1188, Budapest Nagykőrösi út 52.

GDPR

Az alábbiakban tájékoztatást kívánunk biztosítani az STRL által kezelt adatok típusairól és az ilyen adatkezelés   céljairól.   Ezenfelül   szeretnénk   tájékoztatni   Önt   az   adatvédelem   jelentős   jogi vonatkozásairól, így például az Ön jogairól.

 

A: Adatkezelő

 

Az  Ön  adatait  kezelő  fél  (Adatkezelő)  az  STRL  Flotta  Kft.,  H-1054  Budapest,  Sas  u.  3.  (a

továbbiakban: STRL).

Amennyiben  bármilyen  kérdése  merülne  fel  az  adatvédelemmel  kapcsolatban,  kérjük,  küldje  el kérését az adatvedelem@strl.hu e-mail-címre.

 

B: A személyes adatok kategóriái

 

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor:

   Törzsadatok:  Ide  tartozik    a  keresztnév,  vezetéknév,  (magán  és/vagy  üzleti)  cím, születési idő.

  Kommunikációs adatok: Ide tartozik  a (magán és/vagy üzleti) telefonszám és e-mail-

cím, a fax szám, ha van ilyen, továbbá a kommunikációs tartalmak (pl. e-mailek, levelek, faxok).

   Szerződéses adatok: Ide tartoznak  a kölcsönzési információk (járműkategória, átvételi és leadási időpontok, átvételi és leadási hely, megrendelt kiegészítők/szolgáltatások), a bérleti szerződés száma, a foglalási szám, a jogosítvány adatai, a jogosítványon látható fénykép, az Ön által  kölcsönzött  jármű  rendszáma,  továbbá  az  ügyfélmegtartással  és  partnerprogramokkal kapcsolatos információk.

  Pénzügyi adatok,  a bankkártyával kapcsolatos adatok.

   Önkéntesen megadott adatok: Olyan adatok, amelyeket Ön önkéntes jelleggel ad meg nekünk, anélkül, hogy mi azt kifejezetten kértük volna, és tartalmazzák például a jármű felszereltségével és kategóriájával kapcsolatos preferenciáit.

   Különleges   adatkategóriák:   Baleset,   a   jármű   károsodása   vagy   más,   hasonló   esemény bekövetkeztekor a vonatkozó ügymenettel és a keletkezett kárral kapcsolatos adatokat kezelünk. Ezek  az  adatok  származhatnak  az  ügyfelektől,  az  utasoktól  és  a  sérült  felektől.  Az  ilyen körülmények  esetén  kezelt  adatok  tartalmazhatnak  egészségi  állapottal,  például  sérüléssel, véralkoholszinttel,  kábítószer  hatása  alatt  történő  járművezetéssel  kapcsolatos,  illetve  más hasonló adatokat.

   Harmadik személyek adatai: Amennyiben a járműkölcsönzéssel kapcsolatban harmadik felek (pl.  családtagok,  további  sofőrök,  utasok)  adatait  adta  meg  részünkre,  úgy  ezen  adatokat  is kezeljük.

   Helyadatok:  Helyadatokkal  kapcsolatos  adatkezelésre  akkor  kerülhet  sor,  ha  a  járművet telematikai eszközzel láttuk el. (lásd 5. pont.)

 

C: Az STRL által végzett adatkezelés jogalapja

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR, azaz General Data Protection Regulation) 6. cikk (1) a) pontja: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül abban az esetben és olyan mértékben, amennyiben és amilyen mértékben Ön ahhoz a hozzájárulását adta.

A GDPR 6. cikk (1) b) pont: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül, ha arra olyan szerződés teljesítése érdekében van szükség, amelyben Ön az egyik fél, vagy amennyiben az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. jármű foglalása esetén).

GDPR 6. cikk (1) c) pont: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelés az STRL jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

GDPR 6. cikk (1) f) pont: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül abban az esetben, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő, vagyis az STRL, vagy egyharmadik  fél  jogos  érdekeinek  érvényesítéséhez  szükséges,  kivéve,  ha  ezen  érdekekkel  szemben elsőbbséget élveznek az érintett, vagyis az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságjogai.

GDPR 9 (2) cikk f) pont: E rendelkezés alapján az egyes különleges kategóriákba tartozó személyes adatok kezelése jogszerű, amennyiben kezelésük jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez  szükséges.  Ilyen  különleges  kategóriákba  tartozó  személyes  adatok  például  az érintettek egészségével kapcsolatos adatok.

