszűntnek nyilvánítja vagy nyilvánította;

e.) adószáma törlésre vagy felfüggesztésre került;

f.) társasága jogutód nélküli megszűnését kezdeményezi.

 • A Bérlő felelős érte, és köteles egyedül viselni minden olyan kárt, amely a gépjárműben a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő használatából eredően, vagy a gumiabroncsok nem előírásszerű szereléséből adódóan következik be.
 • A Bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű őrizetlenül hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
 1. Baleset, káresemény

 

12.1. Bérlő a gépjárműben található kárbejelentő lappal először emailben, az eredetit pedig a lehető legrövidebb időn belül a Bérbeadónak bemutatva köteles a Bérbeadót a káresemény bekövetkeztét követő munkanapon haladéktalanul értesíteni a gépjárművel kapcsolatos minden balesetről. E kötelezettségnek akkor is eleget kell tenni, ha a gépjármű nem szenvedett kárt. Ha bármely személy megsérül a balesetben, Bérlő köteles rendőrségi intézkedést kérni. A bekövetkezett károkkal kapcsolatos felelősségi és megegyezési kérdések bejelentése során, Bérlő köteles együttműködni Bérbeadóval és annak biztosítási ügynökével.

 • Bérlő a káresemény vonatkozásában köteles minden feltétel, igény és kifogás nélkül megtenni minden olyan jognyilatkozatot és jogcselekményt, melyek szükségesek a kárenyhítéshez vagy amelyek csökkenthetik vagy megszüntethetik a költségeket vagy a költségek felmerülésének kockázatát a Feleknél. Bérlő késedelem nélkül köteles továbbítani minden dokumentumot, levelet vagy más lehetséges határozatot Bérbeadónál felmerülő kárral Bérlő köteles tartózkodni bármilyen olyan nyilatkozat tételétől, amely Bérbeadó károkért fennálló alaptalan felelősségét eredményezné.
 • Bérlő és/vagy az annak érdekében eljáró gépkocsivezető, aki érintett a káreseményben nem tehet olyan vallomást, joglemondást, mentesítést vagy ajánlatot arra vonatkozólag, hogy fizetést teljesít a káreseménnyel kapcsolatban és nem vállalhat felelősséget a Bérbeadó nevében, azonban köteles teljes és igaz vallomást tenni bármely vonatkozó jogszabály alapján folytatott hivatalos vizsgálat során.
 • Bérlő felelős azért, hogy bármely érdekében eljáró és a gépjárművet érő balesetben érintett gépkocsivezető rögzítse a balesettel érintett károsultak és a káreseménnyel érintett vagyontárgyakat illetve azok biztosítójának és a baleset tanúinak
 • Bérlő felel azért is, hogy maga, vagy bármely, érdekében eljáró gépkocsivezető, aki használja a káreseménykor a gépjárművet, minden kifogás, igény vagy feltétel nélkül megad, minden, Bérbeadó által igényelt segítséget, jelentést, adatot és bizonyítékot annak érdekében, hogy megvizsgálják a balesetet és/vagy az abból származó károkat vagy bármely jogi eljárás érdekében amennyiben ilyen folyik a balesettel
 • Töréskár esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a gépjárművet használó személy a káresemény helyszínén és azt követően a szükséges intézkedéseket megtegye (szükség esetén rendőrségi helyszínelés), valamint a szükséges dokumentumokat (baleseti bejelentőlap, kárbejelentő nyomtatvány) kiállítsa. Bérlő köteles elküldeni a káreseménnyel kapcsolatos dokumentumokat a káreseményt követő 48 órán belül a Bérbeadónak, előzetesen egyeztetett időpontban és helyre a Bérbeadó és a biztosító társaság rendelkezésére bocsátani a gépjárművet, hogy Bérbeadó a szolgáltató szakembereivel megszervezhesse és lebonyolíthassa a kárszemlét, a gépjárművet, a fő- és pótkulcsokat, a szervizkönyvet a kárfelvétel, illetve a szükséges javítások elvégzése érdekében az előzetesen egyeztetett időpontban a Bérbeadónak átadni.
 • A Bérlő köteles személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó balesetnél haladéktalanul rendőrség intézkedését kérni, illetve a gépjármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni, és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a Bérbeadónak leadni. Balesetnél a Bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép).
 • A gépjárművel kapcsolatos minden közúti eseményt (baleset, koccanás, üvegtörés, stb.), valamint a gépjármű eltűnését, feltételezett ellopását szóban haladéktalanul, illetve 24 órán belül írás (fax, e-mail) jelenteni kell a Bérbeadónak.
 • A Gépjárművet ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás, stb.) esetén Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Baleset esetén Bérlő köteles gondoskodni az ún. európai baleseti bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről, továbbá – amennyiben ennek jogszabályi feltételei (pl.: személyi sérülés, jelentős anyagi kár) fennállnak – köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni.

 

 1. Lopás – vagy totálkár
 • Ha a gépjárművet ellopják, Bérlő köteles a lopást a rendőrségen azonnal, és a Bérbeadónak a lopás bekövetkeztét követő munkanapon haladéktalanul Bérlő köteles a gépjármű ellopása vagy totálkárossá minősítése miatt az okozott kárt a Bérbeadónak megfizetni.
 • A Bérbeadó a totál-, illetve lopáskár biztosítási ügyintézésének illetékes biztosító általi végleges lezárásától számított 15 napon belül a lopás, illetve a totálkár bekövetkeztének időpontjára vetített elszámolást készít akként, hogy lopás esetén a biztosító által fizetett kártérítés összegét, totálkár esetében a roncsértékkel megnövelt kártérítés összegét, összevezeti az óvadék (kaució) összegével, amelyről részletes végelszámolást ad át/postáz a Bérlő részére, a Bérlő által teljesített befizetések, és a biztosító káreseménnyel kapcsolatos álláspontja figyelembe vételével.
 • Túlfizetés esetén a Bérbeadó az elszámolás Bérlő részére történő átadással együtt visszafizeti a Bérlő részére a túlfizetés teljes összegét, amennyiben pedig a Bérlő részéről további fizetési kötelezettség áll fenn, úgy a jelen Általános Szerződésben Foglalt feltételek szerint felszólítja a Bérlőt annak 8 (nyolc) napon belüli megfizetésére.
 • Lopáskár esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Gépjármű ellopása esetén a Gépjárművet használó személy haladéktalanul értesítse a rendőrséget és feljelentést tegyen, valamint köteles biztosítani, hogy a Gépjárművet használó személy a Bérbeadónál megjelenjen, Bérbeadó részére átadja a rendőrségi feljelentés eredeti példányát, a kárbejelentőt, a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait (fő- és pótkulcsait), továbbá, a rendőrség által küldött határozatok eredeti példányát a Bérbeadó részére megküldeni.
 1. Tárgyak a gépjárműben

Amíg a gépjármű Bérlő birtokában van, Bérbeadó semmilyen módon nem felelős olyan tárgyért vagy készülékért, amelyet Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy a gépjárműben hagy (beleértve a szerviz, javítás, mosás stb. céljára elhelyezett tárgyakat), és nem felelős semmilyen tárgy üzemképes állapotáért vagy épségéért. Bérlő köteles eltávolítani a gépjárműből minden fent említett tárgyat, mielőtt átadja a gépjárművet Bérbeadónak. Bérbeadó nem rendelkezik olyan biztosítással, amely fedezi a Bérlő által a gépjárműben hagyott tárgyaiban bekövetkezett károkat.

 

 1. Biztosítás és fedezet
 • A Bérbeadó Bérleti Időszak kezdetétől a gépjármű vonatkozásában biztosítási ügynök közreműködésével teljes körű CASCO biztosítást és kötelező felelősségbiztosítást köt és azokat a Bérleti Időszak alatt folyamatosan Az Átadás-átvételi Jegyzőkönyv aláírásával Bérlő kijelenti, hogy megismerte a biztosítás feltételeit (különösen az Önrész összegét), és arról egy másolatot átvett. Bérlő kizárólag a Bérbeadón keresztül köthet a gépjárműre bármilyen kiegészítő biztosítást. Bérbeadó csak olyan biztosítást köteles nyújtani, amely nem terjed ki a Bérbeadó által Bérlő külön kérésére beépített extra felszerelésre.
 • A Felek a és 15. pontok, valamint jelen pont rendelkezéseit csak akkor alkalmazzák, ha a Bérlő vagy bármely olyan személy, aki a gépjárművet Bérlő nevében használja, betartja az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási és CASCO biztosítási valamennyi rendelkezését. Ha Bérlő vagy az érdekében eljáró személy nem a fentieknek megfelelően jár el, Bérlő köteles Bérbeadónak megtéríteni minden közvetlen és közvetett kárt, veszteséget, költséget és kiadást, amelyek a fenti kötelezettség megszegése miatt merültek fel.
 • A fentieket nem érintve a Bérlő köteles minden olyan költséget megfizetni, amelyet a biztosítás nem fedez, kivéve, ha az valamely a Bérbeadónak felróható magatartás következménye.
 • Amennyiben Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződés szerint megfelelő kiegészítő biztosítást is köt az alapbiztosítás mellé, akkor Bérlő elhagyhatja Magyarország területét a gépjárművel és a biztosítási kötvényben meghatározott országokba A fentieket nem érintve Bérlő megerősíti és kijelenti, hogy elolvasta a biztosítási kötvény feltételeit, beleértve a kiegészítő biztosítás területi hatályát, amely meghatározza a kiegészítő biztosítás hatálya alá tartozó országokat.
 1. A Bérlő által választható szolgáltatások

 

A választható szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezések

 • . A választható szolgáltatásokkal (extra szolgáltatásokkal) kapcsolatos Szerződéses kötelezettségek teljesítése során a Bérbeadó, vagy az általa megbízott harmadik személy jár Ezen harmadik személyekkel a Bérbeadó szerződéses jogviszonyban áll, a Bérlővel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 • . Az extra szolgáltatások tekintetében a Bérlő csak a Bérbeadó szolgáltatását veheti igénybe. Bérlő a szolgáltatás tárgyai körében, a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhat megbízást harmadik személyeknek.
 • . A szerződés tartama alatt igényelt szolgáltatásokat Bérlő, az Egyedi Bérleti Szerződésben köteles pontosan megjelölni. Ha Bérlő több gépjárművet vesz Bérbeadótól egyidejűleg bérbe, joga van az egyes gépjárművekkel kapcsolatban eltérően nyilatkozni az igényelt szolgáltatások tekintetében.
 • . Bérbeadó a székhelyén vevőszolgálatot üzemeltet (a továbbiakban: Vevőszolgálat) abból a célból, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos teendők megszervezésénél Bérlő rendelkezésére álljon. Bérlő a megrendelt szolgáltatásokat csak a Bérbeadó Vevőszolgálatán keresztül veheti igénybe
 • . A Vevőszolgálat munkanapokon 8:00-16:30 óráig tartó ügyeleti rendben A Vevőszolgálat telefonszáma: +36 20 443 5655. Felek kapcsolattartó személyeket jelölnek meg a Szerződésben foglaltak teljesedésének elősegítése érdekében. Ha a kapcsolattartók személyében bármilyen okból változás állna be, erről a felek előzetesen, írásban kötelesek egymást értesíteni. A kapcsolattartók személyéről, elérhetőségeiről az ÁSZF vonatkozó pontja rendelkezik.

 

16.6. Gépjármű bérletével összefüggő, választható szolgáltatások

Bérlőnek lehetősége van arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződésben az alábbi, 6.6.1. és 6.6.2. pontok szerinti szolgáltatásokat megrendelje Bérbeadótól, az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott díj fizetése ellenében.

 • Gépjármű segélyszolgálat

E szolgáltatási körbe tartozik a bérleti idő alatt Magyarország területén bekövetkező műszaki hiba, baleset, káresemény esetére, 24 órán belüli mentés, az év minden napján.

A szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó feltételek:

– Ha a gépjármű üzemképtelenné válik, Bérlő köteles azonnal rövid úton, telefonon és írásban (fax, email) értesíteni a Bérbeadó Vevőszolgálatát a gépjármű tárolási helyéről. Bérlő csak a Bérbeadó vagy meghatalmazottja részére adhatja át a gépjárművet Átadás-átvételi Jegyzőkönyv és Állapotlap kitöltése mellett. A kárveszély a gépjármű átadását követően száll át a Bérbeadóra, és annak javítás utáni visszaadásáig áll fenn.

– Bérlőt terhelik a téves értesítésből eredő költségek.

– Bérlő köteles a gépjármű védelméről és őrzéséről gondoskodni mindaddig, amíg a Bérbeadó, vagy megbízottja azt tőle át nem veszi.