 

D: Az STRL által végzett adatkezelés célja

 

 1. Járművek foglalása és kölcsönzése

 

 Az  adatkez elés  célj a

Törzsadatait, kommunikációs adatait, szerződéses adatait, pénzügyi adatait és bármely önkéntesen megadott adatait foglalásai érvényesítésének és a bérleti szerződés megkötésének és teljesítésének érdekében kezeljük.

Törzsadatait,  kommunikációs  adatait  és  szerződéses  adatait  ezenfelül  ügyfélszolgálati  célokra  is felhasználjuk, így például, ha Ön panasszal fordul hozzánk, vagy szeretné foglalását megváltoztatni. Ezenfelül   jogszabály   szerint   kötelesek   vagyunk   –   a   bűncselekmények   megelőzésének   és vizsgálatának  céljából  –  az  Ön  törzsadatait  és  kommunikációs  adatait  a  számunkra  biztosított hivatalos bűnelkövetői listákkal összevetni. Az ilyen összehasonlítások a veszélyek elkerülését és az állami hatóságok bűnüldözését is szolgálják.

Adatait továbbá az Ön és saját biztonságunk érdekében, így például a fizetésképtelenség és a vagyon elleni  bűncselekmények  (különösképp  a  csalás,  lopás  és  sikkasztás)  elkerülése  érdekében  is felhasználjuk.

Amennyiben  Ön  autóbérlésének  számlás  fizetését  kéri,  úgy  törzsadatait  és  pénzügyi  adatait hitelképességének hitelintézetektől szerzett vonatkozó információk segítségével való felmérésére is felhasználjuk.

Miután  mindkét  fél  teljesítette  a  bérleti  szerződésből  eredő  kötelezettségeit,  az  Ön  törzsadatait,

pénzügyi és szerződéses adatait a jogszabályban előírt megőrzési időszak lejártáig tároljuk.

 

 A  fenti  adatkez elés  jo galapja

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja vonatkozik a foglalások érvényesítésével, a szerződések megkötésével és  teljesítésével,  valamint  az  ügyfélszolgálati  célokkal  kapcsolatos  adatkezelésre,  az  azokhoz szükséges mértékben.

A GDPR 6. cikk (1) f) pontja vonatkozik a harmadik személyekkel történő elszámolással, saját jogi követeléseink érvényesítésével, a kockázatok mérséklésével és a csalás megelőzésével kapcsolatos adatkezelésre, az azokhoz szükséges mértékben.

A  GDPR  6.  cikk  (1)  c)  pontja  vonatkozik  a  bűncselekmények  azonosításával,  megelőzésével  és kivizsgálásával,  a  jogosítványok  adatainak  vizsgálatával  és  tárolásával,  valamint  a  kereskedelmi jogszabályok  és  adójogszabályok  által  előírt  adatmegőrzési  időszakoknak  való  megfeleléssel kapcsolatos adatkezelésre, az azokhoz szükséges mértékben.

 

 

 

 A  cím z ett ek  kategóriái

Adatait a fent meghatározott célokra (különösen a helyi partnernek a foglalásról való tájékoztatása érdekében   vagy   a   hitelkártyával   történő   fizetésnek   az   Ön   hitelkártya-társaságával   történő feldolgozásához)   a   következő   címzettekkel   közöljük:   Informatikai   szolgáltatók követeléskezelő  cégek,  pénzügyi  szolgáltatók,  hitelintézetek,  együttműködő partnerek.

Ezenfelül a csalás megelőzésére szolgáló intézkedéseink részeként személyes adatokat továbbítunk olyan harmadik feleknek, amelyek csalás áldozataivá váltak vagy amelyek – korábban vagy az adott időben – csalás kockázatának vannak kitéve.

 

 1. Marketing és közvetlen hirdetés

 

 Az  adatkez elés  célj a

Törzsadatait, kommunikációs adatait és szerződéses adatait az ügyfélmegtartás, az ügyfélhűség- és bónuszprogramok (beleértve a saját és az együttműködő partnereink programjait) megvalósítása, az ügyfeleknek nyújtott kínálat optimalizálása, piac- és közvélemény- kutatás, céljából kezeljük. Bármikor kérheti, hogy személyes adatait ne használjuk közvetlen marketing célokra. Erre irányuló kérését kérjük ide küldje:

 

STRL   Flotta   Kft   H-1138   Budapest,   Madarász   Viktor   u.   47-49.   1.   ép.   vagy   e-mailben:

adatvedelem@strl.hu címre.

 

 Az  adatkez elés  jogalapja

A  GDPR  6.  cikk  (1)  a)  pontja  vonatkozik  a  kifejezett  előzetes  hozzájárulást  igénylő,  közvetlen marketing intézkedések megvalósítása céljából történő adatkezelésre.

 

 A  cím z ett ek  kategóriái

A    fent    meghatározott    célok    érdekében    adatait   harmadik személyekkel nem közöljük.

 

 1. Céges ügyfelek/harmadik személyek általi fizetés

 

A jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célok érdekében adatainak kezelésére abban az esetben is sor kerül, ha munkáltatóján keresztül bérel járművet. Ez értelemszerűen azokra az esetekre is vonatkozik, ha harmadik személy fizeti ki a számlát.

 

 Az  Ön  adatainak  cí mzettjei

A  kölcsönzés  során  gyűjtött  adatokat  (leginkább  számlák  és  bérleti  szerződések,  esetleg  havi kimutatások, valamint esetleges forgalmi jegyek és baleseti jelentések formájában) továbbítjuk a munkáltatónak vagy annak a harmadik személynek, aki a számlát kifizeti.

 

 

 

 

 

 A  fenti  adatkez elés  jo galapja

A  GDPR  6.  cikk  (1)  b)  pontja  az  adatkezelésnek  a  foglalások  érvényesítéséhez,  a  szerződések megkötéséhez   és   teljesítéséhez,   valamint   az   ügyfélszolgálati   célokhoz   szükséges   mértékére vonatkozik, egyebekben a 6. cikk (1) f) pont irányadó.

Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben. Amennyiben az adatkezelésre a számla munkáltató vagy a harmadik személy általi kiegyenlítése vagy  tények  tisztázása  céljából  kerül  sor  (különösen  baleset  vagy  szabálysértés  esetén),  jogos érdekünk, hogy a számlaösszegeket és egyéb követeléseket érvényesíteni tudjuk, illetve meg tudjuk határozni azt a személyt, akivel szemben a kárigény fennáll.

 

 1. Káresetek, balesetek, szabálysértések

 

 Az  adatkez elés  célj a

Amennyiben járművünket ért kárt fedez fel, Ön vagy egy másik személy kárt okozott a járműben, vagy  Ön  vagy  egy  másik  személy  a  járművünket  érintő  balesetet  szenved,  úgy  törzsadatait, kommunikációs  adatait,  szerződéses  adatait,  pénzügyi  adatait  és,  adott  esetben,  az  egészségével kapcsolatos adatait kezeljük a következő célokból:

 • panaszok átvétele és feldolgozása
 • ügyfélszolgálat biztosítása kár esetén
 • kárigények rendezése
 • balesetekből származó  károk  feldolgozása  (az  Ön  és  az  olyan  harmadik  személyek  mint például a rendőrség, a járművet később kölcsönbe vevő személyek, a szemtanúk stb. által nyújtott információ alapján végzett adatkezelés).

Ide  tartoznak  a  fent  említett  adatkategóriák  (pl.  biztosítótársaságokkal  szembeni)  kárigények rendezése érdekében történő kezelése.

A   káresetekkel   és   balesetekkel   kapcsolatos   intézkedés   során   szintén   kezeljük   törzsadatait, kommunikációs  adatait  és  szerződéses  adatait  a  káresetekhez  nyújtott  segítő  szolgáltatásaink nyújtása céljából.

Törzsadatait,   kommunikációs   adatait   és   szerződéses   adatait   ezenfelül   jogszabályon   alapuló kötelezettségeink  teljesítése  érdekében  is  kezeljük  (pl.  a  vizsgálatot  végző  hatóság  számára információt biztosítsunk).

Amennyiben  az  illetékes  hatóságok  feltételezik,  hogy  Ön  valamelyik  járművünkkel  valamilyen szabálysértést vagy bűncselekményt követett el, úgy nem csak az általunk tárolt törzsadatokat, de az illetékes hatóságok által rendelkezésünkre bocsátott adatokat is kezeljük.

Törzsadatait,  kommunikációs  adatait,  pénzügyi  adatait,  szerződéses  adatait  és,  adott  esetben,  az egészségével  kapcsolatos  adatait  az  Önnel  szembeni  esetleges  követeléseink  védelmének  és érvényesítésének érdekében is kezelhetjük, így például a fizetés elmaradása vagy a járművünkben okozott kár esetén felmerülő követelések esetében.