– A traileres szállítás költségeit a Bérlő viseli.

 

16.6.2.     Csereautó biztosítása

Amennyiben a gépjármű üzemképtelenné válása, meghibásodása vagy káresemény a Bérlő felelősségi körében merül fel, e szolgáltatás megrendelése alapján a Bérbeadó cseregépjárművet bocsát a Bérlő rendelkezésére.
Bérlő térítésmentes cseregépjárműre csak az Egyedi Bérleti Szerződésben megjelölt szolgáltatási költség (díj) előzetes megfizetése esetében tarthat igényt, valamint egyes biztosítási káresemények során (a biztosító társaság mindenkori feltételrendszere) alapján.

A cseregépjármű típusát és kategóriáját a rendelkezésre álló gépjárművek alapján Bérbeadó határozza meg.

 

16.6.3. A 6.6.1. és 6.6.2. pontok alkalmazása során A Üzemképtelennek tekintendő az a jármű, amely saját erőforrásának igénybevételével biztonságosan és szabályosan nem hozható mozgásba, illetve az, amely a KRESZ szabályai szerint vagy további károsodás nélkül még a szakszervizbe érkezéshez szükséges ideig sem vehet részt a közúti forgalomban.

 

 • Flottaszolgáltatás

Bérbeadó flottaszolgáltatása komplex szolgáltatáscsomag, mely magában foglalja az alábbi, 16.7.1., 16.7.2., 16.7.3., 16.7.4., 16.7.5., 16.7.6., 16.7.8. és 16.7.9 pontok alatti szolgáltatásokat, amennyiben az Egyedi Bérleti Szerződésben Felek akként állapodnak meg, hogy Bérlő flottaszolgáltatást vesz igénybe a Bérbeadótól.

A flottaszolgáltatás ellenértéke (díja) az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra; illetve, amenyiben a flottaszolgáltatásba tartozó valamely szolgáltatásra külön díjtétel vonatkozik, úgy ez is az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül rögzítésre.

 • Asszisztant szolgáltatás

Bérbeadó Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott kapcsolattartója munkaidőben – tehát X és X óra között – felvilágosítást nyújt Béelő részére a bérelt gépjrművekre vonatkozóan.

 

 • Adminisztratív feladatok ellátása

Bérbeadó munkatársai folyamatosan végzik a bérelt gépjárművel az előzetesen meghatározott adminisztratív feladatokat. Ezen adminisztratív feladatok magukba foglalhatják a gépjármű(vek) mozgásával, állapotával, fogyasztásával, a használat ellenőrzésével kapcsolatos teendőket. Az adminisztratív feladatokról Bérbeadó időszakosan jelentést küld Bérlőnek.

 

 • Mentés, trélerezés

A Bérlő erre vonatkozó értesítésének Bérbeadóhoz történő beérkezését követő 4 órán belül Bérbeadó kedvező díjszabás mellett intézkedik az elromlott, balesetet szenvedett gépjármű elszállításáró, és ezt követően haladéktalanul megkezdi annak javítását vagy elszállítását.

16.7.4.     Csereautó biztosítása

A gépjármű javítása, vagy műszaki vizsgáztatása időtartamára Bérbeadó díjmentesen biztosít Bérlő számára a gépjárműéhez hasonló kategóriájú cseregépjárművet.

A szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó feltételek:

– Amennyiben a Bérlő hibájából eredő káresemény esetén a CASCO biztosítás a cseregépjármű díját nem fedezi, vagy csak részben fedezi, vagy a gépjármű rendellenes használata miatti javítások során merül fel Bérlőnek cseregépjármű igénye, ezekben az esetekben Bérbeadó nem köteles csereautó biztosítására; csereautó biztosítása kizárólag erre vonatkozó, az ellenértéket (eseti elszámolást) tartalmazó külön megállapodás alapján lehetséges.

– Bérbeadó cseregépjárművet kizárólag Magyarország területén köteles a Bérlő részére biztosítani.

16.7.5.     Megelőző karbantartások, időszakos szervizek

Bérbeadó a Bérlővel előzetesen egyeztetett (várakozástól mentes) időpontban biztosítja a gépjármű előre tervezhető karbantartó és időszakos szerviz-munkálatait, kedvező díjtételek mellett.

16.7.6.     Műszaki vizsgáztatás

Bérbeadó követi, mikor jár le a Bérlő által bérelt gépjármű műszaki vizsgája. Erről Bérbeadó emlékeztetőt küld Bérlő részére, és beütemezi a vizsgára való felkészítést és kedvező díjszabás mellett határidőre elvégzi azt. A szolgáltatás keretében Bérbeadó leegyezteti a műszaki a vizsga időpontját, és eljuttatja a gépjárművet a vizsga helyszínére. Bérbeadó a  lehető legrövidebb időn belül, friss műszaki vizsgával visszaadja (átadja) a gépjárművet a Bérlő részére.

16.7.7.     Biztosítási ügyintézés

A gépjárművet érintő baleset, sérülés, vagy egyéb káresemény esetén Bérbeadó vállalja a biztosítással kapcsolatos ügyintézést.

E szolgáltatási körben Bérbeadó ellátja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és Casco biztosítás szervezését, bonyolítását és adminisztrációját. (Ide tartozik a kárszemle, a gépkocsijavítás, a kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

16.7.8.     GPS alapú flotta követés menetlevél applikációval

Minden gépjárműben a Bárbeadó saját fejlesztésű GPS-e kerül beszerelésre. A Bérbeadó által bitosított Android alapú applikáció segítségével Bérlő online menetlevelet tud vezetni; amely adatokhoz Bérlő online hozzáférhet.

16.7.9.     Gumi menedzsment

Bérbeadó tárolja a gépjármű téli és a nyári gumiabroncsiat, kedvező díjszabás mellett az adott időszakban és rövid átfutási idővel cseréli azokat. Bérbeadó időszakos jelentést adunk a gumik állapotáról, erre vonatkozó Bérlői igény esetén közreműködik a gumiabroncsok kedvező árú beszerzésben.

 1. A Gépjármű visszaadása
 • Az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnésekor Bérlő köteles:
 • Gépjárművet és annak minden tartozékát tiszta, rendeltetésszerű üzemképesállapotban a Bérbeadó székhelyén visszaszolgáltatni Bérbeadó részére minden olyan tárgy nélkül, amely a Bérlőhöz vagy az érdekében eljáró bármely személyhez Bérlő vállalja, hogy a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Bérbeadó képviselőjével közösen dokumentálja a Gépjármű állapotát, Átadás- átvételi Jegyzőkönyv aláírásával. Ha a Bérlő a gépjármű karosszériáját reklámmal látta el, akkor azok szakszerű eltávolítása és az eredeti állapot helyreállításával felmerülő költségek Bérlőt terhelik. Amennyiben Bérlő ennek nem tenne eleget, úgy Bérbeadó jogosult ezeket elvégeztetni és a felmerülő költségeket a Bérlőtől beszedni vagy az óvadék (kaució) összegéből levonni.
 • Kiegyenlíteni a bérlet megszűnésének időpontjában ismert összes tartozását és/vagy kötelezettségét a Bérbeadó részére. A Bérlő köteles összes nem vitatott tartozását és/vagy kötelezettségét Bérbeadó első felhívására A Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnését követően is mindaddig fennmaradnak, amíg Bérlő azokat a Bérbeadó részére maradéktalanul ki nem egyenlíti.
 • Kiegyenlíteni a jármű rendeltetésszerű használata mellett elvárható állapotán túli esetleges sérülések helyreállításának vagy értékcsökkentő hatásának összegét. A jármű rendeltetésszerű használata melletti elvárható állapotának meghatározásakor a Bérbeadó által meghatározott gépjármű visszaadás feltételei szerint jár el, mely a Bérbeadó honlapján flotta1.hu megtalálható.
 • Abban az esetben, ha a 1. pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, vagy ha a Gépjármű visszaadásakor kiderül, hogy Bérlő nem teljesítette jelen Általános Szerződési Feltételekből illetve az Egyedi Bérleti Szerződésből eredő kötelezettségeit, vagy annak a Gépjárművel kapcsolatos bármely részét, és emiatt Bérbeadót veszteség vagy kár éri, akkor Bérbeadó jogosult elvégezni minden szükséges javítási és/vagy pótlási munkálatot és jogosult Bérlőnek felszámítani ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, az elmaradt hasznot is beleértve.
 • Amennyiben Bérlő a gépjárművet neki felróható okból a bérleti jogviszony utolsó napján (lejáratkor) nem adja Bérbeadónak vissza, úgy késedelme esetére késedelmi kötbért köteles Bérbeadónak megfizetni, melynek mértéke az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj háromszorosa, amely a késedelembe esés napjától kezdődően a tényleges visszaszolgáltatás napjáig A késedelmi kötbér mindazon összegen felül jár, amit Bérlő köteles Bérbeadónak megfizetni bármely magyar jogszabály és/vagy jelen Általános Szerződési Feltételek illetve az Egyedi Bérleti Szerződés szerint. A félreértések elkerülése érdekében a fent említett kötbér nem jelenti Bérbeadó hozzájárulását a Gépjármű késedelmes visszaszolgáltatásához és nem enged eltérést Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy bármely vonatkozó jogszabályban meghatározott jogától.
 • Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait a normál elhasználódást figyelembe véve az átvétel alkalmával megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet rendeltetésellenesen használta, vagy az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni.
 • Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait jelen szerződésben megjelölt helyen és időpontban – a normál amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező műszaki és esztétikai állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben bérlő a gépjárművet nem rendeltetésszerűen használta, vagy azt szennyezetten szolgáltatja vissza, az ezekből származó kárt és költségeket köteles megtéríteni. Az általános szennyeződéseket meghaladó állapotban (kárpit, szőnyeg szennyezettsége, sár, homok, életmaradék az utas vagy raktérben, vagy karosszériában) való visszaszolgáltatás esetén Bérbeadó 10.000,- Ft + ÁFA takarítási költséget jogosult felszámolni Bérlőnek.
 • A Gépjármű visszaszolgáltatásakor Bérbeadó a következő tartozékok hiánya, vagy javíthatatlan megrongálódása esetén az alábbi mértékű kötbért jogosult felszámítani:
 1. gépjármű dokumentumainak (forgalmi engedély, zöldkártya) elvesztése esetén: 40.000,- Ft + ÁFA;
 2. rendszámtábla hiánya esetén: 15.000,- Ft + ÁFA/darab;
 3. gyári kulcsok elvesztése esetén: 50.000,- Ft + ÁFA
 4. KRESZ-csomag (elakadásjelző háromszög, egészségügyi csomag) hiánya esetén: 7.700,- Ft+ ÁFA
 5. kerékemelő, kerékkulcs, vonószem elvesztése esetén: 15.000,- Ft + ÁFA/darab
 6. pótkerék hiánya: 55.000,- Ft + ÁFA.
 1. A szerződés megszűnése

 

 • Megszűnik a bérleti jogviszony:
 • Az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott időpont bekövetkeztével (lejárat);
 • Bérbeadó azonnali hatályú felmondásával;
 • Bérlő a Bérbeadó súlyos szerződésszegése miatt a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondja;
 • A gépjármű megsemmisülésével, valamint totálkár és lopáskár esetén. Az adott gépjárműre vonatkozó Egyedi Bérleti Szerződés megszűnik, ha a gépjármű teljes mértékben megrongálódik és javítása gazdaságilag aránytalanul magas költséggel jár, vagy műszakilag nem javítható (továbbiakban: „totálkár”), vagy azt ellopják. A megszűnés időpontja a „totálkár” esetén Biztosító írásbeli totálkár számításának kézhezvételének időpontja, lopáskár esetén a nyomozás megszüntetéséről szóló rendőrségi határozat kézhezvételének időpontja.
 • Bérbeadó jogosult az Egyedi Bérleti Szerződést a Bérlőnek küldött írásban indokolt egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetek bármelyikében:

a.) amennyiben Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy az Egyedi Bérleti Szerződés bármely rendelkezésétmegszegi.

b.) Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy olyan magatartást tanúsít, amely arra az ésszerű gyanúra ad okot, hogy a Bérbeadónak a gépjárműre vonatkozó jogai veszélybe kerülhetnek vagy a Gépjármű meghibásodhat, illetve sérülést szenvedhet.

c.) Bérbeadó azt állapítja meg, hogy a Gépjárművet baleset- illetve sérülésveszélyes módon használták, felelőtlenül, az értékére vagy értékekre tekintet nélkül vezetve.

d.) Bérlő bármely okból és bizonyíthatóan nem képes szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

 • Amennyiben Bérbeadó a Bérleti jogviszonyt a fenti 2. a.) – d.) pontokban meghatározott bármely ok alapján felmondja, akkor az alábbi rendelkezések irányadóak:

Amennyiben Bérbeadó a fenti 18.1. és 18.2. pont alapján gyakorolja azonnali hatályú felmondási jogát, akkor Bérlő köteles a gépjárművet a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően a Bérbeadónak haladéktalanul visszaszolgáltatni, és Bérbeadó számlájára köteles a fenti pontban meghatározott jogcímeken fennálló fizetési kötelezettségének 8 (nyolc) napon belül eleget tenni, továbbá magatartásával a Bérbeadónak okozott kárt megfizetni.

 • Bérlő a beérleti jogviszony megszűnésekor haladéktalanul köteles a gépjárművet bérbeadónak visszaadni a Bérbeadó által meghatározott helyen és időben. Amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségét elmulasztja, Bérbeadó jogosult a gépjárművet birtokába venni, és jogosult megbízottjával megkeresni és elszállíttatni a gépjárművet minden további feltétel nélkül. A birtokbavétel céljából Bérbeadó jogosult belépni bármely olyan helyiségbe, ahol a gépkocsit tárolják, és jogosult az általa megfelelőnek vélt módon a gépkocsit elszállíttatni, melynek minden felmerül költségét Bérlő köteles Bérbeadó nem köteles további felhívásokat küldeni Bérlő részére a gépjármű Bérbeadónak történő birtokba visszaadásáról és Bérlő előre lemond arról, hogy Bérbeadóval szemben kártérítés vagy elmaradt haszon vagy egyéb jogcímen követelést támasszon a fentiekkel kapcsolatban.
 • Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérbeadó súlyosan megszegi az Egyedi Bérleti Szerződésben vagy jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott valamely lényeges kötelezettségét.
 • Azonnali hatályú felmondás esetén a bérleti jogviszony előzetes írásbeli felszólítást követően, az abban meghatározott minimum 8 napos határidő eredménytelen leteltét követő napon, minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan megszűnik.
 1. Üzleti titok, adatkezelés
 • 1. Üzleti titok

A Felek üzleti kapcsolatuk során tudomásukra jutott, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Felek jogszerű érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Felek a szükséges intézkedéseket megtették, vagy megtartásához méltányolható érdek fűződik, üzleti titokként kezelnek, és időbeli korlátozás nélkül megőriznek.

 • 2. Adatkezelés
 • 2.1. Bérlő a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz és felhatalmazza Bérbeadót arra, hogy a szolgáltatások nyújtásához igénybevett és azokhoz a Bérbeadó által előírt módon benyújtott, személyes adatnak minősülő adatra, továbbá mindazon adatokra – így különösen a vagyoni helyzetre, üzleti tevékenységre, gazdálkodásra, üzleti kapcsolatra, a Bérbeadóval kötött szerződésre vonatkozó tényt, információt, megoldást vagy adatot – amelyekből a Bérlő személyre vonatkozóan a Bérbeadó következtetést tud levonni vagy vele bármely más módon összefüggésbe hozható, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az alább részletesen meghatározott adatkezelési célból és ideig nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza és továbbítsa.
 •  

19.2.2. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó, az átadott személyes adatokat a szerződéses kötelezettségek, és jogosultságok igazolására nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. Hozzájárul továbbá, hogy Bérbeadó ezen célból kezelt személyes adatokat jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, illetőleg ahol erre lehetőség van, ott az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig a Bérbeadóval fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is, a megszűnéstől számított 8 évig nyilvántarthassa és kezelhesse.

 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a külföldre történő adattovábbítás esetén Bérbeadó biztosítja, hogy a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés és/vagy adatfeldolgozás feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek.Bérlő kijelenti, hogy a fent részletezett személyes adat kezelésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulása ezen szerződésen alapul, tájékozott és határozott, megfelelő – az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő – tájékoztatáson
 • Bérbeadó jelen ÁSZF-fel és az Egyedi Bérleti Szerződéssel kapcsolatos adatkezelkéseire a Bérbeadó Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó, mely tájékoztató megismerését, az abban foglaltak tudomásul vételát és elfogadását Bérló jelen ÁSZF aláírásával is elismeri.
 1. Módosítás

Az Egyedi Bérleti Szerződés kizárólag írásban, mindkét fél által cégszerűen aláírt okiratban módosítható vagy egészíthető ki. Szóbeli megállapodás vagy ráutaló magatartás nem tekinthető jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Egyedi Bérleti Szerződés érvényes és hatályos módosításának.

 

 

 1. Joglemondás

Valamely az Egyedi Bérleti Szerződésből illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő kötelezettség, megállapodás, vagy feltétel megszegéséből eredő teljesítés jogosultság vagy jogorvoslat érvényesítésének elmaradása valamelyik fél részéről, önmagában nem tekinthető joglemondásnak, és nem érinti a későbbi jogérvényesítés jogát.

 1. Beszámítás és ellenkövetelés

Bérlő valamennyi, Bérbeadó felé a jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét minden beszámítás vagy ellenkövetelés nélkül köteles teljesíteni.

 1. Szerződés teljessége

Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés a gépjármű Bérbeadótól történő Bérletre vonatkozóan a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza és az erre vonatkozó valamennyi korábbi tárgyalás, írásos feljegyzés, szerződés vagy más megállapodás helyébe lép.

 1. Bérlő helyett történő fizetés

Amennyiben Bérbeadó teljesít bármelyik olyan fizetést, amelyet az Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés szerint Bérlőnek kellett volna teljesíteni, akkor Bérlő köteles ezen összegeket Bérbeadó részére Bérbeadó első felszólítására haladéktalanul megfizetni, és köteles ezen felül az adminisztratív költségeket is megtéríteni.

 1. Irányadó jog és illetékesség
  • Jelen Általános Szerződési Feltételek és annak értelmezése tekintetében a magyar jogszabályok az irányadóak. A jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv és a többi vonatkozó jogszabály rendelkezései irányadóak.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételekkel valamint az Egyedi Bérleti Szerződéssel Felek, annak értelmezésével, végrehajtásával, vagy megszegésével kapcsolatos bármely vita vagy ellentmondás eldöntésére a Felek a jelen szerződés létrejöttének helye szerinti illetékességgel rendelkező Bíróságot jelölik
 1. Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az Egyedi Bérleti Szerződés bármely pontja teljesen vagy részlegesen érvénytelenné, vagy egyébként jogellenessé válna az egyéb rendelkezések érvénye, jogszerűsége és végrehajthatósága változatlanul fennmarad.

 1. Értesítések

Minden, a Felek közötti bérleti jogvoszonnyal kapcsolatos közlést illetve értesítést az alábbiak szerint kell kézbesítettnek tekinteni:

 • Személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervény által igazolt napon.
 • tértivevényes ajánlott postai küldeményként történő kézbesítés esetén a postai okiraton szereplő étvétel időpontjában. Amennyiben Felek az értesítési címként megadott címére eredménytelenül kísérlik meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek, közlésnek tértivevényes ajánlott postai küldeményként a megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő
 • Az e-mailen történő továbbítás akkor válik hatályossá, amikor az elektronikus levél fogadását bizonyító olvasási visszaigazolás a küldő fél visszakapja.

Budapest, 2020……………………….

Bérbeadó                                                                                     Bérlő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban úgy is, mint ÁSZF) célja, hogy az STRL Flotta Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Sas u. 3, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-321574; adószáma: 14014587-2-41; képviseli: Perényi Zoltán Gábor ügyvezető) gépjárművek bérbeadásával foglalkozó jogalany, mint bérbeadó (a továbbiakban: „Bérbeadó”) és vele Egyedi Bérleti Szerződés megkötése útján gépjármű bérletére vonatkozó jogviszonyt létesítő fél, mint bérlő (a továbbiakban: „Bérlő”) közötti jogviszony tartalmát, e Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja az Egyedi Bérleti Szerződés által nem szabályozott kérdések tekintetében a Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételeinek alkalmazását.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek az irányadók a Bérbeadó által a Bérlő részére tartós bérletbe adott gépjárművel kapcsolatos Egyedi Bérleti Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben.

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan elérhetőek Bérbeadó honlapján.

 1. Értelmező rendelkezések

A jelen ÁSZF alkalmazásában:

1.1. Gépjármű

Azt a gépjárművet jelenti, amelyet a Bérbeadó a Bérlőnek határozott időtartamra bérbe adja, amelynek feltételeit Felek az Egyedi Bérleti Szerződés megkötésével határozzák meg.

 • Egyedi Bérleti Szerződés

A Felek között a Gépjármű bérlete tárgyában megkötött szerződés.

1.3. Flottaszolgáltatás

Jelen ÁSZF 6.7. pontjában meghatározott szolgáltatás, melyet Egyedi Bérleti Szerződés erre vonatkozó megállapodása alapján nyújt Bérbeadó a Bérlő részére.

1.4. Foglalás

Bérlő a Bérbeadó honlapján végzett tevékenysége, mely a bérbe venni kívánt gépjármű bérlése szándékának kifejezésére szolgál.

 • Biztosítások

1.5.1. Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás:

A hatályos jogszabályok szerint a gépjármű üzembentartója a gépjármű hatósági jelzéssel való ellátásának időpontjától a forgalomból való kivonásig köteles gépjármű felelősségbiztosítást kötni és azt hatályban tartani. A biztosítás kiterjed azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, illetve a megalapozatlan igények elhárítására, amelyeket a biztosított személyekkel szemben – a biztosítási szerződésben megjelölt – gépjármű üzemeltetésével okozott kár miatt támasztanak.

 • CASCO biztosítás:

A gépjárműre vonatkozó, a biztosító által meghatározott biztosítási feltételek szerinti vagyonbiztosítás, mely a gépjárműben bekövetkező minden olyan káreseményre (ideértve, de erre nem korlátozva: elemi kár, törés-, lopás-, vagy üvegkár) kiterjed, amelyért harmadik személy nem vonható felelősségre vagy máshonnan nem térül meg. Az Önrész mértéke az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra.

 • Bérleti Díj

A gépjármű bérletért fizetendő ellenérték, mely magában foglalja a gépjármű normál használat melletti értékcsökkenésének összegét, a biztosítások díjait és a Bérlő által választott szolgáltatások díjait.

A bérleti díj Forint alapú elszámolással határozható meg.

 • Adók
  • Gépjárműadó (Teljesítményadó):

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvényben meghatározottak szerinti adó, melynek megfizetésére a Bérleti Díjban foglaltan, a Bérbeadó köteles.

 • Cégautóadó

Adótörvények alapján, a nem magánszemély tulajdonában álló gépjármű után fizetendő adó, amelynek összegét a gépjármű bérleti díja tartalmazza.

 • Rendszer

A Bérbadó által üzemeltetett, Bérbeadó tulajdonát képező www.flotta1.hu weboldan keresztül (annak útján) használható, Gépjármű bérletére és Bérbeadó által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételére szolgáló online felület.

 • Honlap

A Bérbadó által üzemeltetett, Bérbeadó tulajdonát képező weboldal: www.flotta1.hu.

Jelen Általános Szerződési Feltételek fejezetcímei és -sorszámai kizárólag az átláthatóságot szolgálják, és nincs hatásuk az Általános Szerződési Feltételek értelmezésére.

 1. A szerződés hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Felek között az Egyedi Bérleti Szerződés alapján létrejövő bérleti jogviszonynak az Egyedi Bérleti Szerződés által nem szabályozott kérdéseit. Amennyiben jelen ÁSZF és az Egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései között eltérés, ellentmondás van, az Egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései irányadóak.

 1. A gépjármű lefoglalása, átadása, az Egyedi Bérleti Szerződés megkötése

 

 • A Bérlő a honlapon keresztül tudja lefoglalni a gépjárművet, az ott található feltételrendszerben meghatározottak szerint, abból a célból, hogy a gépjárművet megrendelje, és a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján, határozott időre bérbe vegye a Bérbeadótól. A lefoglalást végző személy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a foglalással visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárműre az Egyedi Bérleti Szerződést a Bérbeadóval megköti, e szerződást aláírja, és a gépjárművet a Bérbeadótól átveszi. A lefoglalt gépjárművet a Bérbeadó kifejezetten az általa a Bérlővel kötendő Egyedi Bérleti Szerződés teljesítése érdekében más, harmadik félnek nem ajánlja ki.
 • Alefoglalást végző személy kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Bérleti Szeződés megkötéséhez szükséges, következő dokumentumokat elektronikus úton megküldi a Bérbadó részére: érvényes személyi igazolvány; érvényes magyar lakcímkártya, bejelentett magyar lakcímmel; érvényes B kategóriás jogosítvány.
 • Az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen ÁSZF egy példányának Felek általi aláírása a lefoglalt gépjármű átvételekor történik. Bérlő köteles a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott gépjárművet az Egyedi Bérleti Szerződés aláírásával egyidejűleg átvenni. Bérbeadó köteles Bérlőt az átadás helyének vagy időpontjának esetleges megváltozásáról legalább 2 (kettő) munkanappal előbb írásban értesíteni.