 

 Az  adatkez elés  jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja vonatkozik a panaszok kezelésének, az ügyfélszolgálat kár esetére való biztosításának, és a balesetekből eredő károk feldolgozásának céljából történő adatkezelésre.

A  GDPR  6.  cikk  (1)  c)  pontja  vonatkozik  a  balesetekből  eredő  károk  feldolgozásának  céljából történő adatkezelésre.

A  GDPR  6.  cikk  (1)  f)  pontja  a  kárigények  rendezésének,  Önnel  szembeni  fennálló  esetleges követelések  érvényesítésének,  és  a  szabálysértésekkel  kapcsolatos  követelések  intézése  céljából történő adatkezelésre vonatkozik.

A  GDPR  9.  cikk  (2)  f)  pontja  az  egészségügyi  adatok  kezelésére  vonatkozik  jogi  követelések megalapozása, érvényesítése vagy védelmek céljából.

Jogos érdek: abban a mértékben, amennyiben a GDPR 6. cikk (1) f) pontja az adott adatkezelés típusára vonatkozik

 

 

 

Jogos érdekünk, amely szerint az Ön személyes adatait felhasználhatjuk kárigények rendezésének és   az   Önnel   szembeni  esetleges   követeléseink   érvényesítésének   céljából,   abból   ered,   hogy megkívánjuk védeni vállalatunkat a károktól és biztosítani szeretnénk, hogy ügyfeleink számára ép járműveket nyújthatunk. Ezenfelül a harmadik felekkel (pl. biztosítótársaságokkal) való szerződéses kapcsolataink értelmében kötelesek vagyunk adatait kárigények rendelkezésének céljából kezelni. E téren jogos érdekünk szerződéses kötelezettségünkből ered.

 

 A  cím z ett ek  kategóriái

A fent meghatározott célok érdekében adatait a következő címzettekkel közöljük: állami hatóságok (nyomozó    hatóság,    szabályozó    hatóság,    rendőrség),    követeléskezelő    cégek,    szakértők, segítségnyújtást végző szolgáltatók, ügyvédek és biztosítótársaságok.

 

 1. Csatlakoztatott járművek

 

 Az  adatkez elés  célj a

Az  STRL  járművei  ún.  „csatlakoztatott  jármű”  funkcióval  rendelkezhetnek,  amely  hozzáférést biztosít számunkra a jármű helyadataihoz és állapotához, például a jármű lezárására, sebességére valamint a biztonsági rendszer érzékelőjének és  aktiválásának (pl. légzsák) állapotára vonatkozó információkhoz. Ezeknek az adatoknak a kezelésére kizárólag a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében kerül sor, ha a járművet a kikötött határidőn belül nem hozzák vissza, vagy a szerződésben  meghatározott  területen  kívül  (pl.  országhatár  vagy  kikötő  közelében)  használják, illetve a járműben esett károk és a balesetek megállapítása, bizonyítása és kivizsgálása érdekében szükséges.

 

 Az  adatkez elés  jogalapja

GDPR 6. cikk (1) f) pont.

Jogos érdek: abban a mértékben, amennyiben a GDPR 6. cikk (1) f) pontja az adott adatkezelés típusára vonatkozik.

Jogos   érdekünk,   hogy   személyes   adatait   felhasználjuk   a   vagyon   elleni   bűncselekmények megelőzése,  valamint  a  járműben  esett  károk  megállapítása,  bizonyítása  és  kivizsgálása  céljából járműflottánk és szerződéses vagy szerződésen kívüli jogaink védelme érdekében.

 

 1. Jogszabályi rendelkezéseken alapuló adatkezelés

 

 Az  adatkez elés  célj a

Törzsadatait, kommunikációs adatait, szerződéses adatait és pénzügyi adatait ezenfelül az STRL jogszabály által előírt kötelezettségeinek teljesítésének érdekében is kezeljük. Ez megkívánja, hogy többek   közt   a   hatóságokkal   szembeni   közzétételi   kötelezettségek   teljesítése,   valamint   a kereskedelmi  és  adójogi  rendelkezések  által  előírt  adatkezelési  követelmények  (pl.  könyvelési dokumentumok és a számviteli nyilvántartások megőrzési ideje) betartása érdekében adatkezelést végezzünk.