3.4        Az átadáskor a Felek aláírják az Egyedi Bérleti Szerződést és jelen ÁSZF-hze, annak „B” Mellékletként csatolt „Átadás-átvételi jegyzőkönyv”-et. Felek megállapodnak abban, hogy a gépjárművet a Bérlő közvetlenül a Bérbeadó telephelyén veszi át, a foglalásban meghatározott időpontban. Bérbeadó képviselője köteles az átadás-átvételi eljárásban részt venni. Az átadás-átvétel keretében a Bérlő elvégzi a gépjármű mennyiségi és minőségi átvételét, megvizsgálását, kipróbálását és aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv aláírásával a kárveszély a Bérlőre átszáll. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművet működőképes, a Bérlő foglalásának és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és jellemzőknek megfelelő, rendeltetésszerű és rendszeres használatra alkalmas állapotban adja át a Bérlő részére, és Bérlő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri a fentiek szerinti átvétel tényét.

 • Bérlő köteles a gépjárművet annak átvételét megelőzően a tőle elvárható legteljesebb gondossággal átvizsgálni, sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét ellenőrizni. A Bérlő mindezek elmaradására az átadás-átvételt követően nem hivatkozhat.
 • A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjármű bármilyen okból a kikötött időpontnál később kerül Bérlő részére átadásra, vagy a gépjármű nem felel meg a foglalásban rögzített követelményeknek, ezért Bérbeadó nem felel, kivéve, ha a késedelmet vagy hibás teljesítést Bérbeadó szándékos magatartása idézte elő.
 • A gépjármű lefoglalásával a Bérlő kötelzettséget vállal arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződés aláírását megeleőzően a Bérleti Díjat és az óvadékot a Bérbeadó részére megfizetei jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 1. A bérleti jogviszony

Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételek és az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített feltételek szerint határozott időre bérbe adja a gépjárművet Bérlő részére, és Bérlő határozott időre bérbe veszi azt a bérlet keretében. A Felek az Egyedi Bérleti Szerződésben határozzák meg a bérlethez kapcsolódó, Bérlő által megrendelt egyéb szolgáltatásokat is, vagy – flottaszolgáltatás igénybe vételes esetén – a flottaszolgáltatásokhoz jelen ÁSZF alapján tartozó szolgáltatásokat nyújtja a Bérbeadó.

 1. A bérleti időszak

 

5.1.    Bérbeadó a gépjárművet az Egyedi Bérleti Szerződésben megjelölt határozott időtartamra adja Bérbe a Bérlő részére; a Felek közötti bérleti jogviszony időtartamára minden esetben az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzítettek irányadóak (a továbbiakban: „Bérleti Időszak”).

5.2.    Tekintettel a bérelti jogviszony határozott időtratamára, a Bérleti Időszak az átadás napján kezdődik és a határozott időtartam végén, a gépjármű visszaadásával szűnik meg, amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek ettől eltérően nem rendelkezik.

5.3.    A Bérleti Időszak alatt a Bérbeadó mindaddig nem fosztja meg a gépjármű birtokától a Bérlőt, ameddig a Bérlő minden szerződéses kötelezettségét teljesíti.

 1. A Bérleti Díj

6.1.     A gépjármű használatának és a jelen Általános Szerződési Feltételekben, illetve az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott szolgáltatásoknak az ellenértékeként Bérlő Bérleti Díjat (továbbiakban: Bérleti Díj) köteles Bérbeadónak Forint pénznemben megfizetni.

6.2. A Bérleti Díj az alábbiakat tartalmazza:

 1. A gépkocsi rendeltetésszerű használatát, km korlátozás nélkül;
 2. Biztosítási díj, amely a Bérbeadó szerződött biztosítói partnere által meghatározott gépjármű kötelező felelősségbiztosítási díjat és a CASCO biztosítási díjat tartalmazza, a biztosító mindenkori általános biztosítási feltételei szerint;
 3. A gépjárműre vonatkozó törvényben előírt adók;
 4. Mellékszolgáltatások díjait. A Bérlő által kiválasztott és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott szolgáltatások díja, amely a Bérleti Díjjal együtt kerül előzetesen megállapításra és megfizetésre.
 5. Egy hétnél hosszabb időtartamú bérlet esetében, Budapesten belül tetszőleges átadási és átvételi helyszín biztosítását.

A Bérleti Díj az alábbiakat nem tartalmazza:

 1. Az üzemanyagköltséget;
 2. Az általános forgalmi adót;
 3. Az úthasználati díj (autópályamatrica) költségeit;
 4. Parkolási díjakat;
 5. Szabálysértési és egyéb büntetési díjakat;
 6. Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat;
 7. A megadott átvételi ponttól eltérő helyszínen történő átadást vagy visszavételt (kivéve az egy hetet meghaladó időtartamú bérlet esetében).

6.3.       Bérbeadó jogosult módosítani a honlapján szereplő bérleti díjat a gazdasági körülmények vagy az üzletpolitikájának megfelelően. A már lefoglalt gépjárművek bérleti díjait ez nem érintheti.

6.4.       Amennyiben a biztosító a bérleti időszak tartama alatt díjemelést érvényesít a Bérbeadó felé a gépjármű biztosítási díjai tárgyában, erről Bérbadó értesíti a Bérlőt, ezen értesítést követően Bérlő pedig köteles a megemelt díjtételek elfogadására és fizetésére. A Bérleti Díj módosítása a Bérlő értesítésével lép hatályba.

 • A Bérlő által fizetendő összegekhez kapcsolódó ÁFA összegét, az adott Bérleti Díj számlázásakor hatályos magyar jogszabályok szerint kell kiszámítani és teljesíteni.
 • A Bérlő akkor is teljes mértékben és pontosan köteles fizetni a Bérleti Díjat, ha a Bérleti Időszak vagy annak bármely időtartama alatt bármilyen okból nem használja, vagy bármely okból nem használhatja a Gépjárművet (pl.: szervizelés vagy javítás alatt áll, ).
 • Egyéb költségek

A Bérlő a Bérleti Díjon felül köteles viselni a gépjármű használatával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget, melyek többek között, de nem kizárólag a következő költségeket jelentik: üzemanyag, kenőanyagok és egyéb folyadékok (Pl.: motor, fék, váltó, stb. kenőanyaga, ablakmosó folyadék, stb.) utántöltésével felmerülők, autópálya úthasználati és a gépjármű parkolásával járó díjak, tárolási díjak, ezen díjfizetési kötelezettségek elmulasztása miatt kirótt pótdíjak, tisztántartással felmerülő külső és belső mosás, kárpit tisztítás díjai, hatóságok által kirótt bírságok, önrész, sérülések és egyéb károk, az eszköz nem rendeltetésszerű használatából eredő költségek. Bérlő ezen külön felmerülő költségeket a Bérleti Díjon felül, azok felmerülésekor vagy esedékességekor közvetlenül és kifogás nélkül köteles teljesíteni, kivéve, ha a hatóság által kirótt bírság a Bérbeadó magatartására vagy mulasztására vezethető vissza.

 1. A Bérleti Díj megfizetésének módja

 

A Bérleti Díjat a Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott módon fizetve – banki átutalással, bankkáttyával, Paypal vagy SimplePay alkalmazáson keresztül vagy készpénzben a szolgáltatás igénybevétele előtt, előre köteles megfizetni Bérbeadó részére.

A Bérlő akkor is köteles a Bérleti Díj megfizetésére, ha a Bérbeadó számláját bármilyen okból nem kapja kézhez.

7.1. Készpénzzel történő fizetés

A készpénzes fizetésnél a Bérlő személyesen, 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 1. épületszám alatt, Bárbadó az irodájában tudja rendezni a Bérleti Díjat a Bérbeadó házipénztárába történő befizetés útján.

Átutalás esetén a Bérleti Díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra került.

 • Átutalással történő fizetés

A Bérleti Díj átutalással történő megfizetése esetén a rendszer megadja a Bérbeadó bankszámlaszámát és a fizetendő díjat. A felhasználó ennek alapján el tudja utalni a Bérleti Díjat és az óvadékot, a közlemény rovatban feltüntetve a fizetési azonosítót. A rendszer ezt a megrendelést függőben hagyja mindaddig, amíg a bérleti díj és óvadék megfizetésre nem kerül és a pénz meg nem jelenik a Bérbeadó megjelölt számláján. Átutalásos fizetés esetén az összegnek legkésőbb a gépjármű lefoglalásától számított 5. napon kell jóváíródnia Bérbeadó számláján. Átutalás esetén a Bérleti Díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra került.

A Bérbeadó bankszámlaszáma:

Cégnév: STRL Flotta Kft.

Bankszámlaszám: 11763024 – 38879885 – 00000000

IBAN számlaszám: HU76117630243887988500000000

SWIFT Code: OTPVHUHB

Számlavezető bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

 • PayPal útján történő fizetés

PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, ahol vagy belépés vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetés. A fizetést a gépjármű lefoglalását követően rögtön kell teljesíteni. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Bérbeadó felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli.

 • Bankkártyával történő fizetés, fizetés Simple Fizetési Szolgáltatás és Simple Fizetési Rendszer (SimplePay) útján

Elektronikus, azaz bankkártyás fizetéskor a SimplePay biztonságos szerverén keresztül történik a fizetés. A bank fizetési oldala automatikusan jelenik meg, a fizetés lebonyolításához a bankkártya adatai szükségesek. A fizetés megtörténtéről a bank visszaigazolást ad. Bankkártyás fizetés választása esetén a megrendelés függő állapotba kerül mindaddig, amíg a bankkártyás fizetést bonyolító bank visszaigazolást nem ad a sikeres fizetésről. Ezt a Bérbeadó teljesítésnek fogadja el.

Amennyiben Bérlő a Bérleti Díj megfizetését Online bankkártyás fizetés útján, az OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén keresztül teljesíti, úgy erre az alábbiak is irányadóak:

Számlázáshoz szükséges adatok: cégnév, vezetéknév; keresztnév; irányítószám; város; megye, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím, adószám, bérelt autó felvételi helye, dátuma, leadási helye, dátuma.

Szállításhoz szükséges adatok: : cégnév, vezetéknév; keresztnév; irányítószám; város; megye, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím, adószám, bérelt autó felvételi helye, dátuma, leadási helye, dátuma.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési

 1. A Bérlő által fizetendő költségek, óvadék

8.1. A Bérleti Időszak alatt Bérbeadó köteles az Egyedi Bérleti Szerződésben és jelen ÁSZF-ben meghatározott költségeket viselni.

 • A Bérlőt terhelő költségek és kiadások:
  • A Bérleti Időszak alatt Bérlőt terheli az üzemanyaggal-, olajjal- és a gumiabroncs sérülésével kapcsolatban felmerült összes költség és kiadás.
 • A Bérlőt terhelik azok a parkolási díjak és pótdíjak, közlekedéssel kapcsolatos szabálysértési bírságok és büntetések, adó-, és illetékfizetési kötelezettségek, más díjak és költségek, valamint ezekkel kapcsolatos eljárások közvetlen és közvetett költségei, amelyek esetében a Bérbeadót tüntetik fel kötelezettként, mely követelések akár a Bérleti Időszak alatt, akár a Bérleti Időszak lejárta után, de még a Bérleti Időszakra eső esemény miatt kerültek kiadásra (érvényesítenek) a Bérbeadóval

Ezeket a kirótt díjakat Bérbeadó az illetékes szervezet felé haladéktalanul megfizeti, majd a díjat a kezelési költséggel növelve továbbterheli a Bérlő részére, aki ezt köteles haladéktalanul megfizetni.

 • A Bérlő köteles a Bérbeadó első írásbeli felszólítására minden jognyilatkozatot, jogcselekményt megtenni és a fizetési kötelezettséget teljesíteni, amely ahhoz szükséges, hogy a 8.2.1. és 2.2. pontban írt terhek és kötelezettségek alól a Bérbeadó teljes mértékben mentesüljön – ideértve, de erre nem korlátozva -, a Bérbeadó által a Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítése esetén a Bérbeadónak Bérlő helyett teljesített kifizetések Bérbeadónak történő megtérítését is.

A fenti kötelezettségek Bérlő általi részben vagy egészben történő elmulasztása, megtagadása a Bérleti Szerződés súlyos megszegésének minősül és azonnali felmondási okot szolgáltat a Bérbeadó javára.

 • Óvadék (kaució) megfizetése

Bérlő köteles a gépjármű lefoglalását követeőn a Bérleti Díj mellett óvadék megfizetésére, mely a gépjármű használatából eredő esetleges károk és egyéb költségek fedezetére szolgál. Ilyen például (de nem kizárólagosan) a gépjármű – az amortizáció szokásos mértékét meghaladó – elhasználódásából, sérüléséből eredő károk, valamint bírságok, pótdíjak esetében, továbbá az ÁSZF-ben felsorolt hiányok felmerülése esetében. Bérbeadó jogosult a Bérlő által megfizetett óvadékból levonni a felmerül károk ellenértékét.

Az óvadék a bérleti időszak lejárta után – amennyiben nem került felhasználásra – visszafizetésre kerül a Bérlő részére. Az óvadék összege az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra.

 1. Fizetési késedelem

 

Abban az esetben, ha Bérlő fizetési kötelezettségének teljesítési határidőn belül nem tesz eleget, a hátralékos összeg után a Ptk. vonatkozó szabályai szerint késedelmi kamatot köteles megfizetni. E késedelmi kamat jogi személy Bérlő esetében a Ptk. 6:155.§ alapján a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett napári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat +8%al megegyező mértékű.

A késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem mentesíti a Bérlőt mulasztása pótlásának vagy a késedelem egyéb jogkövetelményeiért fennálló felelősségéért való helytállási kötelezettsége alól. Abban az esetben, ha a Bérlő kamattal és kötelezettséggel is tartozik, és a fizetett összeg nem fedezi a tartozás egészét azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőkére (főtartozásra) kell elszámolni.

 1. A gépjárművel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
 • Bérleti Időszak alatt a gépjárművel kapcsolatos, a birtoklás valamint az állandó és rendeltetésszerű használat joga kivételével minden jog, a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alapján a Bérbeadót illetik
 • Bérlő a gépjárműhöz kapcsolódó jogokat másra át nem ruházhatja, másnak át nem engedheti, valamint azt meg nem terhelheti, továbbá a gépjárművet albérletbe nem adhatja, a gépjárműhez kapcsolódó jogokkal másokat nem ruházhat fel, a gépjárművet biztosítékként nem ajánlhatja fel, és nem kötheti Bérbeadói felhatalmazás hiányában a Bérlő a gépjármű használatát harmadik személynek sem ingyenesen, sem visszterhesen át nem engedheti. A jogi személy Bérlő vele szerződéses jogviszonyban álló mukavállalók, munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban állók, valamint a jogi személy vezető tisztségviselői a géprjármű hazsnálatára kijelölhetőek, azzal, hogy e kijelölésről – különösen annak alapjáról, és a kapcsolódó szerződésről – Bérbeadót tájékoztatni kell, és Bérbeadó felhívására a vonatkozó iratokat (szerződéseket) elérhetővé kell tenni Bérbeadó számára.
 • A Bérlő köteles a gépjármű használata során minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

10.4. Bérlő köteles bármely harmadik személynek a gépjárművel összefüggő cselekményéről vagy igény érvényesítéséről azonnal írásban részleteses tájékoztatni Bérbeadót, valamint az említett harmadik személyt tájékoztatni arról, hogy a gépjármű kizárólagos tulajdonosa a Bérbeadó, és hogy Bérlőnek ahhoz joga kizárólag az Egyedi Bérleti Szerződés alapján, jelen ÁSZFkeretei között fűződik. A gépjármű lefoglalása esetén, Bérlő köteles Bérbeadót 24 órán belül írásban és telefonon értesíteni, továbbá köteles minden olyan szükséges intézkedést megtenni, mellyelBérbeadót az esetlegesen bekövetkező károktól, költségektől megóvja.

 • Amíg a Bérlőnek az Egyedi Bérleti Szerződésben és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jogait hátrányosan nem befolyásolja, a Bérbeadó jogosult a gépjárműhöz kapcsolódó jogok egészét vagy egy részét a Bérlő hozzájárulása nélkül is engedményezni, átruházni, átengedni vagy Amennyiben a Bérbeadó ezen jogosultsága később a Bérlő jogait mégis korlátozza, úgy a Bérbeadó köteles a Bérlő minden ezzel kapcsolatosan felmerülő, igazolt kárát megtéríteni.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a épjárművet nem jogosult megterhelni, elidegeníteni, vagy biztosítékként felajánlani. A Bérlő a gépjárművet a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kizárólag Magyarország területén jogosult használni, a Bérbeadó által felhatalmazott személyeken kívül, harmadik személy részére a használatot át nem A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Gépjármű a Bérleti Szerződés időtartama alatt harmadik fél tulajdonát képezheti.
 • Amennyiben a Bérlő a Gépjármű visszaszolgáltatására köteles, de e kötelezettségének nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a Gépjárművet saját maga, vagy az általa megbízott harmadik személy által birtokba venni, és elszállítani, ennek érdekében a Bérlő helyiségébe belépni. A Bérlő jelen megállapodás aláírásával kifejezetten lemond a jogos önhatalommal szembeni birtokvédelem érvényesítéséről. Amennyiben a Bérlő visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a Gépjármű Bérbeadó általi birtokbavételének és visszaszolgáltatásának valamennyi költségét viselni, és felel minden, a visszaszolgáltatás elmulasztásával kapcsolatban keletkezett, valamint a Bérbeadó vagy megbízottja jogszerű eljárása következtében harmadik személynek okozott kárért.
 • A Bérlő a teljes, akár a gépjármű EUROTAX szerint meghatározott piaci értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni az Egyedi Bérleti Szerződésben, vagy az ÁSZF-ben meghatározott bérlői kötelezettségekmegszegése esetében, továbbá a következő esetekben:
 • a gépjármű gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,
 • a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha ez a Bérlő önhibájából származik,
 • az alkatrészek, illetve az Átadás – Átvételi jegyzőkönyvben meghatározott tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért,
 • a gépjármű gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása következtében bekövetkezett károkért,
 • az olyan károk esetében, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépjárművet annak elhagyásakor nem zárták be, vagy nem az előírásoknak megfelelően parkolták. A Bérlő felelősséggel tartozik a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, ha a Bérlő a gépjárműben hagyta lopáskor a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság előtt a használati jog igazolására alkalmas iratokat,
 • a Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely kárért való helytállást a biztosító kizárja vagy korlátozza,
 • ha a Bérlő nem a gépjárművekre előírt minőségű üzemanyagot használta,

a Bérlő által elkövetett szabálytalan, a parkoló díj megfizetésének elmulasztásából, illetve nem megfelelő összegű parkoló díj megfizetéséből eredő bírságok, büntetések, illetve azok kamataiból származó összegek megtérítése, illetve bármely hatóság által kiszabott, a Bérlő által elkövetett szabálysértés, mulasztás elkövetése miatt fizetendő bírságok megtérítése.

 1. A gépjármű fenntartása, használata

 

11.1. Bérlő a Bérleti Időszak alatt köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a gépjárművet megóvja a károsodástól és a töréskártól, és egyébként is mindenben a tőle elvárható gondossággal jár el. Bérlő köteles A gépjárművet rendeltetésének megfelelő módon és gondosan használni, biztosítani, hogy a gépjárművet a vonatkozó előírások szerinti időközökben átvizsgálják és javítsák, karbantartsák. Bérlő bármely szervizeltetéssel kapcsolatos teendőt kizárólag Bérbeadóval előre egyeztetett és Bérbeadó saját szervizében végeztetheti el.