 

 Az  adatkez elés  jogalapja  GDPR 6. cikk (1) c) pont A címzettek kategóriái

A hatóságok megkövetelhetik tőlünk, hogy a fenti célokra átadjuk nekik az Ön adatait.

 

 

 

 

 

 1. Rendezvények és adományok

 

Az adatkez elés  célj a

Törzsadatait  és  kommunikációs  adatait  abból  a  célból  is  kezelhetjük,  hogy  meghívjuk  Önt  az ügyfélszolgálatunk   és   ügyfélmegtartási   tevékenységünk   részeként   szervezett   rendezvényekre. Törzsadatait   és   kommunikációs   adatait   jótékonysági   célok   érdekében   is   kezelhetjük   (pl. adománykérés).

 A  fenti  adatkez elés  jo galapja    

A GDPR 6. cikk (1) f) pontja vonatkozik az ügyfélszerzés, az ügyfélkapcsolatok megerősítése és az üzleti ügyfelek kezelése céljából történő adatkezelésre.

Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben. Jogos  érdekünk,  amely  szerint  az  Ön  személyes  adatait  ügyfélszolgálati,  ügyfélmegtartási  és jótékonysági  célokra  használjuk  fel,  abból  ered,  hogy  egyrészt  a  lehető  legjobb  szolgáltatásokat kívánjuk  kínálni  és  fenttartható  módon  növelni  szeretnénk  ügyfeleink  elégedettségét,  másrészről pedig, hogy eleget tegyünk a nagyvállalati jellegünkből fakadó társadalmi felelősségünkből fakadó elvárásoknak.

 

 

 

A címzettek kategóriái

Üzleti ügyfeleinkkel kapcsolatos kapcsolattartási adatok, a következőkben leírt célokra, a következő címzettekkel közöljük: Informatikai szolgáltatók, telefonközpontok, rendezvényszervezők.

 

 1. Cookie-k

 

 Az  adatkez elés  célj a

Weboldalunk   cookie-kat   használ.   A   cookie-k   kis   szövegfájlok,   amelyeket   a   böngésző   a webszerverről a merevlemezére másol. A cookie- k olyan információkat tartalmaznak, amelyeket az Önhöz  rendelt  cookie  domainjébe  tartozó  webszerver  később  visszaolvashat.  A  cookie-  k  nem képesek programok futtatására és nem fertőzhetik meg számítógépét vírusokkal.

A  cookie-kkal  és  azok  kikapcsolásával  kapcsolatos  további  információk  megtalálhatók  az  adott weboldal   cookie   szabályzatában   (az   adott   cookie-címkében   található   linken   keresztül,   az

 

 A  fenti  adatkez elés  jogalapja

A  GDPR  6.  cikk  (1)  a)  pontja  vonatkozik  a  kifejezett  előzetes  hozzájárulást  igénylő,  cookie-k

használata céljából történő adatkezelésre.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) (szerződéskötést megelőző adatkezelés) és f) pontján alapul, ameddig a személyes adatok kezelése tart.

Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben A  weboldalunkon  keresztül  történő  adatkezeléshez  fűződő  jogos  érdekünk  az  internetes  kínálat optimalizálása, így a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása és az ügyfél-elégedettség növelése iránti kívánalmon alapul.

 

E: Az adattárolás időtartama és az adattárolás időtartamának kritériumai

 

Az STRL az Ön személyes adatait mindaddig tárolja, amíg az az adatgyűjtés és adatkezelés céljának eléréséhez szükséges (vö. → Az STRL által végzett adatkezelés célja). Amennyiben hat évig nem kölcsönöz  az  STRL-től,  ügyfélfiókját  inaktivitás  miatt  töröljük.  Törlést  évente  egyszer  végzünk. Amennyiben az STRL vállalatnak jogi kötelezettsége áll fenn személyes adatainak tárolását illetően, úgy   adatait   a   jogszabály   által   meghatározott   megőrzési   idő   végéig   tárolja.   Az   üzleti dokumentumokat,  amelyek  a  könyvelési  dokumentumokat  és  számviteli  nyilvántartásokat  is tartalmazzák  (a  számlákat  is  beleértve),  legfeljebb  10  évig  őrizzük.  Ezen  időszak  alatt  adatai, amennyiben  azok  kezelése  további  célt  nem  szolgál,  korlátozott  használatba  kerülhetnek   a mindennapos műveletek során.