 • A CASCO biztosítási kötvény feltételeinek megfelelően a jogi személy Bérlő, a Bérbeadótól kapott megfelelő felhatalmazással és teljes körű felelősségvállalása terhével, a gépjárművet csak a 10.2. pontban meghatározott személyek részére adhatjanát, és csak abban az esetben, ha e személy a gépjármű kategóriára érvényes gépjármű vezetési engedéllyel rendelkezik. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségét megszegi, akkor a Bérbeadó és a biztosító társaság közötti biztosítási szerződés alapján a biztosítás semmilyen káresemény esetén nem nyújt fedezetet. A fentiek megszegése esetén Bérlő a fentiekből adódó valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé.
 • Bérlő a gépjárművet kizárólag rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó műszaki és jogszabályi előírásoknak és használati utasításnak megfelelően használhatja. Különösen köteles ügyelni arra, hogy a megengedett összsúlyhoz képest ne terhelje túl a gépjárművet, és különösen figyelemmel kell lennie a műszaki leírásban szereplő maximális sebességre és teljesítményre, valamint az összes vonatkozó jogszabályi előírásra. Bérlő köteles rendszeresen ellenőrizni gépjármű folyadékainak és kenőanyagainak szintjét, és szükség szerint kizárólag a műszaki leírásban feltüntetett kenő- és egyéb anyagokkal saját költségén megfelelően pótolni, továbbá csak a gépjármű tekintetében meghatározott üzemanyaggal tölti fel és üzemelteti a gépjárművet. Bérlő köteles továbbá saját költségén a gépjárművet kívül és belül rendszeresen – különösen visszaadás előtt – kitisztítani.
 • A Bérlő köteles a gépjármű használati utasítását, műszaki leírását betartani, és kijelenti, hogy azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri A gépjármű használata soránBérlő köteles mind a mechanikus, mind az elektronikus biztonsági eszközöket, felszereléseket alkalmazni. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérlő szerződésszegése és/vagy a biztosítási kötvény feltételeinek és/vagy bármely vonatkozó jogszabály megsértése miatt a biztosító megtagadja a gépjárművel kapcsolatos káreseményből eredő károk megtérítését, akkor Bérlő köteles haladéktalanul a teljes kárt megtéríteni a Bérbeadónak.
 • Tilos a gépjárművel olyan célra használni, amely az átlagosnak tekintett használathoz képest számottevően nagyobb piaci értékcsökkenéséhez vezet, különös tekintettel versenyzésre, oktatásra, taxizásra, illetve rendeltetésének meg nem felelő módon, célra.
 • Bérlő köteles a gépjármű okmányában, és/vagy hatósági jelzéseiben bekövetkezett bármilyen változást, így különösen ezek megsemmisülést, elveszését, használhatatlanná válást vagy rongálódást az illetékes hatóságnak és a Bérbeadónak az arról való tudomásszerzést követő 1 (egy) napon belül bejelenteni.
 • Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a gépjárművön vagy annak részein nem végezhet semminemű átalakítási, kicserélési illetve pótlási munkálatokat és berendezéseket, kiegészítéseket nem szerelhet fel a gépjárműbe. Nem festheti át, nem jelölheti meg a gépjárművet és nem járhat el egyéb olyan módon, mely a gépjárműben vagy annak részeiben esetlegesen kárt okozhat, vagy a gyártó által vállalt illetve jogszabály által előírt jótállási jogok megszűnését eredményezné. Bérlő nem tehet ki a gépjárműre semmiféle jelet vagy kiírást, közleményt. Azonban a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásában a Bérlőt feljogosíthatja arra, hogy a gépjármű felületére matricákat ragasszon, amelyeket a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatása előtt a fényezés sérülése nélkül el kell távolítani. Bérlő köteles viselni az említett matricák felragasztásával és eltávolításával kapcsolatban felmerülő költségeket és kiadásokat.
 • Abban az esetben, ha a Bérlő és a Bérbeadó előzetes írásbeli beleegyezésével hajt végre a gépjárművön bárminemű változtatást és/vagy kiegészítést az említett változások, kiegészítések megmaradnak a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatása esetén is anélkül, hogy ennek következtében Bérbeadó bárminemű ellenszolgáltatásra lenne köteles. Azonban Bérbeadó követelheti Bérlőtől, hogy a gépjármű visszaszolgáltatását megelőzően szerelje ki és/vagy távolítsa el a gépjárműbe szerelt berendezéseket, szüntesse meg a gépjárműben végzett változtatásokat. Bérlő ennek megfelelően köteles saját költségére eljárni.
 • Bérbeadó felhívására a Bérlő köteles Bérbeadót a gépjármű tárolási helyéről írásban tájékoztatni és/vagy lehetővé tenni a Bérbeadó vagy a helyette eljáró bármely személy számára, hogy a gépjárművet ellenőrizhesse, továbbá köteles a Bérlő a Bérbeadó számára minden további információt megadni a gépjárművel, annak használatával és állapotával
 • Bérlő köteles Bérbeadót azonnal tájékoztatni a gépjármű bármi okból bekövetkező meghibásodása, károsodása esetén és köteles a Bérbeadó utasításai szerint eljárni.
 • Bérlő köteles Bérbeadóval együttműködni annak érdekében, hogy Bérbeadó felléphessen a gépjárművön fennálló jogai védelmében, általánosságban is, továbbá ezért is, hogy megelőzhető legyen a Bérbeadót ért bárminemű kiadás, kár vagy veszteség.
 • Bérlő egyedül felel a Bérbeadóval szemben jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Egyedi Bérleti Szerződés bármely rendelkezésének megszegéséért.
 • Bérlő köteles mindent megtenni és a körben teljes helytállási kötelezettséggel tartozik a Bérbeadó és harmadik személy felé, hogy saját maga, vagy azon alkalmazottja, vagy bármely más személy, akinek a gépjárművet használatba adja:
  • Rendelkezik Magyarországon érvényes és az adott gépjármű kategóriájára vonatkozó vezetői engedéllyel; továbbá, k18. életévét betöltötte és legalább két éves járművezetői gyakrolata van az adott gépjérműategóriában;
  • A CASCO biztosításban meghatározott érvényességi területeken kívül nem használhatja a gépjárművet;
  • A gépjárműben nem okoz sem szándékosan, sem gondatlanul kárt, illetve azt nem idézi elő;
  • Nem vezeti a gépjárművet alkoholos, gyógyszeres, kábítószeres vagy bármely egyéb a gépjármű vezetését hátrányosan befolyásoló olyan szer hatása alatt, mely ideiglenes vagy tartósan hátrányosan befolyásolhatja tudatállapotát és/vagy ítélőképességét, és/vagy döntési képességét, és/vagy érzékszerveit,
  • A gépjárművet nem vezeti vezetésre alkalmatlan állapotban;
  • Nem használhatja fel a gépjárművet illegális célokra;
  • Más gépjármű vagy egyéb dolog vontatására és/vagy tolására nem használhatja kivéve, ha a gépjármű rendelkezik a célnak megfelelő felszereléssel;
  • Nem használja versenyzésre vagy tesztelés céljából,
  • A magyar jogszabályok és a kötelező gépjármű felelősség biztosítás és a CASCO biztosítás biztosítási kötvényében valamint a gépjármű kezelési útmutatójában a megengedettnél több utast és nagyobb tömeget nem szállít.
 • Bérlő a gépjérművet nem használhatja olyan úton és körülmények között, mely a gépjárműben sérülést, kárt
 • Bérlő a gépjérművet nem használhatja olyan területen, ahol zavargások törtek ki vagy egyéb olyan körülmények állnak fenn, amelyek esetén a gépjármű károsodhat.
 • Bérlő semmilyen oknál fogva
 • nem hagyhatja a gépjárműben annak forgalmi engedélyét;
 • a nem hagyhatja a gépjárműben gépjármű kulcsát és/vagy pótkulcsát;
 • nem hagyhatja el a gépjárművet anélkül, hogy be ne kapcsolná a gépjárműben található biztonsági eszközöket, amennyiben ilyen felszereltséggel rendelkezik;
 • a gépjárművet nem hagyja őrizetlenül amikor ezek a biztonsági eszközök nincsenek beszerelve, vagy nem működnek és a vezető ennek tudatában van; vagy ha az azokat aktiváló kód a gépjárműben van;
 • nem hagyhatja őrizetlenül, amikor a motor felügyelet, illetve megfelelő biztonsági intézkedés nélkül jár;
 • Bérlőnek meg kell tennie minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy megelőzzék a gépjármű ellopását vagy abban kár okozását.
 • Amennyiben Bérlő – vagy a Bérlő oldalán, vagy Bérlő felhatalmazásából eljárva a gépjárművet használó személy – megszegi az ÁSZF-nek a géprájmű használatára, birtoklására, fenntartására, vagy ezzel összefüggő bérlői kötelezettségekre vonatkozó bármely rendelkezését, köteles a Bérbeadónak okozott teljes kárt és/vagy veszteséget megtéríteni.
 • Anélkül, hogy Felek eltérnének a fenti 18. bekezdésben foglaltaktól, Bérlő felelős minden olyan kárért, amelyet a gépjármű használata során okozott, különösen azokért, amelyek a közlekedési szabályok vagy más kötelező erejű vagy szerződéses rendelkezések megszegéséből erednek. A gépjárművet nem használhatja úgy, hogy a gépjárműre vonatkozó kötelező gépjármű felelősség biztosítás és/vagy a CASCO biztosítás érvényességét vagy fedezetét veszélyeztetheti vagy kizárja.
 • Bérlő a tudomására jutástól számított 1 (egy) munkanapon belül köteles írásban a Bérbeadót értesíteni arról, hogy:

a.) bíróságnál ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek és nyilatkozni az abban foglaltakról;

b.) bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be; c.) cégbírósága ellene törvényességi felügyeleti eljárást indított; d.) cégbírósága megszűntnek nyilvánítja vagy nyilvánította;

e.) adószáma törlésre vagy felfüggesztésre került;

f.) társasága jogutód nélküli megszűnését kezdeményezi.

 • A Bérlő felelős érte, és köteles egyedül viselni minden olyan kárt, amely a gépjárműben a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő használatából eredően, vagy a gumiabroncsok nem előírásszerű szereléséből adódóan következik be.
 • A Bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű őrizetlenül hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
 1. Baleset, káresemény

 

12.1. Bérlő a gépjárműben található kárbejelentő lappal először emailben, az eredetit pedig a lehető legrövidebb időn belül a Bérbeadónak bemutatva köteles a Bérbeadót a káresemény bekövetkeztét követő munkanapon haladéktalanul értesíteni a gépjárművel kapcsolatos minden balesetről. E kötelezettségnek akkor is eleget kell tenni, ha a gépjármű nem szenvedett kárt. Ha bármely személy megsérül a balesetben, Bérlő köteles rendőrségi intézkedést kérni. A bekövetkezett károkkal kapcsolatos felelősségi és megegyezési kérdések bejelentése során, Bérlő köteles együttműködni Bérbeadóval és annak biztosítási ügynökével.

 • Bérlő a káresemény vonatkozásában köteles minden feltétel, igény és kifogás nélkül megtenni minden olyan jognyilatkozatot és jogcselekményt, melyek szükségesek a kárenyhítéshez vagy amelyek csökkenthetik vagy megszüntethetik a költségeket vagy a költségek felmerülésének kockázatát a Feleknél. Bérlő késedelem nélkül köteles továbbítani minden dokumentumot, levelet vagy más lehetséges határozatot Bérbeadónál felmerülő kárral Bérlő köteles tartózkodni bármilyen olyan nyilatkozat tételétől, amely Bérbeadó károkért fennálló alaptalan felelősségét eredményezné.
 • Bérlő és/vagy az annak érdekében eljáró gépkocsivezető, aki érintett a káreseményben nem tehet olyan vallomást, joglemondást, mentesítést vagy ajánlatot arra vonatkozólag, hogy fizetést teljesít a káreseménnyel kapcsolatban és nem vállalhat felelősséget a Bérbeadó nevében, azonban köteles teljes és igaz vallomást tenni bármely vonatkozó jogszabály alapján folytatott hivatalos vizsgálat során.
 • Bérlő felelős azért, hogy bármely érdekében eljáró és a gépjárművet érő balesetben érintett gépkocsivezető rögzítse a balesettel érintett károsultak és a káreseménnyel érintett vagyontárgyakat illetve azok biztosítójának és a baleset tanúinak
 • Bérlő felel azért is, hogy maga, vagy bármely, érdekében eljáró gépkocsivezető, aki használja a káreseménykor a gépjárművet, minden kifogás, igény vagy feltétel nélkül megad, minden, Bérbeadó által igényelt segítséget, jelentést, adatot és bizonyítékot annak érdekében, hogy megvizsgálják a balesetet és/vagy az abból származó károkat vagy bármely jogi eljárás érdekében amennyiben ilyen folyik a balesettel
 • Töréskár esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a gépjárművet használó személy a káresemény helyszínén és azt követően a szükséges intézkedéseket megtegye (szükség esetén rendőrségi helyszínelés), valamint a szükséges dokumentumokat (baleseti bejelentőlap, kárbejelentő nyomtatvány) kiállítsa. Bérlő köteles elküldeni a káreseménnyel kapcsolatos dokumentumokat a káreseményt követő 48 órán belül a Bérbeadónak, előzetesen egyeztetett időpontban és helyre a Bérbeadó és a biztosító társaság rendelkezésére bocsátani a gépjárművet, hogy Bérbeadó a szolgáltató szakembereivel megszervezhesse és lebonyolíthassa a kárszemlét, a gépjárművet, a fő- és pótkulcsokat, a szervizkönyvet a kárfelvétel, illetve a szükséges javítások elvégzése érdekében az előzetesen egyeztetett időpontban a Bérbeadónak átadni.
 • A Bérlő köteles személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó balesetnél haladéktalanul rendőrség intézkedését kérni, illetve a gépjármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni, és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a Bérbeadónak leadni. Balesetnél a Bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép).
 • A gépjárművel kapcsolatos minden közúti eseményt (baleset, koccanás, üvegtörés, stb.), valamint a gépjármű eltűnését, feltételezett ellopását szóban haladéktalanul, illetve 24 órán belül írás (fax, e-mail) jelenteni kell a Bérbeadónak.
 • A Gépjárművet ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás, stb.) esetén Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Baleset esetén Bérlő köteles gondoskodni az ún. európai baleseti bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről, továbbá – amennyiben ennek jogszabályi feltételei (pl.: személyi sérülés, jelentős anyagi kár) fennállnak – köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni.

 

 1. Lopás – vagy totálkár
 • Ha a gépjárművet ellopják, Bérlő köteles a lopást a rendőrségen azonnal, és a Bérbeadónak a lopás bekövetkeztét követő munkanapon haladéktalanul Bérlő köteles a gépjármű ellopása vagy totálkárossá minősítése miatt az okozott kárt a Bérbeadónak megfizetni.
 • A Bérbeadó a totál-, illetve lopáskár biztosítási ügyintézésének illetékes biztosító általi végleges lezárásától számított 15 napon belül a lopás, illetve a totálkár bekövetkeztének időpontjára vetített elszámolást készít akként, hogy lopás esetén a biztosító által fizetett kártérítés összegét, totálkár esetében a roncsértékkel megnövelt kártérítés összegét, összevezeti az óvadék (kaució) összegével, amelyről részletes végelszámolást ad át/postáz a Bérlő részére, a Bérlő által teljesített befizetések, és a biztosító káreseménnyel kapcsolatos álláspontja figyelembe vételével.
 • Túlfizetés esetén a Bérbeadó az elszámolás Bérlő részére történő átadással együtt visszafizeti a Bérlő részére a túlfizetés teljes összegét, amennyiben pedig a Bérlő részéről további fizetési kötelezettség áll fenn, úgy a jelen Általános Szerződésben Foglalt feltételek szerint felszólítja a Bérlőt annak 8 (nyolc) napon belüli megfizetésére.
 • Lopáskár esetén Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Gépjármű ellopása esetén a Gépjárművet használó személy haladéktalanul értesítse a rendőrséget és feljelentést tegyen, valamint köteles biztosítani, hogy a Gépjárművet használó személy a Bérbeadónál megjelenjen, Bérbeadó részére átadja a rendőrségi feljelentés eredeti példányát, a kárbejelentőt, a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait (fő- és pótkulcsait), továbbá, a rendőrség által küldött határozatok eredeti példányát a Bérbeadó részére megküldeni.
 1. Tárgyak a gépjárműben

Amíg a gépjármű Bérlő birtokában van, Bérbeadó semmilyen módon nem felelős olyan tárgyért vagy készülékért, amelyet Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy a gépjárműben hagy (beleértve a szerviz, javítás, mosás stb. céljára elhelyezett tárgyakat), és nem felelős semmilyen tárgy üzemképes állapotáért vagy épségéért. Bérlő köteles eltávolítani a gépjárműből minden fent említett tárgyat, mielőtt átadja a gépjárművet Bérbeadónak. Bérbeadó nem rendelkezik olyan biztosítással, amely fedezi a Bérlő által a gépjárműben hagyott tárgyaiban bekövetkezett károkat.

 

 1. Biztosítás és fedezet
 • A Bérbeadó Bérleti Időszak kezdetétől a gépjármű vonatkozásában biztosítási ügynök közreműködésével teljes körű CASCO biztosítást és kötelező felelősségbiztosítást köt és azokat a Bérleti Időszak alatt folyamatosan Az Átadás-átvételi Jegyzőkönyv aláírásával Bérlő kijelenti, hogy megismerte a biztosítás feltételeit (különösen az Önrész összegét), és arról egy másolatot átvett. Bérlő kizárólag a Bérbeadón keresztül köthet a gépjárműre bármilyen kiegészítő biztosítást. Bérbeadó csak olyan biztosítást köteles nyújtani, amely nem terjed ki a Bérbeadó által Bérlő külön kérésére beépített extra felszerelésre.
 • A Felek a és 15. pontok, valamint jelen pont rendelkezéseit csak akkor alkalmazzák, ha a Bérlő vagy bármely olyan személy, aki a gépjárművet Bérlő nevében használja, betartja az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási és CASCO biztosítási valamennyi rendelkezését. Ha Bérlő vagy az érdekében eljáró személy nem a fentieknek megfelelően jár el, Bérlő köteles Bérbeadónak megtéríteni minden közvetlen és közvetett kárt, veszteséget, költséget és kiadást, amelyek a fenti kötelezettség megszegése miatt merültek fel.
 • A fentieket nem érintve a Bérlő köteles minden olyan költséget megfizetni, amelyet a biztosítás nem fedez, kivéve, ha az valamely a Bérbeadónak felróható magatartás következménye.
 • Amennyiben Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződés szerint megfelelő kiegészítő biztosítást is köt az alapbiztosítás mellé, akkor Bérlő elhagyhatja Magyarország területét a gépjárművel és a biztosítási kötvényben meghatározott országokba A fentieket nem érintve Bérlő megerősíti és kijelenti, hogy elolvasta a biztosítási kötvény feltételeit, beleértve a kiegészítő biztosítás területi hatályát, amely meghatározza a kiegészítő biztosítás hatálya alá tartozó országokat.
 1. A Bérlő által választható szolgáltatások

 

A választható szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezések

 • . A választható szolgáltatásokkal (extra szolgáltatásokkal) kapcsolatos Szerződéses kötelezettségek teljesítése során a Bérbeadó, vagy az általa megbízott harmadik személy jár Ezen harmadik személyekkel a Bérbeadó szerződéses jogviszonyban áll, a Bérlővel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 • . Az extra szolgáltatások tekintetében a Bérlő csak a Bérbeadó szolgáltatását veheti igénybe. Bérlő a szolgáltatás tárgyai körében, a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhat megbízást harmadik személyeknek.
 • . A szerződés tartama alatt igényelt szolgáltatásokat Bérlő, az Egyedi Bérleti Szerződésben köteles pontosan megjelölni. Ha Bérlő több gépjárművet vesz Bérbeadótól egyidejűleg bérbe, joga van az egyes gépjárművekkel kapcsolatban eltérően nyilatkozni az igényelt szolgáltatások tekintetében.
 • . Bérbeadó a székhelyén vevőszolgálatot üzemeltet (a továbbiakban: Vevőszolgálat) abból a célból, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos teendők megszervezésénél Bérlő rendelkezésére álljon. Bérlő a megrendelt szolgáltatásokat csak a Bérbeadó Vevőszolgálatán keresztül veheti igénybe
 • . A Vevőszolgálat munkanapokon 8:00-16:30 óráig tartó ügyeleti rendben A Vevőszolgálat telefonszáma: +36 20 443 5655. Felek kapcsolattartó személyeket jelölnek meg a Szerződésben foglaltak teljesedésének elősegítése érdekében. Ha a kapcsolattartók személyében bármilyen okból változás állna be, erről a felek előzetesen, írásban kötelesek egymást értesíteni. A kapcsolattartók személyéről, elérhetőségeiről az ÁSZF vonatkozó pontja rendelkezik.

 

16.6. Gépjármű bérletével összefüggő, választható szolgáltatások

Bérlőnek lehetősége van arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződésben az alábbi, 6.6.1. és 6.6.2. pontok szerinti szolgáltatásokat megrendelje Bérbeadótól, az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott díj fizetése ellenében.

 • Gépjármű segélyszolgálat

E szolgáltatási körbe tartozik a bérleti idő alatt Magyarország területén bekövetkező műszaki hiba, baleset, káresemény esetére, 24 órán belüli mentés, az év minden napján.

A szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó feltételek:

– Ha a gépjármű üzemképtelenné válik, Bérlő köteles azonnal rövid úton, telefonon és írásban (fax, email) értesíteni a Bérbeadó Vevőszolgálatát a gépjármű tárolási helyéről. Bérlő csak a Bérbeadó vagy meghatalmazottja részére adhatja át a gépjárművet Átadás-átvételi Jegyzőkönyv és Állapotlap kitöltése mellett. A kárveszély a gépjármű átadását követően száll át a Bérbeadóra, és annak javítás utáni visszaadásáig áll fenn.

– Bérlőt terhelik a téves értesítésből eredő költségek.

– Bérlő köteles a gépjármű védelméről és őrzéséről gondoskodni mindaddig, amíg a Bérbeadó, vagy megbízottja azt tőle át nem veszi.

– A traileres szállítás költségeit a Bérlő viseli.

 

16.6.2.     Csereautó biztosítása

Amennyiben a gépjármű üzemképtelenné válása, meghibásodása vagy káresemény a Bérlő felelősségi körében merül fel, e szolgáltatás megrendelése alapján a Bérbeadó cseregépjárművet bocsát a Bérlő rendelkezésére.
Bérlő térítésmentes cseregépjárműre csak az Egyedi Bérleti Szerződésben megjelölt szolgáltatási költség (díj) előzetes megfizetése esetében tarthat igényt, valamint egyes biztosítási káresemények során (a biztosító társaság mindenkori feltételrendszere) alapján.

A cseregépjármű típusát és kategóriáját a rendelkezésre álló gépjárművek alapján Bérbeadó határozza meg.

 

16.6.3. A 6.6.1. és 6.6.2. pontok alkalmazása során A Üzemképtelennek tekintendő az a jármű, amely saját erőforrásának igénybevételével biztonságosan és szabályosan nem hozható mozgásba, illetve az, amely a KRESZ szabályai szerint vagy további károsodás nélkül még a szakszervizbe érkezéshez szükséges ideig sem vehet részt a közúti forgalomban.

 

 • Flottaszolgáltatás

Bérbeadó flottaszolgáltatása komplex szolgáltatáscsomag, mely magában foglalja az alábbi, 16.7.1., 16.7.2., 16.7.3., 16.7.4., 16.7.5., 16.7.6., 16.7.8. és 16.7.9 pontok alatti szolgáltatásokat, amennyiben az Egyedi Bérleti Szerződésben Felek akként állapodnak meg, hogy Bérlő flottaszolgáltatást vesz igénybe a Bérbeadótól.

A flottaszolgáltatás ellenértéke (díja) az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra; illetve, amenyiben a flottaszolgáltatásba tartozó valamely szolgáltatásra külön díjtétel vonatkozik, úgy ez is az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül rögzítésre.

 • Asszisztant szolgáltatás

Bérbeadó Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott kapcsolattartója munkaidőben – tehát X és X óra között – felvilágosítást nyújt Béelő részére a bérelt gépjrművekre vonatkozóan.

 

 • Adminisztratív feladatok ellátása

Bérbeadó munkatársai folyamatosan végzik a bérelt gépjárművel az előzetesen meghatározott adminisztratív feladatokat. Ezen adminisztratív feladatok magukba foglalhatják a gépjármű(vek) mozgásával, állapotával, fogyasztásával, a használat ellenőrzésével kapcsolatos teendőket. Az adminisztratív feladatokról Bérbeadó időszakosan jelentést küld Bérlőnek.

 

 • Mentés, trélerezés

A Bérlő erre vonatkozó értesítésének Bérbeadóhoz történő beérkezését követő 4 órán belül Bérbeadó kedvező díjszabás mellett intézkedik az elromlott, balesetet szenvedett gépjármű elszállításáró, és ezt követően haladéktalanul megkezdi annak javítását vagy elszállítását.

16.7.4.     Csereautó biztosítása

A gépjármű javítása, vagy műszaki vizsgáztatása időtartamára Bérbeadó díjmentesen biztosít Bérlő számára a gépjárműéhez hasonló kategóriájú cseregépjárművet.

A szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó feltételek:

– Amennyiben a Bérlő hibájából eredő káresemény esetén a CASCO biztosítás a cseregépjármű díját nem fedezi, vagy csak részben fedezi, vagy a gépjármű rendellenes használata miatti javítások során merül fel Bérlőnek cseregépjármű igénye, ezekben az esetekben Bérbeadó nem köteles csereautó biztosítására; csereautó biztosítása kizárólag erre vonatkozó, az ellenértéket (eseti elszámolást) tartalmazó külön megállapodás alapján lehetséges.

– Bérbeadó cseregépjárművet kizárólag Magyarország területén köteles a Bérlő részére biztosítani.

16.7.5.     Megelőző karbantartások, időszakos szervizek

Bérbeadó a Bérlővel előzetesen egyeztetett (várakozástól mentes) időpontban biztosítja a gépjármű előre tervezhető karbantartó és időszakos szerviz-munkálatait, kedvező díjtételek mellett.

16.7.6.     Műszaki vizsgáztatás

Bérbeadó követi, mikor jár le a Bérlő által bérelt gépjármű műszaki vizsgája. Erről Bérbeadó emlékeztetőt küld Bérlő részére, és beütemezi a vizsgára való felkészítést és kedvező díjszabás mellett határidőre elvégzi azt. A szolgáltatás keretében Bérbeadó leegyezteti a műszaki a vizsga időpontját, és eljuttatja a gépjárművet a vizsga helyszínére. Bérbeadó a  lehető legrövidebb időn belül, friss műszaki vizsgával visszaadja (átadja) a gépjárművet a Bérlő részére.

16.7.7.     Biztosítási ügyintézés

A gépjárművet érintő baleset, sérülés, vagy egyéb káresemény esetén Bérbeadó vállalja a biztosítással kapcsolatos ügyintézést.

E szolgáltatási körben Bérbeadó ellátja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és Casco biztosítás szervezését, bonyolítását és adminisztrációját. (Ide tartozik a kárszemle, a gépkocsijavítás, a kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

16.7.8.     GPS alapú flotta követés menetlevél applikációval

Minden gépjárműben a Bárbeadó saját fejlesztésű GPS-e kerül beszerelésre. A Bérbeadó által bitosított Android alapú applikáció segítségével Bérlő online menetlevelet tud vezetni; amely adatokhoz Bérlő online hozzáférhet.

16.7.9.     Gumi menedzsment

Bérbeadó tárolja a gépjármű téli és a nyári gumiabroncsiat, kedvező díjszabás mellett az adott időszakban és rövid átfutási idővel cseréli azokat. Bérbeadó időszakos jelentést adunk a gumik állapotáról, erre vonatkozó Bérlői igény esetén közreműködik a gumiabroncsok kedvező árú beszerzésben.