 

F: Az Önt megillető jogok

 

 1. A GDPR 15–18. és 20. cikke szerint

Ön jogosult – ésszerű időközönként – információt kérni általunk tárolt személyes adatairól (GDPR,

 1. cikk). Tájékoztatást  kérhet  többek  között  arra  vonatkozóan,  hogy  kezel-e  az  STRL  Önre vonatkozó adatokat, az érintett adatok kategóriáiról, és az adatkezelés céljáról. Kérésére az STRL másolatot küld Önnek az általa kezelt személyes adatokról.

Ön  ugyanakkor  jogosult  továbbá  arra  is,  hogy  az  STRL  vállalatot  felhívja  az  Önre  vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésére (GDPR, 16. cikk).

Ön  továbbá  jogosult  arra,  hogy  kérvényezze  az  STRL  vállalattól  az  Önre  vonatkozó  személyes adatok  törlését  (GDPR,  17.  cikk).  Bizonyos  körülmények  között  kötelesek  vagyunk  törölni személyes adatait, így például akkor, ha azokra már nincs szükség annak a célnak kapcsán, amelynek okán  azok  begyűjtésre  vagy  kezelésére  kerültek,  ha  Ön  visszavonja  hozzájárulását,  amelyre  a kezeléshez szükség van, vagy ha a személyes adatok törvénytelen módon kerültek kezelésre. Az STRL a 17. cikkben meghatározott esetekben nem köteles törölni a személyes  adatokat, például

 

 

 

amennyiben   az   adatkezelés   jogszabályi   kötelezettség   teljesítéséhez   vagy   a   jogi   igények érvényesítéséhez szükséges.

Bizonyos körülmények fennállása esetén kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (GDPR

 1. cikk). Ilyen körülménynek minősül például az, ha Ön vitatja személyes adatainak pontosságát és nekünk ennek kapcsán  felül  kell  vizsgálnunk  azt.  Ilyen  esetekben  az  ügy  tisztázásáig  kötelesek vagyunk tartózkodni személyes adatainak további kezelésétől, a tárolásuk kivételével.

Amennyiben Ön más járműkölcsönző vállalat mellett dönt, úgy jogosult, hogy hozzájárulása vagy velünk kötött szerződéses megállapodása nyomán megadott adatait géppel olvasható formátumban megkapja, vagy felkérjen minket azok adott, Ön által választott harmadik félnek való továbbítására, szintén géppel olvasható formátumban (Adathordozhatósághoz való jog, GDPR, 20. cikk).

 

 1. Nincs szerződésen   vagy   jogszabályon   alapuló   kötelezettség   az   adatszolgáltatásra vagy következmény az adatszolgáltatás elmulasztása esetén

 

Önt  sem  szerződés,  sem  jogszabály nem  kötelezi  személyes  adatainak  megadására.  Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy velünk gépjármű bérleti szerződést nem köthet, és általunk nyújtott szolgáltatást  nem  vehet  igénybe,  amennyiben  nem  járul  hozzá  a  kért  adatok  gyűjtéséhez  és kezeléséhez a fent meghatározott célok érdekében (vö. → Az STRL által végzett adatkezelés célja)

 

 

 

 1. A GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben adatainak az STRL által történő kezelése közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR,

 1. cikk (1) cikk (e) pontja), vagy amennyiben arra az STRL jogos érdekeinek érvényesítéséhez van szükség, úgy Ön  bizonyos  körülményekre  való  hivatkozással  adatai  kezelése  ellen  bármikor tiltakozhat.  Az  STRL ekkor  megszünteti  az  adatkezelést  –  kivéve  olyan  kényszerítő  erejű  jogos okok, esetén, amely az adatkezelés megszüntetésének okát felülírja.

Bármikor,  korlátozás  nélkül  megtilthatja  személyes  adatai  közvetlen  reklámozás  céljára  történő felhasználását.

 

 1. A hozzájárulás visszavonásának joga időbeli korlátozás nélkül

 

Amennyiben  az  STRL  által  végzett  adatkezelés  az  Ön  hozzájárulásán  alapul,  úgy  Ön  jogosult megadott  hozzájárulását  bármikor  visszavonni.  A  hozzájárulás  visszavonása  nincs  hatással  a hozzájárulás megadása és visszavonása közötti időszakban végzett adatkezelés jogszerűségére.

 

 1. Panasztételhez való jog

 

A GDPR 77. cikke szerint jogosult panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Panaszait kérjük, a következő címre küldje:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Címe: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefonszám: 06-1/391-1400

Fax: 06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu/index.html

 

Az érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.