 1. A Gépjármű visszaadása
 • Az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnésekor Bérlő köteles:
 • Gépjárművet és annak minden tartozékát tiszta, rendeltetésszerű üzemképesállapotban a Bérbeadó székhelyén visszaszolgáltatni Bérbeadó részére minden olyan tárgy nélkül, amely a Bérlőhöz vagy az érdekében eljáró bármely személyhez Bérlő vállalja, hogy a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Bérbeadó képviselőjével közösen dokumentálja a Gépjármű állapotát, Átadás- átvételi Jegyzőkönyv aláírásával. Ha a Bérlő a gépjármű karosszériáját reklámmal látta el, akkor azok szakszerű eltávolítása és az eredeti állapot helyreállításával felmerülő költségek Bérlőt terhelik. Amennyiben Bérlő ennek nem tenne eleget, úgy Bérbeadó jogosult ezeket elvégeztetni és a felmerülő költségeket a Bérlőtől beszedni vagy az óvadék (kaució) összegéből levonni.
 • Kiegyenlíteni a bérlet megszűnésének időpontjában ismert összes tartozását és/vagy kötelezettségét a Bérbeadó részére. A Bérlő köteles összes nem vitatott tartozását és/vagy kötelezettségét Bérbeadó első felhívására A Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnését követően is mindaddig fennmaradnak, amíg Bérlő azokat a Bérbeadó részére maradéktalanul ki nem egyenlíti.
 • Kiegyenlíteni a jármű rendeltetésszerű használata mellett elvárható állapotán túli esetleges sérülések helyreállításának vagy értékcsökkentő hatásának összegét. A jármű rendeltetésszerű használata melletti elvárható állapotának meghatározásakor a Bérbeadó által meghatározott gépjármű visszaadás feltételei szerint jár el, mely a Bérbeadó honlapján flotta1.hu megtalálható.
 • Abban az esetben, ha a 1. pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, vagy ha a Gépjármű visszaadásakor kiderül, hogy Bérlő nem teljesítette jelen Általános Szerződési Feltételekből illetve az Egyedi Bérleti Szerződésből eredő kötelezettségeit, vagy annak a Gépjárművel kapcsolatos bármely részét, és emiatt Bérbeadót veszteség vagy kár éri, akkor Bérbeadó jogosult elvégezni minden szükséges javítási és/vagy pótlási munkálatot és jogosult Bérlőnek felszámítani ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, az elmaradt hasznot is beleértve.
 • Amennyiben Bérlő a gépjárművet neki felróható okból a bérleti jogviszony utolsó napján (lejáratkor) nem adja Bérbeadónak vissza, úgy késedelme esetére késedelmi kötbért köteles Bérbeadónak megfizetni, melynek mértéke az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj háromszorosa, amely a késedelembe esés napjától kezdődően a tényleges visszaszolgáltatás napjáig A késedelmi kötbér mindazon összegen felül jár, amit Bérlő köteles Bérbeadónak megfizetni bármely magyar jogszabály és/vagy jelen Általános Szerződési Feltételek illetve az Egyedi Bérleti Szerződés szerint. A félreértések elkerülése érdekében a fent említett kötbér nem jelenti Bérbeadó hozzájárulását a Gépjármű késedelmes visszaszolgáltatásához és nem enged eltérést Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy bármely vonatkozó jogszabályban meghatározott jogától.
 • Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait a normál elhasználódást figyelembe véve az átvétel alkalmával megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet rendeltetésellenesen használta, vagy az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni.
 • Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait jelen szerződésben megjelölt helyen és időpontban – a normál amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező műszaki és esztétikai állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben bérlő a gépjárművet nem rendeltetésszerűen használta, vagy azt szennyezetten szolgáltatja vissza, az ezekből származó kárt és költségeket köteles megtéríteni. Az általános szennyeződéseket meghaladó állapotban (kárpit, szőnyeg szennyezettsége, sár, homok, életmaradék az utas vagy raktérben, vagy karosszériában) való visszaszolgáltatás esetén Bérbeadó 10.000,- Ft + ÁFA takarítási költséget jogosult felszámolni Bérlőnek.
 • A Gépjármű visszaszolgáltatásakor Bérbeadó a következő tartozékok hiánya, vagy javíthatatlan megrongálódása esetén az alábbi mértékű kötbért jogosult felszámítani:
 1. gépjármű dokumentumainak (forgalmi engedély, zöldkártya) elvesztése esetén: 40.000,- Ft + ÁFA;
 2. rendszámtábla hiánya esetén: 15.000,- Ft + ÁFA/darab;
 3. gyári kulcsok elvesztése esetén: 50.000,- Ft + ÁFA
 4. KRESZ-csomag (elakadásjelző háromszög, egészségügyi csomag) hiánya esetén: 7.700,- Ft+ ÁFA
 5. kerékemelő, kerékkulcs, vonószem elvesztése esetén: 15.000,- Ft + ÁFA/darab
 6. pótkerék hiánya: 55.000,- Ft + ÁFA.
 1. A szerződés megszűnése

 

 • Megszűnik a bérleti jogviszony:
 • Az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott időpont bekövetkeztével (lejárat);
 • Bérbeadó azonnali hatályú felmondásával;
 • Bérlő a Bérbeadó súlyos szerződésszegése miatt a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondja;
 • A gépjármű megsemmisülésével, valamint totálkár és lopáskár esetén. Az adott gépjárműre vonatkozó Egyedi Bérleti Szerződés megszűnik, ha a gépjármű teljes mértékben megrongálódik és javítása gazdaságilag aránytalanul magas költséggel jár, vagy műszakilag nem javítható (továbbiakban: „totálkár”), vagy azt ellopják. A megszűnés időpontja a „totálkár” esetén Biztosító írásbeli totálkár számításának kézhezvételének időpontja, lopáskár esetén a nyomozás megszüntetéséről szóló rendőrségi határozat kézhezvételének időpontja.
 • Bérbeadó jogosult az Egyedi Bérleti Szerződést a Bérlőnek küldött írásban indokolt egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetek bármelyikében:

a.) amennyiben Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy az Egyedi Bérleti Szerződés bármely rendelkezésétmegszegi.

b.) Bérlő vagy Bérlő érdekében eljáró személy olyan magatartást tanúsít, amely arra az ésszerű gyanúra ad okot, hogy a Bérbeadónak a gépjárműre vonatkozó jogai veszélybe kerülhetnek vagy a Gépjármű meghibásodhat, illetve sérülést szenvedhet.

c.) Bérbeadó azt állapítja meg, hogy a Gépjárművet baleset- illetve sérülésveszélyes módon használták, felelőtlenül, az értékére vagy értékekre tekintet nélkül vezetve.

d.) Bérlő bármely okból és bizonyíthatóan nem képes szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

 • Amennyiben Bérbeadó a Bérleti jogviszonyt a fenti 2. a.) – d.) pontokban meghatározott bármely ok alapján felmondja, akkor az alábbi rendelkezések irányadóak:

Amennyiben Bérbeadó a fenti 18.1. és 18.2. pont alapján gyakorolja azonnali hatályú felmondási jogát, akkor Bérlő köteles a gépjárművet a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően a Bérbeadónak haladéktalanul visszaszolgáltatni, és Bérbeadó számlájára köteles a fenti pontban meghatározott jogcímeken fennálló fizetési kötelezettségének 8 (nyolc) napon belül eleget tenni, továbbá magatartásával a Bérbeadónak okozott kárt megfizetni.

 • Bérlő a beérleti jogviszony megszűnésekor haladéktalanul köteles a gépjárművet bérbeadónak visszaadni a Bérbeadó által meghatározott helyen és időben. Amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségét elmulasztja, Bérbeadó jogosult a gépjárművet birtokába venni, és jogosult megbízottjával megkeresni és elszállíttatni a gépjárművet minden további feltétel nélkül. A birtokbavétel céljából Bérbeadó jogosult belépni bármely olyan helyiségbe, ahol a gépkocsit tárolják, és jogosult az általa megfelelőnek vélt módon a gépkocsit elszállíttatni, melynek minden felmerül költségét Bérlő köteles Bérbeadó nem köteles további felhívásokat küldeni Bérlő részére a gépjármű Bérbeadónak történő birtokba visszaadásáról és Bérlő előre lemond arról, hogy Bérbeadóval szemben kártérítés vagy elmaradt haszon vagy egyéb jogcímen követelést támasszon a fentiekkel kapcsolatban.
 • Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérbeadó súlyosan megszegi az Egyedi Bérleti Szerződésben vagy jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott valamely lényeges kötelezettségét.
 • Azonnali hatályú felmondás esetén a bérleti jogviszony előzetes írásbeli felszólítást követően, az abban meghatározott minimum 8 napos határidő eredménytelen leteltét követő napon, minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan megszűnik.
 1. Üzleti titok, adatkezelés
 • 1. Üzleti titok

A Felek üzleti kapcsolatuk során tudomásukra jutott, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Felek jogszerű érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Felek a szükséges intézkedéseket megtették, vagy megtartásához méltányolható érdek fűződik, üzleti titokként kezelnek, és időbeli korlátozás nélkül megőriznek.

 • 2. Adatkezelés
 • 2.1. Bérlő a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az Egyedi Bérleti Szerződés és jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz és felhatalmazza Bérbeadót arra, hogy a szolgáltatások nyújtásához igénybevett és azokhoz a Bérbeadó által előírt módon benyújtott, személyes adatnak minősülő adatra, továbbá mindazon adatokra – így különösen a vagyoni helyzetre, üzleti tevékenységre, gazdálkodásra, üzleti kapcsolatra, a Bérbeadóval kötött szerződésre vonatkozó tényt, információt, megoldást vagy adatot – amelyekből a Bérlő személyre vonatkozóan a Bérbeadó következtetést tud levonni vagy vele bármely más módon összefüggésbe hozható, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az alább részletesen meghatározott adatkezelési célból és ideig nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza és továbbítsa.
 •  

19.2.2. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó, az átadott személyes adatokat a szerződéses kötelezettségek, és jogosultságok igazolására nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. Hozzájárul továbbá, hogy Bérbeadó ezen célból kezelt személyes adatokat jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, illetőleg ahol erre lehetőség van, ott az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig a Bérbeadóval fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is, a megszűnéstől számított 8 évig nyilvántarthassa és kezelhesse.

 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a külföldre történő adattovábbítás esetén Bérbeadó biztosítja, hogy a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés és/vagy adatfeldolgozás feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek.Bérlő kijelenti, hogy a fent részletezett személyes adat kezelésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulása ezen szerződésen alapul, tájékozott és határozott, megfelelő – az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő – tájékoztatáson
 • Bérbeadó jelen ÁSZF-fel és az Egyedi Bérleti Szerződéssel kapcsolatos adatkezelkéseire a Bérbeadó Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó, mely tájékoztató megismerését, az abban foglaltak tudomásul vételát és elfogadását Bérló jelen ÁSZF aláírásával is elismeri.
 1. Módosítás

Az Egyedi Bérleti Szerződés kizárólag írásban, mindkét fél által cégszerűen aláírt okiratban módosítható vagy egészíthető ki. Szóbeli megállapodás vagy ráutaló magatartás nem tekinthető jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Egyedi Bérleti Szerződés érvényes és hatályos módosításának.

 

 

 1. Joglemondás

Valamely az Egyedi Bérleti Szerződésből illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő kötelezettség, megállapodás, vagy feltétel megszegéséből eredő teljesítés jogosultság vagy jogorvoslat érvényesítésének elmaradása valamelyik fél részéről, önmagában nem tekinthető joglemondásnak, és nem érinti a későbbi jogérvényesítés jogát.

 1. Beszámítás és ellenkövetelés

Bérlő valamennyi, Bérbeadó felé a jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét minden beszámítás vagy ellenkövetelés nélkül köteles teljesíteni.

 1. Szerződés teljessége

Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés a gépjármű Bérbeadótól történő Bérletre vonatkozóan a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza és az erre vonatkozó valamennyi korábbi tárgyalás, írásos feljegyzés, szerződés vagy más megállapodás helyébe lép.

 1. Bérlő helyett történő fizetés

Amennyiben Bérbeadó teljesít bármelyik olyan fizetést, amelyet az Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés szerint Bérlőnek kellett volna teljesíteni, akkor Bérlő köteles ezen összegeket Bérbeadó részére Bérbeadó első felszólítására haladéktalanul megfizetni, és köteles ezen felül az adminisztratív költségeket is megtéríteni.

 1. Irányadó jog és illetékesség
  • Jelen Általános Szerződési Feltételek és annak értelmezése tekintetében a magyar jogszabályok az irányadóak. A jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az Egyedi Bérleti Szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv és a többi vonatkozó jogszabály rendelkezései irányadóak.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételekkel valamint az Egyedi Bérleti Szerződéssel Felek, annak értelmezésével, végrehajtásával, vagy megszegésével kapcsolatos bármely vita vagy ellentmondás eldöntésére a Felek a jelen szerződés létrejöttének helye szerinti illetékességgel rendelkező Bíróságot jelölik
 1. Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az Egyedi Bérleti Szerződés bármely pontja teljesen vagy részlegesen érvénytelenné, vagy egyébként jogellenessé válna az egyéb rendelkezések érvénye, jogszerűsége és végrehajthatósága változatlanul fennmarad.

 1. Értesítések

Minden, a Felek közötti bérleti jogvoszonnyal kapcsolatos közlést illetve értesítést az alábbiak szerint kell kézbesítettnek tekinteni:

 • Személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervény által igazolt napon.
 • tértivevényes ajánlott postai küldeményként történő kézbesítés esetén a postai okiraton szereplő étvétel időpontjában. Amennyiben Felek az értesítési címként megadott címére eredménytelenül kísérlik meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek, közlésnek tértivevényes ajánlott postai küldeményként a megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő
 • Az e-mailen történő továbbítás akkor válik hatályossá, amikor az elektronikus levél fogadását bizonyító olvasási visszaigazolás a küldő fél visszakapja.

Budapest, 2020……………………….

Bérbeadó                                                                                     Bérlő